Hlavní navigace

Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) - Údaje zapisované do cestovního dokladu

Předpis č. 329/1999 Sb.

Vyhlášené znění

329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

Údaje zapisované do cestovního dokladu

§ 6

(1) Do cestovního dokladu lze zapsat pouze údaje stanovené tímto zákonem, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.

(2) Cestovní doklad musí obsahovat údaje o

a) jménu a příjmení,

b) dni, měsíci, roku a místě narození,

c) rodném čísle,

d) pohlaví,

e) státním občanství,

f) diplomatické nebo služební hodnosti (funkci), jde-li o diplomatický nebo služební pas,

g) podpisu občana,

h) podobě občana,

i) územní a časové platnosti cestovního dokladu,

j) číslu dokladu,

k) datu vydání a orgánu, který jej vydal.

(3) Podpis občana se u cestovního dokladu nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

§ 7

(1) Na žádost občana zapíše do cestovního dokladu orgán příslušný k jeho vydání také tyto údaje:

a) do cestovního dokladu rodiče jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození a pohlaví občana mladšího 15 let,

b) označení absolventa vyšší odborné školy,3) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy (dále jen "titul") nebo vědeckou hodnost;4) získal-li občan více titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hodnost podle výběru občana.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) může do cestovního dokladu zapsat v zahraničí diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky (dále jen "zastupitelský úřad").

§ 8

Do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu se zapisují ve strojově čitelné podobě tyto údaje v pořadí:

a) druh pasu,

b) vydávající stát,

c) příjmení a jméno,

d) číslo pasu,

e) státní občanství,

f) den, měsíc a rok narození,

g) pohlaví,

h) datum uplynutí platnosti pasu,

i) rodné číslo,

j) kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

§ 9

(1) Policie může na hraničním přechodu zapsat do cestovního dokladu rok, měsíc, den, hodinu a směr opuštění území, počet dětí cestujících v doprovodu rodiče, pokud jsou zapsány v jeho cestovním dokladu, a název hraničního přechodu. Tyto údaje musí policie zapsat na hraničním přechodu do cestovního dokladu, pokud o to občan požádá.

(2) Jedná-li se o cestovní doklad, do něhož nelze údaje podle odstavce 1 zapsat, policie vydá na hraničním přechodu držiteli takového cestovního dokladu na jeho žádost písemné potvrzení s těmito údaji.

§ 10

Změny údajů

(1) V cestovním dokladu lze provést změny údajů o

a) občanu mladším 15 let, zapsaném do cestovního dokladu rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz,

b) časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto dokladem cestovní průkaz.

(2) V jiném cestovním dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy lze provést změny zapsaných údajů, jen pokud to mezinárodní smlouva umožňuje.

(3) Změny údajů v cestovních dokladech provádějí orgány příslušné k jejich vydání nebo zastupitelské úřady.

§ 11

Územní a časová platnost

(1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let; cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydá s dobou platnosti na 1 rok.

(2) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených v odstavci 1 nelze prodloužit.

§ 12

Cestovní pas

(1) Cestovní pas vydá občanovi okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak, a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad"), příslušné podle místa jeho trvalého pobytu.

(2) Nemá-li občan trvalý pobyt na území, vydá cestovní pas okresní úřad příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

§ 13

Diplomatický pas

(1) Diplomatický pas vydá Ministerstvo zahraničních věcí

a) prezidentu republiky,

b) poslanci a senátorovi,

c) členovi vlády,

d) soudci Ústavního soudu, předsedovi Nejvyššího soudu, předsedovi Nejvyššího správního soudu,

e) prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu,

f) manželu prezidenta republiky, manželu předsedy Poslanecké sněmovny a manželu předsedy Senátu, manželu člena vlády, manželu předsedy Ústavního soudu, manželu předsedy Nejvyššího soudu, manželu předsedy Nejvyššího správního soudu,

g) diplomatickému pracovníku Ministerstva zahraničních věcí, manželu a nezaopatřenému dítěti5) diplomatického pracovníka pracujícího na zastupitelském úřadě, pokud s ním žijí ve společné domácnosti v místě působení.

(2) Jiným osobám, u nichž to odpovídá mezinárodním zvyklostem, může být diplomatický pas vydán se souhlasem ministra zahraničních věcí.

§ 14

Služební pas

(1) Služební pas vydá Ministerstvo zahraničních věcí

a) nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi ministra, místopředsedovi Nejvyššího soudu, náměstkovi nejvyššího státního zástupce, viceprezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucímu Úřadu vlády, vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny a vedoucímu Kanceláře Senátu,

b) zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí k cestám při plnění pracovních úkolů v zahraničí, není-li držitelem diplomatického pasu,

c) zaměstnanci zastupitelského úřadu, pokud není držitelem diplomatického pasu, a jeho manželu a nezaopatřenému dítěti,5) pokud s ním žijí ve společné domácnosti v místě působení.

(2) Jiným osobám, než uvedeným v odstavci 1, může být služební pas vydán se souhlasem ministra zahraničních věcí na základě žádosti potvrzené vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucím Kanceláře Senátu, předsedou Nejvyššího soudu, předsedou Nejvyššího správního soudu, ministrem anebo vedoucím jiného ústředního orgánu státní správy, pokud cestují do zahraničí v záležitostech České republiky.

(3) Služební pas lze použít pouze ke služební cestě do zahraničí; po jejím skončení je držitel služebního pasu povinen jej bezodkladně odevzdat orgánu, který o vydání tohoto pasu požádal.

(4) Orgán, kterému občan odevzdal služební pas podle odstavce 3, je povinen zabezpečit tento pas před ztrátou, odcizením, zničením, poškozením a zneužitím a předat jej jeho držiteli, pokud má uskutečnit služební cestu do zahraničí.

§ 15

Cestovní průkaz

(1) Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo zastupitelský úřad.

(2) Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem vydání cestovního průkazu požádat ministerstvo nebo okresní úřad příslušný k vydání cestovního dokladu o potvrzení správnosti či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání cestovního průkazu nebo o sdělení doplňujících údajů, pokud občan nemůže příslušnými doklady prokázat pravdivost těchto údajů.

§ 16

Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

(1) Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy vydá občanovi okresní úřad příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

(2) Námořnická knížka vydaná Ministerstvem dopravy a spojů podle zvláštního právního předpisu6) opravňuje k opuštění území, jestliže je registrována okresním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu občana.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).