Hlavní navigace

Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) - HLAVA II - SHROMAŽĎOVÁNÍ, HODNOCENÍ, DOKUMENTACE, KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ

Předpis č. 148/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

HLAVA II

SHROMAŽĎOVÁNÍ, HODNOCENÍ, DOKUMENTACE, KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ

§ 10

Společná ustanovení

(1) Kolekce genetických zdrojů rostlin se vytvářejí ochranou, monitorováním a konzervací genetických zdrojů rostlin in situ, shromažďováním a konzervací vzorků genetických zdrojů rostlin ex situ do genobanky, do polních kolekcí a v kulturách in vitro.

(2) Kolekce genetických zdrojů mikroorganismů se vytvářejí shromažďováním a konzervací vzorků genetických zdrojů mikroorganismů.

§ 11

Shromažďování genetických zdrojů

(1) Pověřená osoba je v případě potřeby nebo za účelem rozšíření kolekcí genetických zdrojů oprávněna písemně požádat účastníka Národního programu o poskytnutí vzorku genetického zdroje.

(2) Účastník Národního programu je povinen na písemnou výzvu pověřené osoby předat této osobě vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází. Společně se vzorkem genetického zdroje je účastník Národního programu povinen předat údaje o tomto genetickém zdroji, s výjimkou údajů, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství.6)

(3) Způsob stanovení velikosti vzorku genetického zdroje a rozsah údajů, které o genetickém zdroji poskytne účastník Národního programu pověřené osobě na její písemnou výzvu, stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 12

Hodnocení genetických zdrojů

(1) Účastník Národního programu musí hodnotit genetické zdroje podle jednotlivých kolekcí genetických zdrojů způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(2) Účastník Národního programu je povinen pověřené osobě každoročně předávat výsledky hodnocení genetických zdrojů. Výsledky musí být předány nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém hodnocení proběhlo.

§ 13

Konzervace genetických zdrojů rostlin in situ a konzervace genetických zdrojů rostlin ex situ v polních kolekcích a v kulturách in vitro

(1) Konzervaci genetických zdrojů rostlin in situ a konzervaci genetických zdrojů rostlin ex situ v polních kolekcích a v kulturách in vitro zajišťuje účastník Národního programu.

(2) Účastník Národního programu je povinen

a) chránit genetický zdroj rostliny konzervovaný in situ a genetický zdroj rostliny konzervovaný ex situ v polních kolekcích a v kulturách in vitro ve všech jeho podzemních a nadzemních částech a ve všech jeho vývojových stádiích,

b) oznámit pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetických zdrojů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

c) v případě potřeby zajistit regeneraci genetických zdrojů.

(3) Při ohrožení genetického zdroje rostliny konzervovaného in situ a genetického zdroje rostliny konzervovaného ex situ v polních kolekcích a kulturách in vitro je účastník Národního programu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pověřené osobě a předat jí vzorek genetického zdroje. Pro předání vzorku genetického zdroje platí § 11 odst. 3.

§ 14

Konzervace genetických zdrojů rostlin ex situ v genobance

(1) Konzervaci genetických zdrojů rostlin ex situ v genobance zajišťuje pověřená osoba nebo účastník Národního programu, a to uložením vzorku genetických zdrojů rostlin do genobanky.

(2) Genobanku semen provozuje pověřená osoba.

(3) Pověřená osoba je v souvislosti s provozováním genobanky povinna

a) zajišťovat uchovávání vzorků genetických zdrojů rostlin za vhodných podmínek a zejména tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení,

b) zakládat a konzervovat bezpečnostní duplikáty genetických zdrojů rostlin domácího původu,

c) v případě potřeby a ve spolupráci s účastníkem Národního programu zajistit regeneraci genetických zdrojů rostlin.

§ 15

Konzervace genetických zdrojů mikroorganismů

(1) Konzervaci genetických zdrojů mikroorganismů zajišťuje účastník Národního programu, a to uchováváním genetických zdrojů mikroorganismů podle jejich druhu při běžných teplotách, při velmi nízkých teplotách (kryokonzervace) nebo v sušených kulturách in vitro (lyofilizace).

(2) Účastník Národního programu je v souvislosti s konzervací genetických zdrojů mikroorganismů povinen chránit genetický zdroj mikroorganismu a uchovávat jej za vhodných podmínek, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

§ 16

Vstup na pozemky a do provozních objektů účastníka Národního programu

(1) Zaměstnanci pověřené osoby jsou za účelem zjištění stavu genetických zdrojů nebo kolekcí genetických zdrojů oprávněni vstupovat na pozemky účastníka Národního programu a do provozních objektů, které má účastník Národního programu ve vlastnictví, v nájmu nebo je užívá na základě jiného právního důvodu, a na těchto pozemcích nebo v těchto provozních objektech se nacházejí genetické zdroje nebo kolekce genetických zdrojů.

(2) O vstupu na pozemky a do provozních objektů podle odstavce 1 musí být účastník Národního programu předem písemně vyrozuměn.

(3) Oprávnění ke vstupu je povinen zaměstnanec pověřené osoby prokázat průkazem pověřené osoby.

(4) Údaje o genetických zdrojích, které pověřená osoba získá od účastníka Národního programu a které tvoří předmět jeho obchodního tajemství,6) nesmí být pověřenou osobou bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnuty třetím osobám. Pověření zaměstnanci pověřené osoby, kteří budou přicházet do styku s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.

§ 17

Dokumentace o genetických zdrojích

(1) Pověřená osoba a účastník Národního programu jsou povinni vést dokumentaci o genetických zdrojích tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými zdroji.

(2) Dokumentace musí být vedena v počítačové databázi, popřípadě písemně, musí být chráněna před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k údajům, před jejich ztrátou, zničením nebo neoprávněnou změnou, před neoprávněným přenosem a kopírováním, před živelní pohromou, zejména pravidelným zálohováním všech databází na spolehlivých médiích chráněných před zneužitím.

(3) Pověřená osoba a účastník Národního programu vedou dokumentaci o genetickém zdroji, který se u nich nachází, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(4) Pověřená osoba je povinna vést informační systém o genetických zdrojích, zajišťovat jeho řádný provoz, technické a programové vybavení a rozvoj.

(5) Účastník Národního programu je povinen aktualizovat údaje v informačním systému o genetických zdrojích nebo kolekcích genetických zdrojů, které se u něho nacházejí.

(6) Dokumentaci o genetických zdrojích je pověřená osoba povinna trvale uchovávat.

(7) Bylo-li rozhodnutí o zařazení do Národního programu zrušeno (§ 9), je osoba, která byla účastníkem Národního programu, povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu předat veškerou dokumentaci o genetickém zdroji pověřené osobě.

(8) Dojde-li ke smrti fyzické osoby nebo k zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu, je právní nástupce této osoby povinen ve lhůtě do 60 dnů ode dne smrti nebo zániku takové osoby předat veškerou dokumentaci o genetických zdrojích a vzorky genetických zdrojů pověřené osobě. Byla-li nařízena likvidace právnické osoby, je likvidátor povinen předat dokumentaci a vzorky genetických zdrojů pověřené osobě, a to nejpozději do 60 dnů ode dne jeho ustanovení likvidátorem.

§ 18

Inventarizace vzorků genetických zdrojů

(1) Pověřená osoba a účastník Národního programu jsou povinni každoročně provést inventarizaci všech vzorků genetických zdrojů.

(2) Jestliže pověřená osoba nebo účastník Národního programu zjistí při inventarizaci nebo hodnocení genetických zdrojů nebezpečí jejich znehodnocení, jsou povinni zajistit uchování ohroženého vzorku genetického zdroje nebo kolekce genetického zdroje.

§ 19

Poskytování vzorků genetických zdrojů

(1) Pověřená osoba a účastník Národního programu poskytují vzorky genetických zdrojů, jestliže

a) mají dostatečnou zásobu vzorků genetických zdrojů,

b) poskytnutím vzorku genetického zdroje nedojde k ohrožení genetického zdroje nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje.

(2) Pokud je za poskytnutí vzorku genetických zdrojů požadována úplata, nesmí přesáhnout vynaložené minimální náklady14).

(3) Zahraničním právnickým osobám7) nebo zahraničním fyzickým osobám7) poskytuje pověřená osoba a účastník Národního programu vzorky genetických zdrojů pouze na základě mezinárodních smluv týkajících se genetických zdrojů, jimiž je Česká republika vázána,1) nebo na základě dodržení principu vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou velikost poskytovaných vzorků genetických zdrojů podle jejich druhu a genetického základu.

§ 20

Poskytování informací o genetických zdrojích

Informace o genetických zdrojích zveřejňuje pověřená osoba na svých internetových stránkách prostřednictvím informačního systému o genetických zdrojích podle § 17 odst. 4 a v souladu s platnými mezinárodními dohodami14).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).