Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony - "HLAVA PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Předpis č. 178/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

178/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

"HLAVA PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 38a

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základní sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4,

b) jako osoba, která vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3,

c) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku podle § 19 odst. 10, nebo

d) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20.

(2) Fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že

a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 7 odst. 1,

b) nevede evidenci podle § 8 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2, § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5,

c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle § 9 odst. 2 písm. b),

d) jako dodavatel konformního rozmnožovacího materiálu nevede záznam podle § 10 odst. 3 písm. c),

e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 15 odst. 2 písm. e),

f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2 písm. a),

g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18 odst. 11,

h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5, nebo

i) neoznačí nebo nezabalí rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,

j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 7, nebo

k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které nesplňují podmínky podle tohoto zákona,

l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena podle § 37 odst. 2 nebo 3, nebo

m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4,

n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny, nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1,

o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti podle § 16 odst. 6, nebo

p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a.

(3) Fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí dopustí přestupku tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo 10.

(4) Fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce dopustí přestupku tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu podle § 22 odst. 4 písm. c).

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až i) a n) až p) a odstavce 4,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. j) a k) a odstavce 3,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l) a m).

§ 38b

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základní sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4,

b) jako osoba, která vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3,

c) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku podle § 19 odst. 10, nebo

d) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí správního deliktu tím, že

a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 7 odst. 1,

b) nevede evidenci podle § 8 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2, § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5,

c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle § 9 odst. 2 písm. b),

d) jako dodavatel konformního rozmnožovacího materiálu nevede záznam podle § 10 odst. 3 písm. c),

e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 15 odst. 2 písm. e),

f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2 písm. a),

g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18 odst. 11,

h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5, nebo

i) neoznačí nebo nezabalí rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,

j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 7,

k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které nesplňují podmínky podle tohoto zákona,

l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena podle § 37 odst. 2 nebo 3, nebo

m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4,

n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny, nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1,

o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti podle § 16 odst. 6, nebo

p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí dopustí správního deliktu tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo 10.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu podle § 22 odst. 4 písm. c).

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až i) a n) až p) a odstavce 4,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. j) a k) a odstavce 3,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. l) a m).

§ 38c

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Ústav a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).