Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů (úplné znění)

Předpis č. 63/1999 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

63/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

63

ZÁKON

ze dne 11. března 1999,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 202/1990 SB., O LOTERIÍCH A JINÝCH PODOBNÝCH HRÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 4 zní:

"(4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.".

2. V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 2 písm. f) se slovo ", dostizích" zrušuje.

4. V § 2 písm. h) se slovo ", dostizích" zrušuje.

5. V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.".

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo".

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "správní poplatky" vkládají slova ", místní poplatky" a za slovy "náklady státního dozoru" se doplňují tato slova: "(dále jen "část výtěžku")".

8. V § 4 odst. 2 se písmeno b) zrušuje a zároveň se ruší označení písmena a); čárka na konci se nahrazuje tečkou.

9. V § 4 odst. 3 se za slova "správní poplatek" vkládají slova ", místní poplatek, náklady státního dozoru".

10. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují tyto věty: "Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku.".

11. V § 4 se vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.".

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

12. Nadpis části první zní: "LOTERIE A TOMBOLY".

13. Nadpis pod § 6 zní: "Povolování loterií a tombol".

14. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

15. Nadpis pod § 13 zní: "Vyúčtování loterie a tomboly".

16. V § 13 odst. 1 větě druhé se za slova "nebyla ještě z" vkládá slovo "části".

17. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

18. V § 15 se slova "případného nespotřebovaného výtěžku" nahrazují slovy "případné nespotřebované části výtěžku".

19. V nadpisu pod § 16 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

20. V § 16 odst. 1 se slovo "Výtěžek" nahrazuje slovy "Část výtěžku".

21. V § 16 odst. 2 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

22. V § 16 odst. 3 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

23. V § 16 odst. 5 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

24. V § 18 odst. 4 se slovo "Výtěžek" nahrazuje slovy "Část výtěžku".

25. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ

DOSTIHOVÉ SÁZKY

§ 40

(1) K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.

(2) Výtěžek z dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely.".

26. V § 42 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

27. V § 43 odstavec 7 zní:

"(7) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.".

28. V § 48 odst. 1 písm. c) se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "část výtěžku".

29. V § 48 odst. 1 písm. c) se na konci textu písmena c) čárka vypouští a doplňují se tato slova: "nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4,".

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova ", s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)" včetně poznámky pod čarou č. 2c) zrušují.

2. V § 19 odst. 1 písm. g) se slova "písm. a)" zrušují.

3. V § 36 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "včetně spotřebitelské soutěže2c)" zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., "Sazebník správních poplatků", se mění takto:

1. V položce 20 se písmeno g) zrušuje.

2. V položce 20 v poznámkách se bod 4 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, části druhé a části třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).