Hlavní navigace

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - HLAVA VII - PŘESTUPKY

Předpis č. 247/2014 Sb.

Znění od 1. 7. 2022

247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

HLAVA VII

PŘESTUPKY

§ 22

Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 písm. a) nebo b), § 5 odst. 3 nebo § 5a,

b) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 1 písm. c) nebo § 5b,

c) v rozporu s § 5c nezajistí další vzdělávání pečující osoby,

d) v rozporu s § 21 odst. 2 nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole dodržování standardů kvality péče,

e) v rozporu s § 7

1. překročí nejvyšší možnou kapacitu dětské skupiny, nebo

2. nedodrží stanovený počet pečujících osob,

f) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3,

g) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje plán výchovy a péče,

h) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. h) nevede v evidenci dětí lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte nebo doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci,

i) v rozporu s § 15

1. poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v jiných prostorách, než které jsou stanovené v evidenci poskytovatelů, nebo prostory dětské skupiny neodpovídají potřebám a kapacitě dětské skupiny,

2. využívá prostory uvedené v evidenci poskytovatelů k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině během provozní doby dětské skupiny k jiným činnostem,

3. nezajistí, aby byly prostory pro denní pobyt a odpočinek dětí jednotlivých dětských skupin stavebně odděleny od prostor pro denní pobyt a odpočinek jiných dětských skupin,

4. nezajistí, aby části ostatních prostor využívané více dětskými skupinami jednoho poskytovatele vyhrazené jednotlivým dětským skupinám odpovídaly kapacitě jednotlivých dětských skupin,

5. využívá mimo provozní dobu dětské skupiny prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, k činnostem, které ohrožují zdraví nebo život nebo které mají negativní vliv na provoz dětské skupiny, nebo nezajistí úklid prostor, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jsou-li tyto prostory využívány k jiným činnostem, než je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ihned po ukončení těchto činností v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise, nebo

6. nezajistí, aby byly splněny provozní podmínky nebo hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny upravené prováděcím právním předpisem,

j) v rozporu s § 18 neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, nebo do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, nepředloží doklady o těchto změnách,

k) uvede v elektronické aplikaci podle § 20j nepravdivé údaje o počtu obsazených kapacitních míst,

l) v rozporu s § 20c odst. 3 neoznámí přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d), e) nebo l),

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k),

c) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen a) až c), f) až j).

§ 23

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce, pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak.

(2) Přestupky podle § 22 odst. 1 písm. d), k) a l) projednává ministerstvo.

(3) Přestupky podle § 22 odst. 1 písm. b), f), h) a i) projednává krajská hygienická stanice.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).