Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Předpis č. 155/2000 Sb.

Znění od 1. 10. 2004

155/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. VII

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 40 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

2. V § 42 odst. 1 písm. c) se slovo "osamělý" zrušuje.

3. V § 68 odst. 4 věta první zní: "Služební orgán nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy je příslušník uznán neschopným pro nemoc nebo úraz, ani na dobu, po kterou je příslušnice na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo příslušník na rodičovské dovolené.".

4. V nadpisu nad § 83 se slovo "příslušnic" zrušuje.

5. § 84 zní:

"§ 84

Těhotná příslušnice, příslušnice nebo příslušník pečující o dítě mladší než tři roky mohou být zařazeni do nočních služeb, do služeb konaných nad základní dobu služby v týdnu, do služební pohotovosti nebo dosažitelnosti pouze se svým souhlasem. Do služební pohotovosti nebo dosažitelnosti nesmějí být bez svého souhlasu zařazováni též příslušnice nebo příslušník pečující alespoň o jedno dítě mladší než 15 let.".

6. V § 85 větě druhé se na konci doplňují slova "a pro příslušnici, která kojí".

7. § 86 zní:

"§ 86

(1) Těhotná příslušnice, příslušnice nebo příslušník pečující alespoň o jedno dítě mladší než jeden rok mohou být vysláni na služební cestu jen se svým souhlasem.

(2) Příslušnice nebo příslušník pečující alespoň o jedno dítě starší než jeden rok mohou být v době, pokud dítě nedosáhlo věku osmi let, vysíláni na služební cestu mimo obvod obce služebního působiště nebo přeloženi do jiného místa služebního působiště jen se svým souhlasem.

(3) Předchozí odstavec platí i pro osamělé příslušnice a osamělé příslušníky pečující alespoň o jedno dítě mladší než 15 let.".

8. V § 87 odstavec 2 zní:

"(2) Služební orgán určí příslušnici nebo příslušníku pečujícím o dítě mladší 15 let nebo těhotné příslušnici na jejich žádost kratší dobu služby nebo dobu služby jinak vhodně upraví, nebrání-li tomu důležitý zájem služby.".

9. V § 88 odst. 1 se za slovo "kojení" vkládají slova "a příslušnic a příslušníků na rodičovskou dovolenou".

10. V § 88 odstavec 2 zní:

"(2) Požádá-li příslušnice o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, nebo příslušník o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je služební orgán povinen jim vyhovět.".

11. V § 146 se za slova "pozdějších předpisů:" vkládají slova "§ 1 odst. 3 a 4, § 7 odst. 2 až 6,".

12. Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně nadpisu zní:

"§ 146a

Použití ustanovení zákona o zaměstnanosti

Nestanoví-li tento zákon jinak, na přijetí do služebního poměru se použije obdobně § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).