Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - HLAVA VII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

HLAVA VII

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 25

(1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou

a) ministerstvo,

b) Generální ředitelství cel,

c) Česká inspekce životního prostředí33) (dále jen "inspekce"),

d) celní úřady,

e) orgány veterinární správy,

f) orgány rostlinolékařské péče,

g) krajské úřady.

(2) Ministerstvo

a) plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,

b) jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

c) uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, povoluje zjednodušené postupy ohledně určitého obchodu s biologickými vzorky22a),

d) vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob značení nádob s kaviárem,

e) uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků11) včetně případů, kdy tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví20d),

f) vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy1) a podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2), není-li jejich vydávání svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,

g) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, ověřuje doklady o původu výrobků z tuleňů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů64), rozhoduje v případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

h) registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,

i) zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy1) podle § 29,

j) povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o zadržené a zabavené exempláře a exempláře, které byly zajištěny v trestním řízení, včetně s tím spojených provozních nákladů, a koordinuje činnost záchranných center,

k) vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,

l) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy35),

m) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2),

n) zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství34),

o) vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2, registry podle § 16a a spravuje centrální registr dokladů CITES a registr zadržených a zabavených exemplářů podle § 35 odst. 1 a 4,

p) uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a značek, jimž byla licence udělena, a jeho obsah zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

q) mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a podle § 38a,

r) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace spojené s převodem exempláře.

(3) Generální ředitelství cel

a) spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, na které se vztahuje právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tento zákon, jakož i při kontrole zákazu držení a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona,

b) plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve spolupráci s ministerstvem,

c) zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během kontroly na celních úřadech ve spolupráci s inspekcí, orgány rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy a s ministerstvem.

(4) Inspekce

a) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,

b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,

c) kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1,

d) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,

e) ukládá pokuty podle § 34c a 34d,

e) projednává přestupky podle § 34c až 34e,

f) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a,

g) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,

h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků podle tohoto zákona,

i) zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin a regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2),

j) spolupracuje s celními úřady při kontrole, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,

k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné jedince zajištěné v trestním řízení, které jí byly předány ke správě podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.

(5) Celní úřady

a) při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem, provádějí kontroly exemplářů v době dovozu, vývozu, zpětného vývozu a tranzitu a plní další povinnosti podle tohoto zákona (§ 26, 34),

b) kontrolují, ve spolupráci s orgány veterinární správy nebo rostlinolékařské péče, zda je přeprava živých exemplářů v souladu s právem Evropských společenství11) a tímto zákonem,

c) zadržují exempláře podle § 26 odst. 5,

d) zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

Pro jiné jedince, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny platí písmena a) až c) obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.

(6) Orgány veterinární správy37)

a) spolupůsobí v určených celních úřadech,

b) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně a regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,

c) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda přeprava živých exemplářů nebo živých jiných jedinců odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle jiných právních předpisů,13)

d) podle jiných právních předpisů37a) a přímo použitelných předpisů Evropských společenství37a) stanovují a kontrolují veterinární podmínky

1. pro konání putovních výstav, pokud jsou jejich předmětem živé exempláře živočišného druhu,

2. pro dovoz, vývoz z České republiky, zpětný vývoz a tranzit živých exemplářů živočišného druhu, a pro manipulaci s živými exempláři živočišného druhu za účelem obchodování,

3. pro zřizování a provoz záchranných center,

4. pro manipulaci s živým exemplářem nebo jiným jedincem živočišného druhu při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo § 34.

(7) Orgány rostlinolékařské péče38)

a) spolupůsobí v určených celních úřadech,

b) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda exemplář nebo jiný jedinec odpovídá údajům uvedeným na příslušných dokladech,

c) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda přeprava živého exempláře rostlinného druhu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,39)

d) jako výkonný orgán vydávají doklady pro vývoz exemplářů rostlin v případě stanoveném v § 17.

(8) Krajské úřady zajišťují výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři, včetně současného potvrzení o povolení k přemístění exempláře podle § 15a odst. 3, a mimo případy, kdy výjimku vydává ministerstvo v rámci řízení o jiných dokladech podle § 3 odst. 3 a § 15b. Dále zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů35). Krajské úřady vedou evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a vydávají potvrzené kopie dokladu CITES32b) podle § 24 odst. 5.

§ 25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).