Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - HLAVA III - REGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY VÝVOZU

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

HLAVA III

REGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY VÝVOZU

§ 16

Registrace obchodníků a vědeckých institucí

Základní podmínky registrace obchodníků,21) vědců a vědeckých institucí22) se řídí právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. Prováděcím právním předpisem mohou být stanoveny bližší podmínky a náležitosti k registraci obchodníků, vědců a vědeckých institucí.

§ 16a

Registrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky

(1) Ministerstvo vede registr osob, které mohou využívat zjednodušené postupy podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a), a registr druhů, s jejichž vzorky lze takto obchodovat. Tento registr ministerstvo každých 5 let přezkoumává a aktualizuje.

(2) Žádost o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a) se zasílá ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře a evidenční kartu a k žádosti dále přiloží

a) seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem žádosti,

b) písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů,

c) odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení.

§ 16b

Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru

(1) Licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb (Acipenseriformes spp.) (dále jen „kaviár“) v České republice může v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22b) udělit fyzické nebo právnické osobě na základě její žádosti ministerstvo. Licence se uděluje na dobu neurčitou. Licence nenahrazuje povolení, schválení22c), souhlasy nebo vyjádření potřebné ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru podle jiných právních předpisů.

(2) Ministerstvo schválí na základě žádosti způsob značení nádob s kaviárem pro použití balírnou kaviáru, pokud je značení v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d), a přidělí evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru.

(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence udělené podle odstavce 1, pokud zpracovatel nebo balírna kaviáru porušují povinnosti stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Novou licenci lze udělit až po 2 letech od právní moci rozhodnutí o odnětí licence. Licence nepřechází na právní nástupce zpracovatele nebo balírny kaviáru. Ministerstvo vede přehled zpracovatelů a balíren kaviáru, kterým byla licence udělena.

(4) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni bezodkladně hlásit ministerstvu změny rozhodné pro používání licence.

(5) Žádost o licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru a o schválení způsobu značení nádob s kaviárem se podává ministerstvu. Žádost o licenci kromě náležitostí podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) obsahuje

a) informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a uchovávání kaviáru,

b) zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

c) podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na prvotní nádoby s kaviárem,

d) písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy1) v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(6) Rozhodnutí ministerstva o licenci pro balírny kaviáru slouží pouze pro účely obchodu s kaviárem podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10) a nenahrazuje splnění podmínek podle jiných právních předpisů.

(7) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni vést záznamy o nakládání s kaviárem a označit nádoby s kaviárem.

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formulář žádosti o licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru, obsah a způsob vedení záznamů o nakládání s kaviárem, způsob označování nádob s kaviárem a způsob přidělování evidenčního kódu balíren kaviáru.

§ 17

Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení

(1) Povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu může být v případech, které stanoví prováděcí právní předpis, nahrazeno rostlinolékařským osvědčením vydaným podle jiného zákona,23) jsou-li splněny podmínky, které stanovila Evropská komise (dále jen "Komise").24)

(2) Úředně ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného pro vývoz exempláře rostlinného původu podle odstavce 1 zašle orgán rostlinolékařské péče nejpozději do 15 dnů od jeho vydání ministerstvu, s výjimkou případů, kdy lze zaslat údaje z těchto dokladů elektronicky; případy, kdy tak lze učinit, stanoví prováděcí právní předpis.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).