Hlavní navigace

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) - Společná ustanovení

Předpis č. 76/2002 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Společná ustanovení

§ 45

(1) Práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, vydaného pro zařízení podle zvláštního právního předpisu24) lze vykonávat nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení.

(2) Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. prosince 2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované povolení současně s návrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu24). Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

(3) Změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení podle § 19a. V případě, že se jedná o změnu zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního právního předpisu24), postupuje se obdobně podle odstavce 1.

§ 46

(1) Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly podle zvláštních právních předpisů6) vydány nebo nabyly právní moci před nabytím právní moci územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle zvláštního právního předpisu,7) se integrovaným povolením nenahrazují.

(2) Při vydání integrovaného povolení po vydání územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru7) úřad vychází též z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, vydaných podle zvláštních právních předpisů,6) které tvořily podklad pro tato rozhodnutí.

(3) Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů6) a správních aktů, které integrované povolení nezahrnuje, zůstávají integrovaným povolením nedotčeny.

(4) Pokud tento zákon nebo předpisy vydané k jeho provedení nestanoví jinak, postupuje se podle zvláštních právních předpisů.6)

(5) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.26)

§ 47

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 3, § 4a odst. 2, § 14 odst. 5 a § 16a odst. 4.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).