Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Předpis č. 1/2005 Sb.

Znění od 3. 1. 2005

1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb. a zákona č. 387/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo "3,1" nahrazuje číslem "8,92".

2. V § 5 písm. b) se číslo "20" nahrazuje číslem "9,1" a slova "uhlovodíkových paliv a maziv" se nahrazují slovy "minerálních olejů".

3. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku.".

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu a u kterých příjemcům nevzniká nárok ve formě podílu na celostátním hrubém výnosu daně, převede výnos těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho splatnou daňovou povinnost.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze z časových důvodů v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů státního rozpočtu před uzavřením výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní bankou vyčleněny a po roztřídění do příslušných druhů daní převedeny na účty oprávněných příjemců do 10 pracovních dnů následujícího rozpočtového roku.".

6. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f)

KrajProcento
Hlavní město Praha3,183684
Středočeský13,774311
Jihočeský8,607201
Plzeňský7,248716
Karlovarský3,772990
Ústecký8,242502
Liberecký4,681207
Královéhradecký6,442233
Pardubický5,555168
Vysočina7,338590
Jihomoravský9,526055
Olomoucký6,751705
Zlínský5,251503
Moravskoslezský9,624135
Úhrn100,000000“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Postup pro převod daňových příjmů podle § 6 odst. 6 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro převod daňových příjmů za rok 2004.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. III

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 7 se věty druhá a poslední zrušují.

2. V § 39a odst. 3 se slova "pravidla na přidělování finančních prostředků z rozpočtů krajů," zrušují.

3. V § 39b odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. § 65a se včetně poznámky pod čarou č. 12a) zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. IV

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 19 se věty druhá a poslední zrušují.

2. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova "dotována státem" nahrazují slovy "finančně podporována krajem".

3. V § 19a odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. V § 19b odst. 6 se slova "pravidla na přidělování finančních prostředků z rozpočtu kraje" zrušují.

5. § 40c se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).