Hlavní navigace

Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) - HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 148/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky a postupy ochrany, konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které se nacházejí na území České republiky a jsou významné pro výživu a zemědělství, pro uchování biologické a genetické rozmanitosti světového přírodního bohatství a pro umožnění jejich využívání pro potřeby současných i budoucích generací.1) Tyto podmínky a postupy jsou upraveny v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen "Národní program").

(2) Tento zákon dále upravuje

a) shromažďování, hodnocení a dokumentaci genetických zdrojů,

b) práva a povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně, konzervaci a využívání genetických zdrojů a při výkonu činností s tím souvisejících,

c) výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

(3) Tento zákon se nevztahuje na genetické zdroje rostlin, které tvoří reprodukční materiál lesních dřevin.2)

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) genetickým zdrojem rostliny odrůda3) pěstované rostliny, krajová odrůda pěstované rostliny, šlechtitelská a genetická linie nebo příbuzný planý druh rostliny, které jsou využitelné pro výživu a zemědělství, jsou zdrojem genetické rozmanitosti a jejich druh nebo rod je zařazen do Národního programu,

b) genetickým zdrojem mikroorganismu druh, kmen nebo rasa viroidů, virů, fytoplasem, bakterií, kvasinek, hub, sinic nebo řas, které jsou zařazené do Národního programu,

c) genetickou linií soubor geneticky shodných jedinců,

d) vzorkem genetického zdroje odebraný rozmnožovací materiál3) nebo jiná část pěstované rostliny nebo odebraná část kultury druhu, kmenu nebo rasy mikroorganismu, umožňující přenos a regeneraci genetického zdroje při zachování jeho genetického základu,

e) kolekcí genetických zdrojů sbírka vzorků genetických zdrojů shromážděná, hodnocená, dokumentovaná a konzervovaná v rámci Národního programu a uspořádaná podle rodů nebo druhů,

f) polní kolekcí kolekce genetických zdrojů rostlin vegetativně množených a uchovávaných v polní výsadbě,

g) konzervací genetických zdrojů dlouhodobé uchovávání vzorků genetických zdrojů při zachování jejich genetického základu a schopnosti reprodukce,

h) konzervací genetických zdrojů ex situ konzervace genetických zdrojů mimo místo jejich původního výskytu zajišťovaná v genobance, v polních kolekcích, v kulturách in vitro nebo v kolekcích genetických zdrojů mikroorganismů,

i) konzervací genetických zdrojů rostlin in situ konzervace genetických zdrojů rostlin v místě jejich původního výskytu,

j) genobankou soubor zařízení sloužících k využívání a konzervaci genetických zdrojů rostlin ex situ a provozovaný pověřenou osobou nebo osobou zařazenou do Národního programu (dále jen „účastník Národního programu“),

k) pověřenou osobou příspěvková organizace nebo veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") pro realizaci Národního programu, pro provozování genobanky a pro koordinaci opatření s tím souvisejících,

l) evidenčním číslem identifikační označení genetického zdroje tvořené souborem písmen a číslic, které je přiděleno genetickému zdroji v rámci Národního programu.

(2) Kde se v tomto zákoně mluví o genetickém zdroji, popřípadě o genetických zdrojích, rozumí se tím genetický zdroj rostliny a genetický zdroj mikroorganismu.

§ 3

Národní program

(1) Národní program stanoví ministerstvo vždy na dobu 5 let.

(2) Ministerstvo provede každoročně hodnocení Národního programu, přičemž v hodnocení zejména uvede počty nově získaných vzorků genetických zdrojů, vzorků zařazených do kolekcí genetických zdrojů, zhodnocených genetických zdrojů, regenerovaných genetických zdrojů, vzorků genetických zdrojů předaných do genobanky, poskytnutých vzorků genetických zdrojů, údaje o souborech dat předaných účastníkem Národního programu do informačního systému o genetických zdrojích (§ 17 odst. 4) a informace o výsledcích mezinárodní spolupráce v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů.

(3) Změnu Národního programu může ministerstvo provést z podnětu pověřené osoby, a to formou číslovaného dodatku k Národnímu programu; to neplatí, jde-li o rozhodnutí podle § 5, 7, 8 a 9.

§ 4

Žádost o zařazení do Národního programu

(1) Žádost o zařazení do Národního programu může ministerstvu podat

a) vlastník, nájemce pozemku nebo osoba užívající pozemek na základě jiného právního důvodu, na kterém se nachází genetický zdroj rostlin,

b) vlastník rozmnožovacího materiálu,3) popřípadě další části pěstovaných rostlin, nebo

c) vlastník genetického zdroje mikroorganismu.

(2) Žádost o zařazení do Národního programu musí obsahovat

a) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a trvalý pobyt, bydliště, popřípadě adresu určenou pro doručování, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b) datum narození fyzické osoby nebo identifikační číslo osoby právnické osoby, bylo-li přiděleno,

c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu odpovědného zástupce nebo statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu,

d) údaj, zda se žádost podává pro genetický zdroj rostliny nebo pro genetický zdroj mikroorganismu,

e) latinský a český název rostliny nebo mikroorganismu,

f) jde-li o kolekci genetických zdrojů, její velikost,

g) jde-li o genetický zdroj rostliny

1. údaj, zda jde o genetický zdroj rostliny konzervovaný in situ nebo o genetický zdroj rostliny konzervovaný ex situ,

2. údaj o výměře pozemku a katastrální území, na kterém se genetický zdroj rostliny nebo kolekce genetických zdrojů rostlin nachází,

h) přehled vlastního technického vybavení pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů,

i) doklad o dosažené kvalifikaci a délce odborné praxe v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů.

(3) Při podání žádosti o zařazení do Národního programu musí žadatel uhradit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.4)

(4) K posouzení žádosti o zařazení do Národního programu si ministerstvo musí vyžádat stanovisko pověřené osoby.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah odborných a technických předpokladů pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů (odstavec 1), včetně druhu dokladů, kterými může žadatel osvědčit splnění stanoveného rozsahu požadovaných odborných a technických předpokladů.

(6) Zařazení do Národního programu může ministerstvo rozhodnout též z vlastního podnětu, je-li to nezbytné z hlediska ochrany genetických zdrojů a jejich významu pro výživu a zemědělství.

(7) Je-li žádost o zařazení do Národního programu neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, ministerstvo ji vrátí žadateli do 15 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a s výzvou k jejich odstranění.

(8) Neodstraní-li žadatel vady podání do 15 dnů ode dne doručení výzvy, ministerstvo řízení o zařazení do Národního programu zastaví.

§ 5

Rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1) Pokud nedojde k zastavení řízení o zařazení do Národního programu podle § 4 odst. 8, rozhodne ministerstvo do 90 dnů ode dne zahájení řízení o zařazení do Národního programu, jestliže

a) žadatel splňuje odborné a technické předpoklady pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů,

b) rostlina splňuje znaky genetického zdroje rostliny podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo mikroorganismus splňuje znaky genetického zdroje mikroorganismu podle § 2 odst. 1 písm. b),

c) dosud nebylo vydáno rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle tohoto zákona pro shodný genetický zdroj nebo kolekci genetických zdrojů.

(2) Rozhodnutí o zařazení do Národního programu musí kromě obecných náležitostí5) obsahovat název genetického zdroje nebo název kolekce genetických zdrojů.

(3) Rozhodnutí o zařazení do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci.

(4) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro vydání rozhodnutí o zařazení do Národního programu, ministerstvo žádost zamítne.

§ 6

Vznik práv a povinností pro účastníka Národního programu

(1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vznikají účastníku Národního programu dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zařazení do Národního programu vydané podle § 5.

(2) Za účastníka Národního programu se považuje rovněž pověřená osoba.

§ 7

Prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1) Účastník Národního programu může ministerstvo požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 60 dnů přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit.

(2) O prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

(3) Platnost rozhodnutí o zařazení do Národního programu může ministerstvo prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně.

(4) Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu platí ustanovení § 4 a 5 obdobně.

§ 8

Změna rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1) Jestliže byl schválen dodatek k Národnímu programu, rozhodne ministerstvo na návrh účastníka Národního programu o změně rozhodnutí o zařazení do Národního programu, kterého se schválený dodatek k Národnímu programu týká.

(2) O změně rozhodnutí o zařazení do Národního programu rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

§ 9

Zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1) Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže

a) genetický zdroj nebo kolekce genetických zdrojů již nesplňuje znaky podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo e),

b) genetický zdroj nebo kolekce genetických zdrojů byly fyzicky zničeny nebo poškozeny v takovém rozsahu, že již nemohou plnit svůj účel,

c) došlo k opakovanému porušení povinnosti účastníkem Národního programu.

(2) Pro rozhodnutí podle odstavce 1 si ministerstvo vyžádá stanovisko pověřené osoby.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutí o zařazení do Národního programu také v případě, že o to účastník Národního programu písemně požádá.

(4) O zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne zahájení řízení o zrušení zařazení do Národního programu. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí se zařazení do Národního programu zrušuje.

(5) V rozhodnutí o zrušení zařazení do Národního programu uloží ministerstvo osobě, která byla účastníkem Národního programu, povinnost předat v přiměřené lhůtě vzorky genetických zdrojů pověřené osobě, popřípadě jinému účastníkovi Národního programu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).