Hlavní navigace

Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích

Předpis č. 310/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

310/2006 Sb. Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

§ 27

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 235/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a identifikační údaje všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen průběžně aktualizovat.

(4) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen

a) zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 3 a

b) zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z databáze uvedené v písmenu a) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně bezodkladného a bezplatného zpětného přenosu údajů z této databáze.

Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.

(5) Podnikateli uvedenému v odstavci 4 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.

2. V § 33 odst. 6 se za slovo "veřejnou" vkládá slovo "mobilní" a věta druhá se zrušuje.

3. V § 33 odst. 7 se slova "zajišťující veřejnou telefonní síť" nahrazují slovy "poskytující veřejně dostupnou telefonní službu".

4. V § 33 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 3, formu a způsob vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 6 stanoví prováděcí právní předpis.".

5. V § 38 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu, kteří podali přihlášku a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení podle § 39, Úřad uloží povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen "zvláštní ceny").".

6. V § 38 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou "Zvláštní ceny se poskytují osobě s nízkým příjmem nebo se zvláštními sociálními potřebami, která se prokáže svému poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby doklady podle odstavce 4; zdravotně postižená osoba se prokáže doklady podle § 43 odst. 5.".

7. V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , výši cenového zvýhodnění pro tyto osoby a způsob kontroly čerpání cenového zvýhodnění".

8. V § 38 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pověřené obecní úřady v přenesené působnosti potvrzují pro osoby s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami skutečnosti nutné pro doložení nároku na zvláštní ceny.".

9. V § 118 odst. 1 se na konci písmen q) a r) slovo "nebo" zrušuje.

10. V § 118 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a za ni se doplňuje slovo "nebo".

11. V § 118 odst. 1 se doplňuje písmeno t), které zní:

"t) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 4.".

12. V § 118 odst. 4 se na konci písmene k) slovo "nebo" zrušuje.

13. V § 118 odst. 4 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:

"m) nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího podle § 33 odst. 3,

n) nezajistí průběžnou aktualizaci údajů podle § 33 odst. 3, nebo

o) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33 odst. 7.".

14. V § 118 odst. 5 písm. a) se slova "podle § 33 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 33 odst. 6".

15. V § 118 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

16. V § 118 odst. 9 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje.

17. V § 118 odst. 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků podle § 33 odst. 4 písm. a), nebo

h) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle § 33 odst. 4 písm. b).".

18. V § 118 odst. 11 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až l)" vkládají slova "a písm. t)" a za slova "odstavci 9 písm. a) až d)" se vkládají slova "a písm. h)".

19. V § 118 odst. 12 se za slova "odstavci 4 písm. d) až k)" vkládají slova "a písm. m) až o)" a za slova "odstavci 9 písm. e)" se vkládají slova "a písm. g)".

20. V § 118 odst. 12 se slova "odstavci 5 písm. d) a e)" nahrazují slovy "odstavci 5 písm. d)".

21. V § 118 odst. 13 se slova "odstavci 5 písm. f)" nahrazují slovy "odstavci 5 písm. e)".

22. V § 150 odst. 3 se slova "§ 33 odst. 3" nahrazují slovy "§ 33 odst. 10".

23. V § 150 odst. 5 se za slova "k provedení" vkládají slova "§ 33 odst. 5 a".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).