Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů - „HLAVA TŘETÍ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Předpis č. 158/2009 Sb.

Znění od 1. 10. 2015

158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

„HLAVA TŘETÍ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 90

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence,

b) neposkytne svá energetická zařízení jinému držiteli licence v rozporu s § 10 odst. 7,

c) nepředá příslušnému technickému dispečinku nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení v rozporu s § 26 odst. 5,

d) se neřídí pokyny technických dispečinků provozovatelů přenosové nebo distribuční soustavy a jejich Pravidly provozování či nesplní další úkony specifikované v § 28 odst. 2,

e) provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3,

f) provozuje vlastní náhradní zdroj propojený s přenosovou nebo distribuční soustavou bez dohody s příslušným provozovatelem v rozporu s § 28 odst. 4,

g) nesplní požadavky stanovené v § 28 odst. 5, § 46 odst. 4, § 62 odst. 4, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6,

h) nezajistí bezpečný provoz elektrické, plynovodní či tepelné přípojky v rozporu s § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 nebo s § 79 odst. 4,

i) provede v ochranných pásmech činnosti specifikované v § 46 odst. 8, § 46 odst. 9, § 46 odst. 10, § 68 odst. 4 nebo v § 87 odst. 4,

j) poruší povinnost stanovenou v § 46 odst. 12,

k) neupraví na svůj náklad předávací nebo odběrné místo pro měřicí zařízení v rozporu s § 49 odst. 2 nebo s § 71 odst. 6,

l) neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicích zařízeních v rozporu s § 49 odst. 4 nebo s § 71 odst. 9,

m) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78 odst. 3,

n) neumožní provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení v rozporu s § 49 odst. 6 nebo s § 71 odst. 8,

o) se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek v rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 nebo s § 88 odst. 3,

p) poruší některou z povinností uvedených v § 62 odst. 2,

q) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy udržovat volný pruh pozemků v lesních průsecích v rozporu s § 68 odst. 5,

r) vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, anebo provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst. 6,

s) zasáhne do odběrného plynového zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 13,

t) neupraví na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení při změně teplonosné látky nebo je neupraví pro instalaci měřicího zařízení či je upraví bez předchozího projednání s dodavatelem tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 3,

u) provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj tepelné energie propojený s rozvodným zařízením, jakož i dodává do tohoto zařízení tepelnou energii bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4,

v) jako vlastník nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, umístění a provozování tohoto zařízení nestrpí v rozporu s § 77 odst. 6,

w) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7,

x) nezajistí opravy a údržbu tepelné přípojky v rozporu s § 79 odst. 3, nebo

y) provede činnosti v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu nebo ostatní stavební činnosti bez předchozího písemného souhlasu provozovatele tohoto zařízení v rozporu s § 87 odst. 4.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100000 Kč.

§ 91

Správní delikty držitele licence

(1) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností držitele licence podle § 9, podle § 11 odst. 1 nebo podle § 20.

(2) Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2,

b) poruší povinnost vyplývající z § 32 odst. 5 písm. b),

c) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, nebo

d) neoprávněně dodává elektřinu do elektrizační soustavy v rozporu s § 52 odst. 3.

(3) Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

a) neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, v rozporu s § 24 odst. 6,

b) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10,

c) poruší některou z povinností uvedených v § 26,

d) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 7,

e) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 8,

f) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3, nebo

g) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy v rozporu s nařízením o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.

(4) Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí distribuci elektřiny nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 3,

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje v rozporu s § 12a odst. 5,

c) neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, v rozporu s § 25 odst. 7,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 11 a 12,

e) nehradí výrobcům elektřiny příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, anebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů v rozporu s § 25 odst. 13,

f) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 25a odst. 2,

g) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 25a odst. 3 a 4,

h) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 25a odst. 8,

i) poruší některou z povinností uvedených v § 26,

j) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 7,

k) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 8, nebo

l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 4.

(5) Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako dodavatel poslední instance nedodává elektřinu za podmínek v rozporu s § 12a,

b) překročí některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo

c) ukončí nebo přeruší dodávku elektřiny v případech, kdy se nejedná o neoprávněný odběr elektřiny.

(6) Držitel licence na výrobu plynu se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší některou z povinností uvedených v § 57,

b) poruší některou z povinností uvedených v § 64 odst. 2,

c) neplní některou z povinností uvedených v § 73 odst. 7 a 8,

d) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu v rozporu s § 73a odst. 1, nebo

e) překročí některé z oprávnění uvedených v § 57 odst. 1.

(7) Držitel licence na přepravu plynu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní některou z povinností uvedených v § 58,

b) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 58a odst. 2,

c) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 58a odst. 3,

d) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 58a odst. 7,

e) poruší některou z povinností uvedených v § 64,

f) nesplní některou z povinností uvedených v § 71,

g) nesplní některou z povinností uvedených v § 73,

h) překročí některé z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1, nebo

i) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

(8) Držitel licence na distribuci plynu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí distribuci plynu nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 3,

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje v souladu s § 12a odst. 5,

c) neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení a v dané lhůtě, v rozporu s § 59 odst. 6,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8,

e) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 59a,

f) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 59a odst. 3 a 4,

g) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 59a odst. 8,

h) poruší některou z povinností uvedených v § 64,

i) poruší některou z povinností uvedených v § 71,

j) poruší některou z povinností uvedených v § 73, nebo

k) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1.

(9) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší některou z povinností uvedených v § 60,

b) poruší některou z povinností uvedených v § 64,

c) poruší některou z povinností uvedených v § 73, nebo

d) překročí některé z oprávnění uvedených v § 60 odst. 1.

(10) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn za podmínek uvedených v § 12a,

b) poruší některou z povinností uvedených v § 61 odst. 2,

c) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu v rozporu s § 73a odst. 1, nebo

d) ukončí nebo přeruší dodávku plynu v případech, kdy se nejedná o neoprávněný odběr plynu.

(11) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie se dopustí správního deliktu tím, že

a) neposkytne dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 2,

b) poruší některou z povinností uvedených v § 76,

c) poruší některou z povinností uvedených v § 78, nebo

d) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76,

e) poruší povinnost uvedenou v § 80 odst. 1.

(12) Dodavatel tepelné energie se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 2, nebo

b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4.

(13) Za správní delikt uvedený v odstavcích 1 až 10 se ukládá pokuta až do výše 50000000 Kč. Za správní delikt uvedený v odstavci 11 nebo odstavci 12 se ukládá pokuta až do výše 15000000 Kč.

§ 91a

Správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence,

b) neposkytne svá energetická zařízení jinému držiteli licence v rozporu s § 10 odst. 7,

c) poruší některou z povinností uvedených v § 20 odst. 5,

d) poruší povinnost uvedenou v § 26 odst. 5,

e) poruší některou z povinností uvedených v § 28 odst. 2,

f) poruší některou z povinností uvedených v § 28 odst. 4 a 5, § 46 odst. 4, § 62 odst. 4, § 68 odst. 7, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6,

g) ovlivní kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou nebo nesplní některou z povinností uvedených v § 43,

h) poruší některou z povinností uvedených v § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 nebo v § 79 odst. 3,

i) poruší některou z povinností uvedených v § 46 odst. 14,

j) se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek v rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 nebo s § 88 odst. 3,

k) poruší některou z povinností uvedených v § 62 odst. 2,

l) poruší některou z povinností uvedených v § 77 odst. 3 nebo 4,

m) provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3,

n) poruší některé ze zákazů uvedených v § 46, § 68 a v § 87,

o) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo vlastníka v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78 odst. 3,

p) zasáhne do odběrného plynového zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 13,

q) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7, nebo

r) překročí některé z oprávnění uvedených v § 28 odst. 1,

s) jako provozovatel přímého plynovodu poruší některou z povinností uvedených v § 65 odst. 3.

(2) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se ukládá pokuta až do výše 15000000 Kč.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).