Hlavní navigace

Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) - Díl 3 - Evidence cestovních dokladů

Předpis č. 329/1999 Sb.

Vyhlášené znění

329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

Díl 3

Evidence cestovních dokladů

Informační systém evidence cestovních dokladů

§ 29

(1) Evidence cestovních dokladů je vedena v informačním systému, jehož provozovatelem16) je ministerstvo.

(2) Informační systém evidence cestovních dokladů je veden na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje

a) údaje o žádostech o vydání cestovního dokladu:

číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou,

b) údaje o vydání cestovního dokladu:

1. jméno, příjmení a rodné číslo držitele,

2. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

3. datum vydání cestovního dokladu,

4. dobu platnosti cestovního dokladu,

5. orgán, který cestovní doklad vydal,

6. podobu (§ 20 odst. 2) a podpis držitele,

7. údaje uvedené v § 7 odst. 1 písm. b),

8. jméno, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním dokladu rodiče,

9. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,

c) údaje o ztracených nebo odcizených cestovních dokladech:

d) údaje o zadržení cestovního dokladu:

1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,

2. orgán, který požádal o zadržení cestovního dokladu,

3. orgán, který cestovní doklad zadržel,

4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,

5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,

6. jméno, příjmení a rodné číslo držitele,

e) údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu:

1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,

2. orgán, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

3. orgán, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,

6. jméno, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje uvedené v odstavci 2 písm. d) se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odnětí.

§ 30

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro ministerstvo zprostředkovatelem17) údajů uvedených v informačním systému evidence cestovních dokladů.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro účely výkonu své působnosti uživatelem18) údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů.

(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a okresní úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o občanech:

a) jméno, příjmení, případně jejich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo nebo datum narození otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,

k) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu.

(4) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. d) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny zadržet cestovní doklad, a údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) mohou využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu nebo odejmout cestovní doklad, anebo orgány, které podle tohoto zákona mohou požádat o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu.

(5) Ministerstvo a orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném.

(6) Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního právního předpisu

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(7) Ochrana osobních údajů v informačním systému evidence cestovních dokladů je stanovena zvláštním právním předpisem.19)

§ 31

Vedení spisové dokumentace

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o

a) vydání cestovního dokladu,

b) provedení změn cestovního dokladu,

c) registraci námořnické knížky,

d) odnětí cestovního dokladu,

e) přestupcích na úseku cestovních dokladů.

(2) Spisovou dokumentaci o změnách údajů v cestovním dokladu uvedenou v odstavci 1 vede kromě orgánů příslušných k vydání cestovního dokladu též zastupitelský úřad.

(3) Orgány příslušné k vydání cestovního dokladu vedou spisovou dokumentaci o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu.

(4) Při archivování spisové dokumentace se postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).