Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o azylu

Předpis č. 217/2002 Sb.

Znění od 21. 12. 2007

217/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o azylu

Čl. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(3) Žadatelem o udělení azylu se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu. Postavení žadatele má po dobu správního řízení o udělení azylu a po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu.1a)

1a) Díl 1 hlavy II části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

2. § 31a zní:

"§ 31a

Rozhodnutí ministerstva ve věci azylu nabývá právní moci dnem doručení.".

3. § 32 zní:

"§ 32

(1) Žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu1a) lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(2) Ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí lze podat žalobu proti rozhodnutí o žádosti o udělení azylu

a) jímž se tato žádost zamítá jako zjevně nedůvodná,

b) které bylo doručeno v době, kdy žadatel o udělení azylu byl umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, nebo

c) podané v zařízení pro zajištění cizinců.3)

(3) Podání žaloby podle odstavců 1 a 2 má odkladný účinek.".

4. § 33 až 33b se zrušují.

5. § 34 zní:

"§ 34

(1) Ministerstvo nese náklady správního řízení ve věci azylu.

(2) Ministerstvo nese náklady vzniklé poskytováním služeb a kapesného (§ 42) žadatelům o udělení azylu.".

6. V § 41 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(2) Ministerstvo předá bez zbytečného odkladu cestovní doklad cizince, který pobývá v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, policii za účelem ukončení pobytu cizince, pokud

a) nepodal žalobu1a) proti rozhodnutí o neudělení azylu nebo o zastavení řízení o udělení azylu,

b) nepodal kasační stížnost,8a) nebo

c) byl zamítnut návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

8a) Díl 1 hlavy III části třetí zákona č. 150/2002 Sb.".

7. V § 49a se písmeno b) zrušuje a zároveň se ruší označení písmene a).

8. V § 54 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

"b) do doby uvedené ve vízu podle zvláštního právního předpisu.9a)

9a) § 20 zákona č. 326/1999 Sb.".

9. V § 54 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

10. V § 54a písm. a) se slova "podané v průběhu řízení o udělení azylu" zrušují.

11. V § 54a písm. b) se za slovo "podané" vkládají slova "v průběhu řízení o kasační stížnosti8a) nebo" a slova "neudělení azylu, odnětí azylu nebo zastavení řízení" se nahrazují slovy "kasační stížnosti".

12. V § 71 odst. 1 písm. c) se za slovo "azylu" vkládají slova " , cizinců, kteří podali kasační stížnost8a)".

13. V § 72 odst. 1 se slova "Cizinci, který podal žádost" nahrazují slovem "Žadateli" a čárka za slovem "azylu" se zrušuje.

14. V § 73 odst. 2 písm. b) se slova "opravného prostředku" nahrazují slovem "žaloby".

15. V § 73 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti.".

16. Za § 78a se vkládají nové § 78b až 78d, které včetně nadpisu znějí:

"§ 78b

Pobyt na vízum za účelem strpění pobytu

(1) Vízum za účelem strpění pobytu udělí odbor cizinecké a pohraniční policie příslušný podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu. Není-li hlášen k pobytu, je příslušný odbor podle místa, kde byl cizinec hlášen k pobytu naposledy. Vízum se udělí na žádost cizince, který předloží doklad o podání kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu a návrhu na přiznání odkladného účinku; to neplatí, pokud cizinec na území pobývá na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Vízum podle odstavce 1 opravňuje cizince k pobytu na území po dobu platnosti víza, která je 365 dnů; na žádost cizince odbor cizinecké a pohraniční policie platnost víza prodlouží, a to i opakovaně. Platnost víza zaniká nabytím právní moci rozhodnutí soudu o kasační stížnosti nebo o nepřiznání odkladného účinku této stížnosti.

(3) K žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu nebo prodloužení jeho doby platnosti je cizinec povinen předložit

a) cestovní doklad, je-li jeho držitelem,

b) doklad potvrzující existenci důvodu pro udělení tohoto víza,

c) 3 fotografie; fotografie nepředkládá při žádosti o prodloužení doby platnosti, pokud nedošlo k podstatné změně podoby.

(4) O udělení víza za účelem strpění pobytu a prodloužení doby jeho platnosti odbor cizinecké a pohraniční policie neprodleně informuje ministerstvo.

§ 78c

Nemůže-li si cizinec, jemuž je uděleno vízum podle § 78b, zajistit ubytování, zajistí mu ubytování ministerstvo.

§ 78d

(1) Cizinec, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, si hradí náklady spojené s pobytem na území z vlastních prostředků.

(2) Cizinci, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, lze s ohledem na prokázané majetkové a finanční poměry jeho nebo jeho rodiny poskytnout na jeho žádost finanční příspěvek až do výše životního minima.9)

(3) Žadatel o finanční příspěvek je povinen uvést své osobní a majetkové poměry, popřípadě osobní a majetkové poměry své rodiny formou čestného prohlášení a doložit je všemi dostupnými doklady.

(4) Finanční příspěvek nelze poskytnout, pokud

a) odpovědnost za úhradu nákladů nese právnická nebo fyzická osoba,9a)

b) žadatel o finanční příspěvek uvedl nepravdivé údaje o svých finančních anebo majetkových poměrech nebo o finančních nebo majetkových poměrech své rodiny, nebo

c) žadatel o finanční příspěvek neoznámil skutečnosti rozhodné pro poskytnutí finančního příspěvku nebo změnu těchto skutečností.

(5) K řízení o poskytnutí finančního příspěvku je příslušné ministerstvo. Finanční příspěvek vyplácí ministerstvo v určeném azylovém zařízení.

(6) Finanční příspěvek zahrnuje

a) příspěvek na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb,

b) příspěvek na dietní stravování,

c) příspěvek na zajištění nezbytných nákladů na domácnost.".

17. V § 88 odst. 1 se za slovo "území" vkládají slova "a cizinci, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu," a slova "do skončení řízení o udělení azylu" se zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).