Hlavní navigace

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA IX - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY

Předpis č. 326/2004 Sb.

Znění od 14. 12. 2020

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA IX

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY

§ 81

Pověřování k provádění odborných rostlinolékařských činností

(1) Odborné rostlinolékařské činnosti, k jejichž výkonu lze též pověřit, jsou

a) monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů, včetně související diagnostiky, a poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin,

b) sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezistence škodlivých organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

c) monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí a

d) diagnostika škodlivých organismů.

(2) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 1 lze pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, pokud tato osoba podá na základě výzvy Ústavu žádost a splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 84 a podmínky pro přenesení některých úkolů příslušných orgánů stanovené v hlavě II kapitole III nařízení (EU) 2017/625.

(3) O vydání a odebrání pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností rozhoduje Ústav, který si v rámci řízení o pověření vyžádá stanovisko ministerstva.

(4) Kopie rozhodnutí o vydání a odebrání pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností zasílá Ústav ministerstvu.

(5) Pověření vydává Ústav na žádost právnické nebo fyzické osoby po předchozím ověření splnění požadavků stanovených v odstavci 2. Pověření se vydává na dobu 5 let a lze jej odebrat, pokud je prokázáno, že pověřená osoba přestala splňovat jeden nebo více požadavků stanovených v odstavci 2.

(6) Pokud pověřená osoba oznámí, že již nebude odborné rostlinolékařské činnosti podle odstavce 1 vykonávat, zaniká pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností dnem doručení tohoto oznámení Ústavu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).