Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Předpis č. 230/2002 Sb.

Vyhlášené znění

230/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb. a zákona č. 171/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") pro volby do Poslanecké sněmovny,".

2. V § 7 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze úřad městské části v sídle volebního obvodu, které je stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu") pro volby do Senátu,".

3. V § 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h), i), j), k), l) a m) se označují jako písmena g), h), i), j), k) a l).

4. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova "okresním úřadům v sídle kraje a okresním úřadům v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajským úřadům a pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu".

5. V § 9 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 5j) zní:

"g) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti, a pro zaměstnance městské části hlavního města Prahy zařazeného do úřadu městské části v sídle volebního obvodu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.5j)

5j) § 84 a 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.".

6. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů v sídle kraje, u okresních úřadů v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu" a za středníkem se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady, pověřenými obecními úřady".

7. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".

8. V § 11 odst. 2 písm. j) se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje a okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu a pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".

9. V § 11 odst. 2 písm. l) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

10. V § 12 nadpis zní: "Krajský úřad".

11. V § 12 odst. 1 návětí zní: "Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny".

12. V § 12 odst. 2 v návětí se slova "okresního úřadu v sídle kraje, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c)" nahrazují slovy "kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k)".

13. V § 12 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5k) znějí:

"(3) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu

a) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,

b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,

d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

(4) Činnost podle odstavce 3 písm. b) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5k)

5k) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.".

14. V § 13 nadpis zní: "Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

15. V § 13 odst. 1 v návětí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

16. V § 13 odst. 2 v návětí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazený do pověřeného obecního úřadu".

17. § 14 se zrušuje.

18. V § 14a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na jeho konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

"c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

d) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.".

19. V § 14a se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5c)".

20. V § 16 odst. 5 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

21. V § 16 odst. 7 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě poslední se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

22. V § 21 odst. 2 se věta druhá nahrazuje touto větou:"Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad a pověřený obecní úřad; vyrozumí rovněž příslušný krajský úřad při volbách do Poslanecké sněmovny nebo příslušný pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu při volbách do Senátu.".

23. V § 21a odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský nebo pověřený obecní úřad".

24. V § 21a odst. 2 větě první a větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu"; ve větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský nebo pověřený obecní úřad".

25. V § 23 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazení do pověřeného obecního úřadu," a za slova "předpisu,5c)" se vkládají slova "zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k)".

26. V § 31 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

27. V § 31 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

28. V § 32 odst. 5 větě poslední se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

29. V § 33 odst. 1 větě první se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

30. V § 33 odst. 2 v návětí se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

31. V § 33 odst. 2 písm. b) se slova "okresní úřady v sídle kraje" nahrazují slovy "krajské úřady".

32. V § 33 odst. 3 v návětí se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

33. V § 33 odst. 4 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

34. V § 33 odst. 5 větě poslední se slova "okresního úřadu v sídle volebního kraje" nahrazují slovy "kraje zařazeného do krajského úřadu".

35. V § 33 odst. 6 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresním úřadům v sídlech krajů" se nahrazují slovy "krajským úřadům".

36. V § 33 odst. 7 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

37. V § 33 odst. 8 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovem "kraje".

38. V § 36 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

39. V § 36 odst. 3 se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

40. V § 36 odst. 4 větě druhé se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

41. V § 38 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

42. V § 38 odst. 3 větě druhé se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

43. V § 38 odstavec 4 zní:

"(4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu").".

44. V § 38 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

45. V § 38 odst. 6 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

46. V § 43 odst. 7 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským nebo pověřeným obecním úřadem".

47. V § 46 odst. 1 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

48. V § 46 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

49. V § 46 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

"a) ředitel krajského úřadu,

b) zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,".

50. V § 46 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

51. V § 60 odst. 4 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "pověřený obecní úřad".

52. V § 61 odst. 2 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

53. V § 61 odst. 3 větě třetí se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

54. V § 62 odst. 1 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

55. V § 62 odst. 2 v návětí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

56. V § 62 odst. 2 písm. f) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "pověřené obecní úřady".

57. V § 62 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

58. V § 62 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad" a ve větě druhé slova "okresního úřadu" slovy "pověřeného obecního úřadu".

59. V § 62 odst. 5 větě poslední se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu".

60. V § 62 odst. 6 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

61. V § 62 odst. 7 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

62. V § 62 odst. 8 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "obce".

63. V § 66 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

64. V § 66 odst. 3 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad".

65. V § 67 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

66. V § 67 odst. 3 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu".

67. V § 67 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad", slova "okresních úřadů" slovy "pověřených obecních úřadů" a slova "přednosta okresního úřadu" slovy "ředitel krajského úřadu".

68. V § 67 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

69. V § 72 odst. 5 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským nebo pověřeným obecním úřadem".

70. V § 72a odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu" a slova "okresním úřadě" slovy "pověřeném obecním úřadě".

71. V § 73 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu".

72. V § 73 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu".

73. V § 73 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

"a) starosta obce s pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu,

b) zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu,".

74. V § 73 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

75. V § 76 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

76. V § 76 odstavec 3 zní:

"(3) Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.".

77. V § 76 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad" a slova "okresních úřadů" slovy "pověřených obecních úřadů".

78. V § 76 se na konci odstavce 6 doplňuje tato část věty: "; ustanovení § 66 odst. 1 věta druhá se nepoužije".

79. V § 79 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) jestliže žádný z kandidátů nebyl ve volebním obvodu zvolen,".

80. V § 79 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

81. V § 84 se za slova "správy," vkládají slova "krajů,".

82. V § 88 odst. 1 se slova "okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

83. V § 88 odst. 2 se slova "Nejvyšší soud" nahrazují slovy "Nejvyšší správní soud".

84. V § 92 odst. 1 písm. a) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "pověřených obecních úřadů".

85. V § 92 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "a zaměstnance městské části hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb,".

86. V § 92 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova "okresních úřadů v sídle kraje, okresních úřadů v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajských úřadů, pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu".

87. V § 97 odst. 1 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadům".

88. V § 97b odstavec 1 zní:

"(1) Úkoly ředitele krajského úřadu stanovené tímto zákonem plní v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.".

89. V § 97b odst. 2 větě první a větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

90. Za § 97c se vkládá nový § 97d, který zní:

"§ 97d

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).