Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Předpis č. 478/2001 Sb.

Znění od 5. 1. 2002

478/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Čl. II

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu.2a)

2a) § 48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.".

2. V § 91 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "nestanoví-li zvláštní zákon jinak,".

3. § 116 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33) zní:

"§ 116

Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství

(1) Cizinec, který je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství a byl mu povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,33) je povinen do 3 měsíců ode dne povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu požádat příslušný okresní úřad o vydání řidičského průkazu.

(2) Osoba, která je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství, má na území České republiky trvalý pobyt a zdržuje se na tomto území více než 185 kalendářních dní v roce, je povinna požádat příslušný okresní úřad o vydání řidičského průkazu.

(3) Pro žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavců 1 a 2 platí obdobně § 109 odst. 7, 8 a 9 a § 110 odst. 2 písm. c) a odst. 3, 4 a 5.

(4) Příslušný okresní úřad vydá řidičský průkaz, je-li řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství platný. Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, ve kterém je zaznamenáno, že jeho držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, je pro účel vydání řidičského průkazu považován za neplatný.

33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.".

4. V § 137 odst. 2 se slova "§ 116 odst. 6" zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).