Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST ŠESTÁ - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST ŠESTÁ

EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 17

(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,

c) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d) pohlaví,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v evidenci obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

h) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,

j) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

k) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,

l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

m) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

n) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,

o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

p) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

q) aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny,

r) datum a čas zablokování a odblokování autentizace držitele podle § 8a a datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9,

s) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,

t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,

u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,

v) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,

w) datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci,

x) číslo kontaktního elektronického čipu,

y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu,

za) digitální zpracování podpisu na žádosti.

(3) Evidence občanských průkazů dále obsahuje údaj o telefonním čísle pro veřejnou mobilní síť nebo údaj o adrese elektronické pošty. Tyto údaje se vedou po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu ministerstvu; po uplynutí této doby je správce evidence občanských průkazů podle odstavce 1 odstraní.

(4) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 a 2 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o

a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,

b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou poskytovány,

d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů,

e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím informačního systému základních registrů,

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.

§ 17a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 4.

(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského průkazu v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.

(3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení. Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.

(4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení. Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.

(5) Správa základních registrů je pro ministerstvo zpracovatelem údaje v evidenci občanských průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9.

(6) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po skončení platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu uvedených v § 17 odst. 2 písm. q), které se vedou pouze po dobu platnosti občanského průkazu.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo vedou údaje o občanských průkazech, které vydaly, a jejich držitelích, a to na

a) žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,

b) tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození držitele.

(8) Údaje podle odstavce 7 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.

§ 17b

(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 odst. 2.

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,

e) rodné číslo a jeho změnu,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) omezení svéprávnosti,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a sídlo,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

n) datum úmrtí,

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním zpracování podoby občana a jeho podpisu.

(5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.

§ 18

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

(2) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence občanských průkazů formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci před jiným státním orgánem.

(3) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 2 nepoužijí.

(4) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva v souvislosti s výrobou dokladů, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16a) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

(5) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. s) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují.

§ 18a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.16b) Údaje uvedené v § 17 odst. 4 písm. e) a f) se poskytují za období posledních 2 let.

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) adresu místa trvalého pobytu,

e) rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.16d) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.

(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl.

§ 18b

(1) V případech, kdy byly podle § 18 odst. 1 poskytnuty z evidence občanských průkazů údaje nezbytné pro zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence občanských průkazů podle § 18 odst. 1 nebo občanu podle § 18a by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16e). Správce evidence občanských průkazů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona14).

(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence občanských průkazů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence občanských průkazů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f).

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).