Hlavní navigace

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - HLAVA VI - PŘESTUPKY

Předpis č. 247/2014 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

HLAVA VI

SPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

§ 22

Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.

(2) Fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že

a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,

b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,

c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,

d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,

e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za újmu,

f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,

g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,

h) v rozporu s § 18

1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo

2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),

c) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 23

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Společné ustanovení k přestupkům

Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupky podle § 22 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,

b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,

c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,

d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,

e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za újmu,

f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,

g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,

h) v rozporu s § 18

1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo

2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),

b) 30000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),

c) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

§ 24

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o správní delikty podle § 22 odst. 2 písm. g) a § 23 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 26

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem podle § 15 odst. 2.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).