Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech (úplné znění)

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

328

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1999

o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen "občan"), způsob prokazování totožnosti a vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“).

§ 2

Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

(2) Občanovi se vydává

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo

b) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

(5) Občanský průkaz uvedený v odstavci 2 písm. b) lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství2).

(6) Občanský průkaz uvedený v odstavci 2 písm. a) slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (§ 3a).

§ 3

(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. b) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.

(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v evidenci obyvatel, a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,

b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,

c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,

d) strojově čitelné údaje zapisované

1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,

2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení,

3. do kontaktního elektronického čipu: identifikační certifikát občanského průkazu (dále jen „identifikační certifikát“), který obsahuje číslo občanského průkazu a identifikační údaje držitele uvedené v písmenech a) až c) a v odstavci 5; přístup k těmto údajům v kontaktním elektronickém čipu je chráněn identifikačním osobním kódem držitele.

(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.

(4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.

(6) Kontaktní elektronický čip obsahuje dále jen údaje, jejichž rozsah stanoví zvláštní právní předpis.

(7) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a s daty nezbytně nutnými pro užívání elektronického podpisu. Data a kvalifikovaný certifikát podle věty první zapisuje do kontaktního elektronického čipu držitel.

(8) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele vůči informačním systémům, vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, (dále jen „autentizační certifikát“) odpovídajícím těmto klíčům. K zápisu kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu je oprávněn pouze držitel.

(9) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

(10) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

§ 3a

(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) umožňuje využívat prostřednictvím informačního systému základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o zpřístupnění datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

b) rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, omezení svéprávnosti, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, které jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu a sídlu opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru osob,

c) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v evidenci občanských průkazů.

(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1 stanoví zvláštní právní předpis.

ČÁST DRUHÁ

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

HLAVA I

PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 4

Vydávání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání. V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).

(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ministerstvo a obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky ministerstvu. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro vydání občanského průkazu podle § 4 odst. 5 se postup podle věty čtvrté až věty desáté nepoužije.

(3) Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.

(4) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.

(5) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem ministerstva nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).

(6) V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

(7) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a), může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.

(8) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.

§ 4a

(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve občana, aby sporné údaje doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2 odst. 2 písm. a), vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem, která se předloží občanovi, jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí, pokud byla žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické podobě.

(3) Zjistí-li ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého se podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, žádost dále nezpracovává a vyrozumí občana, že žádost lze podat až po odstranění těchto rozporů.

(4) Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede na žádosti.

(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. b) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

(6) Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 4 odst. 7, o možnosti převzetí občanského průkazu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.

(7) Občan může požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

§ 5

Vydání prvního občanského průkazu

(1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále stanoveno jinak,

a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

c) doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání6a).

(2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit

a) rodný list5), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství,

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

c) doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

(3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit

a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,

c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

§ 6

Vydání nového občanského průkazu

(1) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list5).

(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit

a) potvrzení o občanském průkazu (§ 9),

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

§ 7

(1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.9) U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.10) Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.

(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed,12) pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství.

§ 7a

Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky pro používání prostředků pro elektronickou identifikaci uložených v kontaktním elektronickém čipu občanského průkazu a doporučená bezpečnostní opatření spojená s používáním těchto prostředků26).

§ 8

Převzetí občanského průkazu

(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu. Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu.

(2) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává

a) občan mladší 15 let,

b) občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu,

c) občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.

(3) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Převzít občanský průkaz za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).

(4) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, není-li příslušný k vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle odstavce 5.

(5) Občanský průkaz převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 3 u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) lze převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci identifikačního certifikátu.

(7) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 3 u ministerstva.

(8) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. b) převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 3 u ministerstva nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána.

§ 8a

Bezpečnostní osobní kód

(1) Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti.

(2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost autentizace držitele zablokuje.

(3) Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele.

§ 8b

Identifikační osobní kód

(1) Identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uvedeným v § 3 odst. 2 písm. d) bodě 3.

(2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.

(3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu.

§ 8c

Deblokační osobní kód

(1) Deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu.

(2) Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.

(3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního kódu držitelem.

§ 8d

(1) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel.

(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel kódy uvedené v odstavci 1 změnit.

(3) Změnu bezpečnostního osobního kódu lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(4) Změnu identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

HLAVA II

PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 9

Potvrzení o občanském průkazu

(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při

a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,

b) zadržení neplatného občanského průkazu,

c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,

d) odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,

e) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,

f) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24),

g) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2). Ministerstvo jej vydává v případě, že je mu nahlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského průkazu.

(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje místo a stát narození.

(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. f) a g), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný občanský průkaz vydal.

(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až e), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena.

(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.

ČÁST TŘETÍ

PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 10

Doba platnosti občanského průkazu

(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) je

a) 10 let,

b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, nebo

c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

(2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. b) je

a) 6 měsíců při jeho vydání

1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo

2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,

kdy nelze vydávat občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) (§ 24a),

b) 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství (§ 24b),

c) 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva (§ 24c).

Skončení platnosti občanského průkazu

§ 11

(1) Platnost občanského průkazu skončí

a) uplynutím doby v něm vyznačené,

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,

c) ohlášením nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,

d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého,

e) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

f) ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo

c) u občana došlo k podstatné změně podoby.

Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.

(4) Má-li držitel občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) zpřístupněnu datovou schránku22), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti tohoto občanského průkazu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti občanského průkazu podle odstavce 1 písm. a).

§ 12

(1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu

a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství, v případě změny rodinného stavu sňatkem,

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny osobního stavu vznikem partnerství13b),

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad v případě

1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

4. změny rodného čísla.

(2) Zároveň s oddělením vyznačené části občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

(3) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavců 1 a 3 se nepovažuje za poškození nebo zničení občanského průkazu.

(5) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.

§ 13

Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu

Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až d) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. e) až g) se vydává na dobu neomezenou.

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM

§ 14

(1) Občan je povinen

a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím,

b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii, ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž ministerstvu v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu,

c) v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu,

d) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů

1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo c), anebo v § 11 odst. 2,

2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),

3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,

5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,

6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,

7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

e) požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz,

f) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti,

g) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány,

h) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu podle písmene d) bodu 2 až 7, jen pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství.

(2) Má-li občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, občanský průkaz, přecházejí na osoby uvedené v § 8 odst. 3 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 3 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.

§ 15

Povinnosti dalších osob

(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

§ 15a

Nakládání s občanským průkazem

(1) Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

(2) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu23) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(3) Je zakázáno shromažďovat, ukládat, upravovat nebo pozměňovat, předávat, šířit, zveřejňovat, uchovávat, kombinovat, blokovat nebo likvidovat strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, popřípadě v kontaktním elektronickém čipu, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(4) Do kontaktního elektronického čipu lze zapisovat pouze údaje stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem a se souhlasem držitele. Údaje v identifikačním certifikátu jsou zapisovány výrobcem.

(5) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou zápisu údajů do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu na základě žádosti držitele.

§ 15b

Kontrola kontaktního elektronického čipu

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na žádost držitele nebo osoby uvedené v § 8 odst. 3 ověření funkčnosti a obsahu kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu.

(2) Subjekt oprávněný provádět zápis údajů do kontaktního elektronického čipu podle jiného zákona je povinen zkontrolovat správnost zapsaných údajů a funkčnost tohoto čipu a o kontrole vystavit potvrzení.

§ 16

Působnost na úseku občanských průkazů

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo, matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu. Pokud občanský průkaz vydalo ministerstvo, je zadržený občanský průkaz odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana. V případě, že občan není hlášen v České republice k trvalému pobytu, zašle se občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, zašle se občanský průkaz Magistrátu města Brna.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. f) nebo § 15, plní obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu anebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.

(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo o nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu.

(6) Ohlásí-li držitel ministerstvu ztrátu nebo odcizení nebo policii odcizení občanského průkazu, vydá mu ministerstvo nebo policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.

(7) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije obdobně ustanovení odstavce 2.

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který příkazem na místě projednal přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16a odst. 2 věty první.

(9) Správa základních registrů zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a vydává za tímto účelem identifikační certifikáty občanského průkazu. Správa základních registrů provádí na základě telefonické žádosti držitele zablokování funkce autentizace držitele.

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

§ 16a

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n) prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásila ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území České republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) příkazem na místě je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100000 Kč.

§ 16b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu13b) není dotčena.

§ 16c

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil.

ČÁST ŠESTÁ

EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 17

(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,

c) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d) pohlaví,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v evidenci obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

h) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,

j) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

k) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,

l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

m) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

n) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,

o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

p) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

q) aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny,

r) datum a čas zablokování a odblokování autentizace držitele podle § 8a a datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9,

s) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,

t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,

u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,

v) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,

w) datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci,

x) číslo kontaktního elektronického čipu,

y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu,

za) digitální zpracování podpisu na žádosti.

(3) Evidence občanských průkazů dále obsahuje údaj o telefonním čísle pro veřejnou mobilní síť nebo údaj o adrese elektronické pošty. Tyto údaje se vedou po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu ministerstvu; po uplynutí této doby je správce evidence občanských průkazů podle odstavce 1 odstraní.

(4) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 a 2 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o

a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,

b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou poskytovány,

d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů,

e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím informačního systému základních registrů,

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.

§ 17a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 4.

(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského průkazu v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.

(3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení. Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.

(4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení. Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.

(5) Správa základních registrů je pro ministerstvo zpracovatelem údaje v evidenci občanských průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9.

(6) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po skončení platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu uvedených v § 17 odst. 2 písm. q), které se vedou pouze po dobu platnosti občanského průkazu.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo vedou údaje o občanských průkazech, které vydaly, a jejich držitelích, a to na

a) žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,

b) tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození držitele.

(8) Údaje podle odstavce 7 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.

§ 17b

(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel údaje v rozsahu

(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, a

g) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 odst. 2.

(2) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo všechny údaje z informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“); údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů využívá pouze při zajištění evidenční ochrany údajů a správě evidence občanských průkazů. Pověřené úřady a policie využívají při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů všechny údaje s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a provozních údajů.

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,

e) rodné číslo a jeho změnu,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) omezení svéprávnosti,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a sídlo,

j) opatrovnictví,

k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

l) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

m) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zdánlivém manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

n) datum úmrtí,

o) datum úmrtí,

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním zpracování podoby občana a jeho podpisu.

(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsány v cestovním dokladu,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,

e) číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a

f) digitální zpracování fotografie a podpisu.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.

(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.

§ 18

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

(2) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence občanských průkazů formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci před jiným státním orgánem.

(3) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 2 nepoužijí.

(4) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva v souvislosti s výrobou dokladů, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16a) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

(5) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. s) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují.

§ 18a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.16b) Údaje uvedené v § 17 odst. 4 písm. e) a f) se poskytují za období posledních 2 let.

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) adresu místa trvalého pobytu,

e) rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.16d) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.

(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl.

§ 18b

(1) V případech, kdy byly podle § 18 odst. 1 poskytnuty z evidence občanských průkazů údaje nezbytné pro zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence občanských průkazů podle § 18 odst. 1 nebo občanu podle § 18a by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16e). Správce evidence občanských průkazů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona14).

(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence občanských průkazů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence občanských průkazů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f).

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

ČÁST SEDMÁ

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 18d

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) pohlaví,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího o zablokování funkce autentizace držitele,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle § 17 odst. 2 písm. a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).

(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,

b) pohlaví,

c) státní občanství,

d) datum narození,

e) místo a okres narození; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g) rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,

h) rodné číslo,

i) datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

j) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

k) datum vydání občanského průkazu,

l) datum převzetí občanského průkazu,

m) datum skončení platnosti občanského průkazu,

n) datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,

o) označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal,

p) údaje o nosiči dat,

q) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu,

r) číslo žádosti o vydání občanského průkazu a

s) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí, zaměstnanci a příslušníci policie, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňování občanských průkazů nebo poskytování údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů.18)

§ 22

Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku občanských průkazů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

§ 23

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů, podle správního řádu.

(2) V případě podání žádosti je číslo žádosti podle tohoto zákona pokládáno za spisovou značku19).

(3) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna k podání žádosti za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí20) žádosti, a to v době od podání žádosti do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby občanského průkazu, popřípadě jedná-li se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby zahájení zpracování občanského průkazu.

§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu města Brna nebo matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 24

Platnost dosavadních občanských průkazů

(1) Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2001.

(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

§ 24a

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, jestliže

a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo

b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

§ 24b

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání.

(2) Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nevydává opakovaně.

§ 24c

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

(2) Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nevydává opakovaně.

§ 26

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,

b) vzor potvrzení o občanském průkazu,

c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

d) vzor žádosti,

e) podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa,

f) technické parametry digitální fotografie,

g) náležitosti kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu včetně bezpečnostních zásad pro jeho užití.

§ 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

§ 28

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 227/2009 Sb. Čl. LXXXII

1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o místu narození.

2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. ledna 2013.

3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.

4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji, vydaném přede dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 424/2010 Sb. Čl. IX

1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2023.

4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2024 uveden údaj o rodném čísle,

a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,

b) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 318/2015 Sb. Čl. IV

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 195/2017 Sb. Čl. II

Vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze nejpozději v den předcházející dnu nabytí účinnosti tohoto zákona.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.

1) § 134 občanského soudního řádu.

2) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

3a) § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

6) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb.

6a) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

7) Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.

8a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

8a) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

8b) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb.

9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

10) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.

11) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.

12) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

13a) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.

13b) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.

15) § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

16a) Zákon č. 101/2000 Sb.

16b) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

16d) Notářský řád.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.

16e) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

18) Například § 8 trestního řádu.

19) § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20) § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

21) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání Číselníku zemí (ČZEM), vyhlášené pod č. 489/2003 Sb., ve znění sdělení č. 534/2006 Sb.

22) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

23) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

24) § 45 až 54 občanského zákoníku.

26) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).