Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání

Předpis č. 155/2000 Sb.

Znění od 1. 10. 2004

155/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. VIII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, se mění takto:

1. V § 2 se doplňují odstavce 3 až 7, které znějí:

"(3) Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovné zacházení se všemi vojáky, pokud jde o podmínky výkonu služby a zabezpečení vojáků podle části páté a osmé.

(4) Ve služebním poměru je zakázána jakákoliv diskriminace vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou, kdy je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech a povaze služebního zařazení, které voják vykonává, a který je pro výkon tohoto služebního zařazení nezbytný. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

(5) Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebních vztahů zneužívat k újmě jiného vojáka nebo k ponižování jeho důstojnosti. Za ponižování důstojnosti se považuje i nežádoucí sexuální chování, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým vojákem oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících ze služebních vztahů.

(6) Dojde-li ve služebním vztahu k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s vojáky nebo k nežádoucímu sexuálnímu chování při výkonu služby, má voják právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto jednání a aby byly odstraněny důsledky tohoto jednání.

(7) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících ze služebního poměru.".

2. V § 10 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"e) rodičovské dovolené,3)

3) § 158 zákoníku práce.".

3. V § 20 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b) vojákyně po dobu těhotenství nebo po dobu čerpání mateřské dovolené,

c) pečuje-li o dítě mladší 3 let,".

4. V § 33 odst. 3 věta první zní: "Nadřízený nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy je voják uznán neschopným ke službě pro nemoc nebo úraz, ani na dobu, po kterou je vojákyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo voják na rodičovské dovolené.".

5. V § 33 odstavec 6 zní:

"(6) Požádá-li vojákyně o poskytnutí řádné dovolené tak, aby řádná dovolená navazovala bezprostředně na konec mateřské dovolené,2) a voják o poskytnutí řádné dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,2) je služební orgán povinen jejich žádosti vyhovět.".

6. V § 34 část věty za středníkem zní: "řádná dovolená se přerušuje také nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.".

7. V § 35 odstavec 1 zní:

"(1) Řádná dovolená se krátí při neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a při rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc podle zvláštního právního předpisu,4) za prvních 120 dnů a za každých dalších 30 dnů o jednu dvanáctinu. Řádná dovolená se nekrátí při neschopnosti ke službě pro služební úraz nebo nemoc z povolání.".

8. V § 38 nadpis zní: "Rodičovská dovolená a dovolená bez nároku na peněžní náležitosti".

9. V § 38 odst. 1 se slova "dovolená bez nároku na peněžní náležitosti" nahrazují slovy "rodičovská dovolená".

10. V § 41 odst. 1 se na konci věty doplňují slova "a vojákyni, která kojí".

11. V § 41 odst. 4 se za slovo "dovolenou" vkládají slova " , rodičovskou dovolenou".

12. V § 41 odstavec 5 zní:

"(5) Odstavce 2, 3 a 4 se vztahují také na vojáky, kteří pobírají peněžitou pomoc,4) a osamělé vojáky, kteří trvale pečují o dítě.".

13. V § 143 odstavec 2 zní:

"(2) Do doby trvání služebního poměru vojáka rozhodné pro výsluhové náležitosti se nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 4 a doba rodičovské dovolené,3) s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc.4)".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).