Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - Čl. I

Předpis č. 370/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

370/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto:

1. § 78 zní:

㤠78

Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a

c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

a) formou didaktického testu,

b) formou písemné práce a

c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.

(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c).“.

2. V § 78a odst. 1 se slova „a úroveň obtížnosti zkoušky“ zrušují.

3. V § 78a odstavec 4 zní:

(4) Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.“.

4. V § 80 odst. 2 se slova „§ 169“ nahrazují slovy „§ 169a“.

5. V § 80 odst. 3 písm. d) se slova „a formou ústní“ nahrazují slovy „z českého jazyka a literatury a dílčích zkoušek konaných formou ústní“.

6. V § 80 odst. 3 písm. h) se za slovo „prací“ vkládají slova „z cizího jazyka“.

7. V § 80 odst. 5 písmeno b) zní:

b) jmenuje hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a zadavatele,“.

8. V § 80a odst. 5 větě druhé se za slovo „práce“ vkládají slova „z cizího jazyka“.

9. V § 81 odst. 2 se věta třetí zrušuje a věta osmá se nahrazuje větou „Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.“.

10. V § 81 odst. 11 písm. a) se slova „a nabídku zkušebních předmětů nepovinných zkoušek“ nahrazují slovem „ve“.

11. V § 81 odst. 11 písm. a) se slova „termíny pro volbu úrovně obtížnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky,“ zrušují.

12. V § 82 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Každý, kdo konal

a) závěrečnou zkoušku,

b) maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen,

může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky.“.

13. V § 90 odst. 12 a v § 102 odst. 9 se slova „§ 82 odst. 1, 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 82 odst. 1 a 4“.

14. V § 151 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud nebyla tímto způsobem zajištěna možnost uplatnění práva konat maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku, absolutorium v konzervatoři nebo absolutorium, konají osoby, které splnily podmínky stanovené tímto zákonem, závěrečnou zkoušku, absolutorium v konzervatoři a absolutorium ve škole určené krajským úřadem a maturitní zkoušku ve škole určené krajským úřadem v dohodě s Centrem.“.

15. V § 163 odst. 2 se slova „kraje, obce a“ zrušují.

16. V § 169a odst. 1 písm. b) se slova „§ 78a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 80 odst. 2“.

17. V § 178 se odstavce 6 až 8 zrušují.

18. V § 179 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

19. V § 179 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

20. V § 180 odst. 1 se slova „základní školy v tomto školském obvodu a školských zařízení jí sloužících“ nahrazují slovy „školských zařízení sloužících základní škole v tomto školském obvodu“.

21. V § 184 odst. 1 se slova „a hodnotitele a maturitního asistenta“ zrušují a slova „§ 206 odst. 4 a 5“ se nahrazují slovy „§ 206 odst. 3 a 4“.

22. V § 184 odstavec 2 zní:

(2) Za výkon funkce předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium v konzervatoři a absolutorium, funkce předsedy zkušební maturitní komise, komisaře a hodnotitele písemné práce náleží odměna. Odměnu s výjimkou odměny komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy; v případě komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje odměnu Centrum. Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

23. V § 185 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 26 se označují jako odstavce 9 až 25.

24. V § 185 se odstavec 25 zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).