Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Předpis č. 230/2002 Sb.

Znění od 1. 1. 2003

230/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. II

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 písmeno d) zní:

"d) krajský úřad,".

2. V § 6 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f), g), h) a i) se označují jako písmena e), f), g) a h).

3. V § 6 písm. g) se za slova "územně členěných statutárních městech" vkládají slova "starosta městské části nebo městského obvodu".

4. V § 6 se v písmenu h) tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) ředitel krajského úřadu.".

5. V § 9 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c), d), e) a f).

6. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

7. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova "okresním úřadům v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadům".

8. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů v sídle kraje" nahrazují slovy "krajských úřadů" a ve větě za středníkem se slovo "okresními" nahrazuje slovem "krajskými".

9. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "okresním úřadům v sídlech krajů" nahrazují slovy "krajským úřadům".

10. V § 10 odst. 2 písm. i) se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

11. V § 11 nadpis zní: "Krajský úřad".

12. V § 11 odst. 1 návětí zní: "Krajský úřad".

13. V § 11 odst. 1 se na konci písmene e) doplňují slova "a pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů".

14. V § 11 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

15. V § 11 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i), j), k), l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 12a) znějí:

"i) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,12a)

j) ukládá pokuty podle tohoto zákona,

k) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce a města,

l) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

m) archivuje volební dokumentaci.

12a) § 113 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.".

16. V § 11 odst. 2 se slova "podle § 9 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu.12b)".

Poznámka pod čarou č. 12b) zní:

"12b) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.".

17. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

18. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c), d), e) a f), která znějí:

"c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

d) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí nebo městských obvodů,

f) archivuje volební dokumentaci.".

19. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Provádět kontrolu podle odstavce 1 písm. c) a d) a činnost podle odstavce 1 písm. b) může pouze osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i).".

20. V § 15 se na konci písmene a) doplňují slova "městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"),".

21. V § 20 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

22. V § 21 odst. 5 větě poslední za středníkem se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

23. V § 22 odst. 1 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

24. V § 22 odst. 2 se v návětí slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem".

25. V § 22 odst. 2 písm. b) se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

26. V § 22 odst. 3 se v návětí slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

27. V § 22 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

28. V § 22 odst. 5 větě poslední se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "kraje zařazeného do krajského úřadu".

29. V § 22 odst. 6 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

30. V § 23 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

31. V § 23 odst. 3 větě za středníkem se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

32. V § 23 odst. 4 větě druhé se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

33. V § 24 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

34. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

35. V § 24 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresních úřadů" se nahrazují slovy "pověřených obecních úřadů" a ve větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu")" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

36. V § 24 odst. 5 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

37. V § 35 odstavec 1 zní:

"(1) Po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je.".

38. V § 35 odst. 2 větě první se slova "a okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy ", krajský úřad a pověřený obecní úřad".

39. V § 36 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský nebo pověřený obecní úřad".

40. V § 36 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského nebo pověřeného obecního úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad a pověřený obecní úřad".

41. V § 38 odst. 1 se slova "okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i)".

42. V § 41 odst. 6 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským nebo pověřeným obecním úřadem".

43. V § 42 odst. 1 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresním úřadě v sídle kraje" nahrazují slovy "krajském úřadě".

44. V § 42 odst. 2 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

45. V § 42 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

46. V § 42 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

"a) ředitel krajského úřadu,

b) pověřený zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,".

47. V § 42 odst. 6 větě první se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

48. V § 44 odst. 1 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

49. § 45 včetně nadpisu zní:

"§ 45

Ukončení činnosti okrskové volební komise

(1) Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva kraje je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

(2) Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 53), končí

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut,

b) patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.".

50. V § 46 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

51. V § 48 odst. 6 větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

52. V § 51 odst. 2 se slova "přednosta okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

53. V § 56 větě první se slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem".

54. V § 57 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

55. V § 58 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě poslední se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

56. V § 59 písm. b) se slova "okresního úřadu v sídle kraje, okresního úřadu a" nahrazují slovy "obce zařazeného do".

57. V § 59 písm. c) bodě 1 se slova "a okresních úřadů v sídle kraje" nahrazují slovy ", pověřených obecních úřadů a krajských úřadů".

58. V § 62 odst. 1 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

59. V § 62 odst. 2 větě první a větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

60. V § 63 se za slova "orgánů státní správy," vkládá slovo "krajů,".

61. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

62. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

"§ 69a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).