Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství

§ 14

(1) Žadatel předloží žádost o povolení potřebné k přemístění20) živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

b) údaje prokazující totožnost žadatele,

c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje.

§ 15

Ministerstvo vydá povolení k přemístění podle § 14, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů20) a v § 14.

§ 15a

Výjimka ze zákazu obchodních činností

(1) Žadatelem o výjimku ze zákazu obchodních činností20b) může být pouze vlastník exempláře, nebo právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář oprávněně drží v případě, že exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám (dále jen „dlouhodobý držitel“). Žadatel předloží žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností příslušnému krajskému úřadu podle § 3 odst. 3 a 4.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tímto zákonem,

b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23), není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře,

c) pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu nebo ptákem druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropských společenství, doklad o povolení držení, chovu v zajetí či pěstování takového exempláře podle jiného právního předpisu20a).

(3) Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností20b) a potvrzení o povolení k přemístění20c) může krajský úřad vydat po projednání s ministerstvem pro týž živý exemplář na jednom formuláři.

(4) Způsob vyplnění formuláře žádosti o potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§ 15b

Potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků

(1) Žádost o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků11) předkládá žadatel ministerstvu podle § 3 odst. 5 a 7. K žádosti přiloží žadatel odpovídající údaje a doklady podle § 4 odst. 2, § 6 odst. 2, § 8 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) a § 11 odst. 2 a přiměřeně podle § 15a odst. 2.

(2) Žadatel o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků, která mají být současně výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování, předloží ministerstvu dříve vydané potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bylo-li uděleno a je-li v platnosti; v případě vydání potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků toto dřívější potvrzení ztrácí platnost a žadatel je povinen odevzdat jej ministerstvu, nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy11) jiný postup.

(3) Ministerstvo vydá potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků pouze v případě, že žadatel splnil podmínky požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(4) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o putovní výstavě11), s uvedením jejich držitelů.

§ 15c

Další druhy potvrzení

(1) Při vydávání potvrzení o osobním vlastnictví exempláře20d) nebo dalších potvrzení upravovaných nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) se postupuje podle těchto nařízení a přiměřeně podle § 4, 6, 8, 11 a 14.

(2) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o osobním vlastnictví20d), s uvedením jejich držitelů.

(3) Způsob vyplnění formulářů žádostí o potvrzení o osobním vlastnictví exempláře, o potvrzení o souboru vzorků, o potvrzení o putovní výstavě, o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu a zpětného vývozu anebo o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).