Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - Vývoz a zpětný vývoz

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Vývoz a zpětný vývoz

§ 8

(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu15) nebo potvrzení o zpětném vývozu16) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo o potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,15), 16)

b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

c) údaje prokazující totožnost žadatele,

d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

e) pro exemplář druhu vyjmenovaného v příloze I Úmluvy1) povolení k dovozu příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen,

f) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,

g) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.

§ 9

Ministerstvo vydá povolení k vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů15) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a v § 8.

§ 10

Ministerstvo vydá potvrzení o zpětném vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,16) § 3 odst. 4 a § 8.

§ 11

(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva,18) nebo potvrzení o zpětném vývozu na předepsaném formuláři ministerstvu.

(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,18)

b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

c) údaje prokazující totožnost žadatele,

d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,

f) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.

§ 12

Ministerstvo vydá povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů18) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 11.

§ 13

Ostatní případy dovozu, vývozu a zpětného vývozu

V ostatních případech dovozu, vývozu a zpětného vývozu se postupuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.19)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).