Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST SEDMÁ - VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST SEDMÁ

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 18d

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) pohlaví,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího o zablokování funkce autentizace držitele,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle § 17 odst. 2 písm. a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).