Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost patentových zástupců, společností patentových zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů patentových zástupců, podmínky, za nichž mohou být poskytovány služby patentových zástupců, jakož i vznik, postavení a působnost samosprávného profesního sdružení patentových zástupců.

(2) Službami patentových zástupců se rozumí poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy1) za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.

§ 2

Oprávnění

(1) Služby patentového zástupce jsou oprávněni poskytovat na území České republiky za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným

a) patentoví zástupci,

b) fyzické osoby, které jsou státními příslušníky nebo jsou usazeny v jiném členském státě Evropské unie, členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci (dále jen „domovský stát“) a které v některém členském státě Evropské unie, jiném státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci získaly oprávnění poskytovat služby patentového zástupce (dále jen „zahraniční patentový zástupce“),

c) společnosti patentových zástupců (§ 10),

d) zahraniční organizační formy (§ 29).

(2) Patentový zástupce a společnost patentových zástupců mohou poskytovat služby podle § 1 jen v rozsahu svého oprávnění, popřípadě v rozsahu oprávnění svých společníků či akcionářů, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

(3) Rozsah oprávnění k činnosti je dán rozsahem složené odborné zkoušky (§ 11 odst. 2) nebo rozsahem oprávnění k výkonu regulované činnosti v rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.1a)

(4) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění

a) advokátů, jimž zvláštní právní předpis2) svěřuje poskytování právních služeb,

b) zaměstnanců právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členů družstva, k nimž jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, vykonávat pro tyto osoby činnost, která odpovídá svou povahou poskytování služeb patentového zástupce podle ustanovení § 1 odst. 2, pokud je výkon této činnosti součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru.

§ 3

Komora patentových zástupců České republiky

(1) Zřizuje se Komora patentových zástupců České republiky (dále jen "Komora") se sídlem v Brně; Komora je právnickou osobou.

(2) Komora je samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).