Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - HLAVA XI - EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

HLAVA XI

EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE

§ 35

(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a o jiné doklady, které ministerstvo vydává podle tohoto zákona, a jiné evidence a registrace podle tohoto zákona. Ministerstvo vede a spravuje centrální registr povolení, potvrzení a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a registr přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také registr o exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5. Evidence obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Údaje z evidence žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů včetně spisového materiálu a údaje z jiné evidence a registrace podle tohoto zákona se uchovávají po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní údaje v registru se uchovávají po dobu 10 let.

(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy1) s přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na základě výpisu z evidencí podle odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.

(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.53)

(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a a provádějí registraci exemplářů podle § 23, ukládají podle zvláštních právních předpisů52) kopie vydaných dokladů v listinné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku exempláře. Údaje o vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do centrálního registru vedeného ministerstvem podle odstavce 1.

(5) Údaje z uchovávaných dokumentů a evidencí podle odstavců 1 až 4, včetně údajů o vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě dlouhodobých držitelích, poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu na vyžádání orgánům podle § 25, vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České republiky. Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním předpisem,54) údaje podle odstavce 1 v nezbytném rozsahu poskytnout též Sekretariátu Úmluvy1) a příslušným úřadům cizích států podle Úmluvy1) a Komisi.

(6) Ministerstvo, krajské úřady, vědecký orgán, Generální ředitelství cel, inspekce, celní úřady, orgány veterinární správy, orgány ochrany zvířat a rostlinolékařské péče a Policie České republiky jsou povinny si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu údaje, včetně osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu kontrolní činnosti podle § 30.

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona, a uchovává podle zvláštních právních předpisů52) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech nebo podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů.

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány vinnými z přestupků podle tohoto zákona, a uchovává podle zvláštních právních předpisů52) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z přestupků.

(8) Zaměstnanci orgánů podle odstavce 5 jsou povinni zachovávat ve vztahu k jiným osobám mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

(9) Ustanovením odstavce 8 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.54)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).