Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST PÁTÁ - PŘESTUPKY

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

§ 16a

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n) prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásila ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území České republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) příkazem na místě je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100000 Kč.

§ 16b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu13b) není dotčena.

§ 16c

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).