Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - HLAVA II - REJSTŘÍK PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

HLAVA II

REJSTŘÍK PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ

§ 4

(1) Komora vede rejstřík patentových zástupců (dále jen "rejstřík"), který obsahuje seznamy

a) patentových zástupců a usazených zahraničních patentových zástupců (§ 27), a to včetně vyškrtnutých (§ 7),

b) asistentů patentových zástupců, a to včetně vyškrtnutých (§ 46),

c) sdružení patentových zástupců (§ 23),

d) společností patentových zástupců (§ 7 odst. 2),

e) usazených zahraničních organizačních forem (§ 29).

(2) Seznam patentových zástupců a usazených zahraničních patentových zástupců obsahuje

a) jméno, příjmení a titul patentového zástupce, datum narození, místo podnikání, u usazeného zahraničního patentového zástupce též bydliště nebo sídlo nebo adresu pro doručování na území České republiky, nemá-li na území České republiky místo podnikání,

a) jméno, příjmení a titul patentového zástupce, datum narození, místo podnikání, u usazeného zahraničního patentového zástupce též bydliště nebo sídlo nebo adresu pro doručování na území České republiky, nemá-li na území České republiky místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté správcem základního registru osob3),

b) datum složení a rozsah odborné zkoušky, u usazeného zahraničního patentového zástupce rozdílové zkoušky, byla-li vykonána, a oprávnění, na jehož základě žadatel poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě,

c) datum zápisu do seznamu a číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

d) rozsah oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce,

e) případné uložení disciplinárního opatření (§ 49), pozastavení činnosti patentového zástupce (§ 14 a 15) a vyškrtnutí ze seznamu (§ 18 a 19).

(3) Seznam asistentů patentových zástupců (dále jen "asistent") obsahuje

a) jméno, příjmení a titul asistenta, datum narození a bydliště,

b) údaje o zaměstnavateli, jeho jméno a příjmení, popřípadě jméno sdružení nebo obchodní firmu společnosti patentových zástupců nebo zahraniční organizační formy, místo podnikání, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

d) dobu, která se nepovažuje za výkon praxe podle § 47 odst. 3,

e) případné uložení disciplinárního opatření (§ 49), pozastavení (§ 47) a vyškrtnutí asistenta ze seznamu (§ 47).

(4) Seznam sdružení patentových zástupců (dále jen "sdružení") obsahuje

a) název sdružení,

b) jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu účastníků sdružení,

c) datum zápisu do seznamu,

d) případné vyškrtnutí ze seznamu.

(5) Seznam společností patentových zástupců obsahuje

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,

b) údaje o zápisu do obchodního rejstříku,

c) datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

d) jméno, příjmení, datum narození patentových zástupců poskytujících služby patentového zástupce jménem společnosti patentových zástupců; u patentových zástupců, kteří jsou společníky společnosti patentových zástupců, rozsah jejich hlasovacích práv, u akciové společnosti seznam akcionářů, kteří jsou patentovými zástupci,

e) údaje o pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce společností patentových zástupců, o vyškrtnutí ze seznamu společností patentových zástupců a o uložení opatření podle § 49 odst. 5.

(6) Seznam usazených zahraničních organizačních forem obsahuje

a) obchodní firmu nebo jiný název,

b) oprávnění, na jehož základě zahraniční organizační forma poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě,

c) údaj o zápisu zahraniční organizační formy nebo organizační složky zahraniční organizační formy do obchodního rejstříku,

d) údaj o sídle v domovském státě,

e) datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

f) údaje o pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce zahraniční organizační formou, o vyškrtnutí ze seznamu zahraničních organizačních forem a o uložení opatření podle § 55.

§ 5

(1) Patentový zástupce, asistent sdružení a společnost patentových zástupců jsou povinni oznámit Komoře

a) bez odkladu, nejpozději však do 15 dnů po zahájení výkonu činnosti, své sídlo, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, způsob poskytování služeb patentového zástupce, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, jakož i další údaje nezbytné pro vedení jednotlivých seznamů,

b) změnu údajů uvedených pod písmenem a), nejpozději do 15 dnů poté, co nastala,

c) veškeré skutečnosti, které by mohly být důvodem k pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce nebo k vyškrtnutí ze seznamu, nejpozději do 15 dnů poté, co nastaly.

(2) Zahraniční organizační forma (§ 29) je povinna kromě údajů uvedených v odstavci 1 oznámit Komoře

a) nejpozději do 15 dnů po zahájení činnosti na území České republiky údaje uvedené v § 4 odst. 6,

b) změnu údajů uvedených pod písmenem a), nejpozději však do 15 dnů poté, co nastala.

§ 6

(1) Rejstřík je veřejně přístupný. Každý má právo do něj v sídle Komory nahlížet a pořizovat si z něj bezplatně výpisy či pořizovat kopie.

(2) Komora zveřejňuje seznamy zapsané v rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup s cílem zajistit veřejnosti informace o osobách, jež poskytují služby patentových zástupců.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).