Hlavní navigace

Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona - Působnost Úřadu při katalogizaci

Předpis č. 309/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Působnost Úřadu při katalogizaci

§ 10

(1) Úřad provádí katalogizaci výrobků. Při této činnosti

a) plní úlohu národního kodifikačního úřadu vyplývající ze zásad Kodifikačního systému NATO,

b) stanoví po projednání s ministerstvy, jinými správními úřady a kraji (dále jen "uživatel") podmínky pro užívání systému katalogizace, a to na základě jejich žádosti o užívání systému katalogizace,

c) kontroluje úplnost návrhu katalogizačních dat o výrobku před přidělením katalogizačního čísla výrobku a před zařazením výrobku do systému katalogizace. Na základě této kontroly

1. přidělí katalogizační číslo výrobku, katalogizační kód výrobce a katalogizační kód dodavatele a zařadí výrobek do systému katalogizace, pokud je návrh katalogizačních dat o výrobku úplný,

2. přeruší řízení o zařazení výrobku do systému katalogizace, zjistí-li v návrhu katalogizačních dat o výrobku nedostatky, a vrátí jej uživateli k jejich odstranění,

3. rozhodnutím návrh zamítne, není-li výrobek určen k zajištění obrany státu; proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

(2) Podmínkou pro podání žádosti o katalogizaci výrobků je uplatnění katalogizační doložky na výrobek dosud nekatalogizovaný uživatelem ve smlouvě s dodavatelem. Katalogizační doložka obsahuje povinnost dodavatele zpřístupnit uživateli dokumentaci o výrobku.

(3) Úřad na základě změn v dokumentaci k výrobku, předložených uživatelem, změní katalogizační data o výrobku.

(4) Úřad vyřadí katalogizovaný výrobek ze systému katalogizace, nemá-li výrobek uživatele.

§ 11

(1) Agentura k žádosti o vydání osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku připojí

a) ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského listu s vymezeným předmětem podnikání v oblasti zpracovávání návrhu katalogizačních dat,

b) metodiku zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku pro jeho identifikaci,

c) doklad prokazující přístup k aplikačnímu programovému vybavení pro zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku,

d) návrh katalogizačních dat o výrobku zpracovaný podle testovacích podkladů Úřadu.

(2) Úřad

a) vydá agentuře osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) zpracovány v souladu se systémem katalogizace, nebo

b) rozhodne o přerušení řízení o způsobilosti agentury zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, nepředloží-li agentura některý z dokladů uvedených v odstavci 1 nebo nejsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) zpracovány v souladu se systémem katalogizace.

(3) Zjistí-li Úřad u agentury, které bylo vydáno osvědčení o způsobilosti, že agenturou zpracovaný návrh katalogizačních dat o výrobku není v souladu se systémem katalogizace, pozastaví účinnost osvědčení o způsobilosti nebo osvědčení o způsobilosti odejme. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

§ 12

(1) Úřad v rámci spolupráce poskytuje katalogizační data katalogizovaných výrobků a přehled jejich dodavatelů a výrobců příslušným orgánům NATO, obdobným úřadům nebo orgánům členských států NATO a obdobným úřadům nebo orgánům jiných států, které užívají kodifikační systém NATO.

(2) Úřad na žádost uživatele vyžaduje u příslušných orgánů NATO, obdobných úřadů nebo orgánů členských států NATO a obdobných úřadů nebo orgánů jiných států, které užívají kodifikační systém NATO, katalogizaci výrobku vyrobeného v jejich státě.

(3) Úřad poskytuje uživateli na jeho žádost přehled výrobků zařazených do systému katalogizace, přehled uživatelů, dodavatelů, výrobců a agentur, kterým bylo vydáno nebo odejmuto osvědčení o způsobilosti nebo pozastavena účinnost tohoto osvědčení.

§ 13

Práva a povinnosti uživatele

(1) Uživatel je povinen předat návrh katalogizačních dat o výrobku Úřadu s uvedením agentury, která jej zpracovala.

(2) Při dodávce již katalogizovaného výrobku je uživatel povinen bezodkladně informovat Úřad o provedených změnách v dokumentaci výrobku.

(3) Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Úřadu, že přestal užívat katalogizovaný výrobek, a předkládat jednou ročně, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku, přehled katalogizačních čísel užívaných výrobků. Nesplněním této povinnosti zaniká uživateli právo užívat systém katalogizace.

(4) Uživatel je oprávněn užívat katalogizační data o výrobku, o jehož katalogizaci požádal a který byl Úřadem zařazen do systému katalogizace.

§ 14

Práva a povinnosti dodavatele

(1) Dodavatel, na základě katalogizační doložky uplatněné uživatelem, je povinen

a) uplatnit katalogizační doložku u subdodavatelů na výrobek, který má být předmětem katalogizace,

b) zpřístupnit uživateli dokumentaci o výrobku podle § 10 odst. 2,

c) informovat bezodkladně uživatele při dodávce již katalogizovaného výrobku o provedených změnách v dokumentaci o výrobku.

(2) Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Úřad o tom, že uživatel vůči němu uplatnil katalogizační doložku.

(3) Dodavatel je oprávněn užívat katalogizační data o svém výrobku, který byl Úřadem zařazen do systému katalogizace.

§ 15

Práva a povinnosti agentury

(1) Agentura je na základě osvědčení o způsobilosti, vydaného Úřadem, oprávněna ve prospěch uživatele zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku.

(2) Agentura je povinna předkládat Úřadu jednou ročně, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku, přehled o zpracovaných návrzích katalogizačních dat o výrobcích s uvedením uživatelů.

§ 16

Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).