Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Předpis č. 230/2002 Sb.

Vyhlášené znění

230/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slovo "okresního," zrušuje.

2. V § 6 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f), g), h), i) a j) se označují jako písmena e), f), g), h) a i).

3. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "u krajských úřadů" a slova "okresními úřady" se nahrazují slovy "krajskými úřady".

4. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "pověřených obecních úřadů" a na konci písmene h) se doplňují slova "u krajských úřadů nebo pověřených obecních úřadů".

5. V § 10 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"(1) Krajský úřad

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,

b) ukládá pokuty podle tohoto zákona,

c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,

e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, s výjimkou městských částí a městských obvodů,

f) ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,18)

g) zajišťuje archivaci volební dokumentace,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

18) § 113 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 84 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
Vyhláška č. 345/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.".

6. § 11 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19) zrušuje.

7. V § 12 odst. 1 se na konci písmena h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena i) a j), která znějí:

"i) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

j) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.".

8. V § 12 odst. 2 se na konci písmena i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).".

9. V § 25 odst. 5 větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy a ve městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu")" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu a v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen "ředitel krajského úřadu")".

10. V § 38 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad".

11. V § 38 odst. 2 větě první a větě druhé se slovo "okresního" nahrazuje slovy "pověřeného obecního".

12. V § 38 odst. 2 větě třetí se slovo "okresní" nahrazuje slovy "pověřený obecní".

13. V § 40 odst. 1 se slova "zaměstnanci okresního úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,19)" zrušují.

14. V § 43 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem".

15. V § 44 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému obecnímu úřadu nebo krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu".

16. V § 49 se slova "v okrese" nahrazují slovy "ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu" a za slova "předá informace" se vkládají slova "o výsledku voleb na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo kraje".

17. V § 55 odst. 4 větě první a větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

18. V § 55 odst. 5 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu" a slova "a u zastupitelstev měst Brna, Ostravy a Plzně" se zrušují.

19. V § 55 odst. 7 větě první se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

20. V § 58 odst. 3 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

21. V § 58 odst. 4 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

22. V § 58 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Obdobně postupuje primátor hlavního města Prahy, který zasílá návrh Ministerstvu vnitra.".

23. V § 59 odst. 3 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

24. V § 64 větě druhé se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

25. V § 65 větě třetí se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

26. V § 65 se věta poslední nahrazuje touto větou: "Pokuta je příjmem kraje.".

27. V § 68 odst. 1 větě první a větě třetí se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu".

28. V § 68 odst. 1 větě druhé se slova "a ve městech Brně, Ostravě a Plzni" zrušují.

29. V § 68 odst. 2 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu".

30. V § 69 se za slova "státní správy," vkládá slovo "krajů,".

31. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:

"§ 71a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň, magistrátům územně nečleněných měst se zvláštním postavením, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části hlavního města Prahy nebo úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).