Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Předpis č. 441/2005 Sb.

Vyhlášené znění

441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. V

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"h) evidence ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4a).

4a) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

"(4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštního právního předpisu5b) v souladu s předpisy Evropských společenství v rozsahu stanoveném podle zvláštních zákonů4).

5b) § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 3 odst. 1 písm. d) se bod 2 zrušuje a současně se zrušuje číslování bodu 1.

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony podle zvláštních zákonů4) prováděné na smluvním základě zkušebními úřady v zahraničí se hradí v plné výši, přičemž výše nákladů musí být předem známa.

(4) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavce 2 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v prováděcím právním předpisu (§ 11). Pokud není u plodiny výše nákladů za odborné a zkušební úkony podle odstavce 2 stanovena, Ústav ji stanoví nejpozději před zahájením zkoušek a seznámí s ní žadatele.

(5) Náklady za odborné a zkušební úkony provedené osobou pověřenou podle § 4 hradí žadatel této osobě.

(6) Náklady za odborné a zkušební úkony provedené zkušebním úřadem v zahraničí hradí žadatel tomuto úřadu.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 7 až 9.

5. V § 6 odst. 9 se číslovka "4" nahrazuje číslovkou "8".

6. V § 11 se za slovo "nákladů" vkládají slova "a způsob výpočtu jejich výše".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).