Hlavní navigace

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů - Díl druhý - Bezpečnostní prověrka navrhované osoby

Předpis č. 148/1998 Sb.

Vyhlášené znění

148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Díl druhý

Bezpečnostní prověrka navrhované osoby

§ 24

(1) Bezpečnostní prověrkou se ověřuje, zda navrhovaná osoba splňuje podmínky pro vydání osvědčení.

(2) Bezpečnostní prověrka se provádí před započetím výkonu povolání, jmenováním do funkce nebo zařazením na místo, kde je nezbytné se seznamovat s utajovanými skutečnostmi, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Bezpečnostní prověrku lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem navrhované osoby.

(4) Písemný souhlas s provedením bezpečnostní prověrky lze kdykoli v jejím průběhu odvolat, pokud zákon nestanoví jinak. V takovém případě se bezpečnostní prověrka ihned zastaví a podkladové materiály se vydají navrhované osobě. Údaje získané v rámci této bezpečnostní prověrky je orgán státu, který je získal, povinen neprodleně zničit.

(5) Bude-li se navrhovaná osoba po svém určení seznamovat s utajovanými skutečnostmi daného stupně utajení ve značném rozsahu, může statutární orgán s jejím písemným souhlasem navrhnout Úřadu provedení bezpečnostní prověrky nejbližšího vyššího stupně.

(6) Pokud se během bezpečnostní prověrky I., II. nebo III. stupně vyskytnou skutečnosti, které nelze ověřit opatřeními stanovenými pro daný stupeň bezpečnostní prověrky, lze provést potřebná opatření stanovená pro nejbližší vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Tato opatření lze provést pouze s písemným souhlasem navrhované osoby.

(7) Při provádění bezpečnostní prověrky musí být šetřena osobní čest a důstojnost všech dotčených osob.

§ 25

Stupně bezpečnostních prověrek

V závislosti na stupni utajení, pro který má být navrhované osobě vydáno osvědčení, se provádí

a) bezpečnostní prověrka I. stupně pro stupeň utajení "Vyhrazené",

b) bezpečnostní prověrka II. stupně pro stupeň utajení "Důvěrné",

c) bezpečnostní prověrka III. stupně pro stupeň utajení "Tajné",

d) bezpečnostní prověrka IV. stupně pro stupeň utajení "Přísně tajné".

§ 26

Bezpečnostní prověrka I. stupně

Bezpečnostní prověrku I. stupně tvoří vyhodnocení podkladových materiálů statutárním orgánem.

§ 27

Bezpečnostní prověrka II. stupně

Bezpečnostní prověrku II. stupně tvoří opatření uvedená v § 26 a dále

a) posouzení opisu z evidence Rejstříku trestů6) navrhované osoby Úřadem,

b) šetření Úřadu podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) k navrhované osobě,

c) šetření zpravodajských služeb podle § 9 odst. 2 písm. b) a Policie České republiky podle § 10 odst. 4 písm. a) k navrhované osobě, provedená na základě žádosti Úřadu.

§ 28

Bezpečnostní prověrka III. stupně

Bezpečnostní prověrku III. stupně tvoří opatření uvedená v § 27 a dále

a) ověření identity navrhované osoby provedené zpravodajskými službami na základě žádosti Úřadu,

b) šetření zpravodajských služeb podle § 9 odst. 2 písm. b) a f) a Policie České republiky podle § 10 odst. 4 písm. a) a c) ke členům domácnosti navrhované osoby starších 18 let, provedená na základě žádosti Úřadu,

c) šetření Policie České republiky a zpravodajských služeb provedená u osob z prostředí, ve kterém se navrhovaná osoba pohybuje, ke zjištění, zda se u navrhované osoby nevyskytují bezpečnostní rizika. Šetření se provádí na základě žádosti Úřadu.

§ 29

Bezpečnostní prověrka IV. stupně

Bezpečnostní prověrku IV. stupně tvoří opatření uvedená v § 28 a dále šetření zpravodajských služeb ke zjištění výskytu bezpečnostních rizik v prostředí, ve kterém se navrhovaná osoba pohybuje. Šetření se provádí na základě žádosti Úřadu.

§ 30

Bezpečnostní pohovor

(1) Jsou-li při provádění bezpečnostní prověrky zjištěny skutečnosti, které mohou být na překážku vydání osvědčení, provádí se bezpečnostní pohovor. V bezpečnostním pohovoru má navrhovaná osoba možnost vyjádřit se ke zjištěným skutečnostem.

(2) Bezpečnostní pohovor provádí statutární orgán nebo Úřad. Pokud jsou skutečnosti podle odstavce 1 zjištěny zpravodajskými službami, provádí bezpečnostní pohovor příslušná zpravodajská služba.

(3) Bezpečnostní pohovor musí být po jeho provedení vyhodnocen.

(4) Ve výjimečných a odůvodněných případech lze bezpečnostní pohovor nahradit písemným vyjádřením navrhované osoby ke skutečnostem, které by jinak byly předmětem bezpečnostního pohovoru.

(5) Předmětem bezpečnostního pohovoru nesmějí být skutečnosti, které mohou ohrozit obranu nebo bezpečnost státu.

(6) Bezpečnostním pohovorem nesmějí být dotčena práva třetích osob a ohrožen zdroj informací.

§ 31

Vyhodnocení

(1) O výsledku svých šetření podle § 27 až 29 informuje Policie České republiky a zpravodajské služby Úřad.

(2) Na závěr bezpečnostní prověrky Úřad posoudí, zda navrhovaná osoba splňuje podmínku osobnostní způsobilosti, a provede celkové vyhodnocení získaných materiálů. V případě potřeby může Úřad požádat Policii České republiky nebo zpravodajské služby o doplnění šetření.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).