Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Předpis č. 291/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Čl. VIII

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se za větu „Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.“ vkládá věta „Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.“.

3. V § 12 odst. 2 písm. a) se poznámka č. 6 zrušuje.

4. V § 23 odst. 1 se číslo „1000“ nahrazuje číslem „500“.

5. V § 24 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámek pod čarou č. 8c a 8d zní:

d) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství8c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém8d).

8c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

8d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8c a 8d se označují jako poznámky pod čarou č. 8e a 8f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).