Hlavní navigace

Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) - HLAVA III - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Předpis č. 148/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

HLAVA III

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, SANKCE A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

§ 21

(1) Státní správu v oblasti genetických zdrojů vykonává ministerstvo.

(2) Ministerstvo

a) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, konzervace a využívání genetických zdrojů,

b) stanoví Národní program a dodatky k Národnímu programu a každoročně provádí jeho hodnocení,

c) vydává rozhodnutí podle § 5, § 7 až 9,

d) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona,

e) ukládá pokuty podle § 22 a 23,

e) projednává přestupky podle tohoto zákona,

f) ukládá zvláštní opatření podle § 24,

g) poskytuje finanční prostředky podle § 25.

§ 22

Pokuty

Přestupky

(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nepředá pověřené osobě údaje o genetickém zdroji (§ 11 odst. 2) nebo výsledky hodnocení genetického zdroje (§ 12 odst. 2),

b) neposkytne pověřené osobě vzorek genetického zdroje (§ 11 odst. 2 nebo § 13 odst. 3),

c) nehodnotí řádně genetické zdroje a kolekce genetických zdrojů (§ 12 odst. 1),

d) nevede řádně dokumentaci o genetických zdrojích (§ 17 odst. 1),

e) neoznámí pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetického zdroje [§ 13 odst. 2 písm. b)], nebo jejich ohrožení (§ 13 odst. 3),

f) neprovádí inventarizaci vzorků genetických zdrojů (§ 18 odst. 1),

g) nepředá veškerou dokumentaci o genetických zdrojích pověřené osobě podle § 17 odst. 7 nebo nepředá vzorky genetických zdrojů podle § 9 odst. 5 nebo § 17 odst. 8, nebo

h) poskytuje za úplatu vzorky genetických zdrojů pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání (§ 19 odst. 2).

(2) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč účastníkovi Národního programu, který poruší povinnost

(2) Účastník Národního programu se dopustí přestupku tím, že

a) chránit genetický zdroj rostlin ve všech jeho podzemních a nadzemních částech a ve všech jeho vývojových stádiích [§ 13 odst. 2 písm. a)],

a) nechrání genetický zdroj rostlin ve všech jeho podzemních a nadzemních částech a ve všech jeho vývojových stádiích [§ 13 odst. 2 písm. a)],

b) chránit genetický zdroj mikroorganismu a uchovávat jej (§ 15 odst. 2), nebo

b) nechrání genetický zdroj mikroorganismu a nebo jej neuchovává (§ 15 odst. 2), nebo

c) zajistit uchování ohroženého vzorku genetického zdroje nebo kolekce genetických zdrojů (§ 18 odst. 2).

c) nezajistí uchování ohroženého vzorku genetického zdroje nebo kolekce genetických zdrojů (§ 18 odst. 2).

(3) Za opakované nesplnění nebo porušení povinnosti (dále jen "protiprávní jednání") lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo

b) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

(4) Protiprávní jednání je opakované, pokud se jej účastník Národního programu dopustil v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí protiprávní jednání podle tohoto zákona.

(4) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá ministerstvo.

§ 23

Ukládání pokut

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti uložené tímto zákonem, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a okolnostem, za nichž k tomuto jednání došlo.

(3) Pokutu vybírá ministerstvo.

(4) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 24

Zvláštní opatření

(1) Ministerstvo může uložit účastníkovi Národního programu jako zvláštní opatření povinnost provést přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje nebo ohrožené kolekce genetických zdrojů tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.

(2) Je-li zjištěno porušení závažné povinnosti stanovené tímto zákonem, může ministerstvo k ochraně genetického zdroje nebo kolekce genetických zdrojů anebo k ochraně dokumentace o genetickém zdroji nebo kolekci genetických zdrojů uložit účastníkovi Národního programu jako jiné zvláštní opatření povinnost zabezpečit genetický zdroj nebo kolekci genetických zdrojů anebo dokumentaci o genetickém zdroji nebo kolekci genetických zdrojů před zničením, poškozením nebo zcizením a informovat o provedených opatřeních pověřenou osobu.

(3) Zvláštní opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit současně s pokutami ukládanými podle § 22.

(4) Rozklad proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření nemá odkladný účinek.

(3) Rozklad proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření nemá odkladný účinek.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).