Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích

Předpis č. 553/2005 Sb.

Znění od 30. 12. 2005

553/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze zákona Sazebník část I položky 13 a 14 znějí:

"Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

- na 1 den Kč 30

- na 5 dní Kč 50

- na 30 dní Kč 70

- na 6 měsíců Kč 100

- na 12 měsíců Kč 150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev Kč 200

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

- 1 rok Kč 100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50

- 3 roky Kč 200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100

- 10 let Kč 500

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250

b) Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.".

2. V příloze zákona Sazebník část V v položce 76 poznámky pod čarou č. 44 a 45 znějí:

"44) Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.

45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V příloze zákona Sazebník část V v položce 80 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:

"b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely49a) Kč 500

49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.".

4. V příloze zákona Sazebník část V v položce 80 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním49) Kč 500".

5. V příloze zákona Sazebník část V položka 81 včetně poznámek pod čarou č. 49b a 49c zní:

"Položka 81

Přijetí žádosti o

a) registraci přípravku na ochranu rostlin49b), obsahuje-li

- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS Kč 5 000

- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS Kč 6 000

b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c) Kč 1 000

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů.

49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.

49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.".

6. V příloze zákona Sazebník část V položka 82 včetně poznámky č. 49d zní:

"Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

a) registraci přípravku na ochranu rostlin49d) Kč 500

b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c) Kč 200

49d) § 34 zákona č. 326/2004 Sb.".

7. V příloze zákona Sazebník část V položka 83 včetně poznámek pod čarou č. 49e a 49f zní:

"Položka 83

Přijetí žádosti o

a) rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin49e) Kč 300

b) změnu v registraci přípravku na ochranu rostlin, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)49f) Kč 100

49e) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.".

8. V příloze zákona Sazebník část V položka 84 zní:

"Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin49f) Kč 100".

9. V příloze zákona Sazebník část V položka 85 včetně poznámek pod čarou č. 49g a 49h zní:

"Položka 85

Přijetí žádosti o

a) povolení k použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje49g) Kč 1 000

b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin49h) Kč 1 500

49g) § 44 zákona č. 326/2004 Sb.

49h) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.".

10. V příloze zákona Sazebník část V položka 86 včetně poznámek pod čarou č. 49i až 49k zní:

"Položka 86

Přijetí žádosti o

a) povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin49i)

- pro obchodní použití Kč 1 000

- pro vlastní potřebu Kč 300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely registrace49j) Kč 100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin49k) Kč 200

49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.

49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.

49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.".

11. V příloze zákona Sazebník část V v položce 87 se doplňují písmena c) a d), která znějí:

"c) udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy Kč 100

d) udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře Kč 100".

12. V příloze zákona Sazebník část V v položce 92 se doplňují písmena f) až i), která znějí:

"f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53) Kč 1 000

g) účast na senzorických zkouškách53) Kč 1 000

h) vydání dokladu o senzorické zkoušce53) Kč 1 000

i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53) Kč 1 000".

13. V příloze zákona Sazebník část V poznámka k položce 92 zní: "Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku."

14. V příloze zákona Sazebník část V položka 94 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:

"Položka 94

Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55) Kč 3 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55) Kč 500

c) o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství Kč 1 000

55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.".

15. V příloze zákona Sazebník část X v položce 119 v bodě 2 Osvobození se za slova "odborové organizace5)" vkládají slova "a Pozemkový fond České republiky".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).