Hlavní navigace

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA X - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 326/2004 Sb.

Znění od 14. 12. 2020

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA X

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 87

Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů Ústavu

(1) V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede Ústav údaje stanovené v čl. 67 nařízení (EU) 2016/2031 a zpřístupňuje údaje uvedené v čl. 68 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků vedená Ústavem slouží k výkonu státní správy na úseku kontrol profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Evidence obsahuje tyto údaje:

a) jméno a příjmení, nebo název vlastníka profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

b) jméno a příjmení, nebo název držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, je-li to osoba odlišná od vlastníka,

c) identifikační údaje profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno kontrolnímu testování, včetně fotodokumentace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pořízené během provedení kontrolního testování,

d) datum provedení kontrolního testování,

e) informaci, zda profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vyhovělo požadavkům či nikoliv,

f) přehled zjištěných závad,

g) přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti zařízení,

h) název provozovny kontrolního testování.

(3) Evidence provozoven kontrolního testování vedená podle § 65 odst. 6 obsahuje tyto údaje:

a) obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud není zapsána do obchodního rejstříku,

b) adresu provozovny,

c) kód provozovny kontrolního testování,

d) specializaci provozovny kontrolního testování a

e) údaje o kontaktní osobě, a to jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

(4) V rejstříku provozovatelů oprávněných podle § 68 odst. 1 vede Ústav tyto údaje:

a) identifikační číslo osoby a provozovny, pod kterým je provozovatel veden v obchodním nebo živnostenském rejstříku, nebo registrační číslo vedené podle § 12,

b) adresu sídla nebo místa podnikání a adresu místa, kde se provádí činnosti, ke kterým je provozovatel oprávněn podle § 68 odst. 1,

c) jedinečný číselný kód pro označování přidělený Ústavem,

d) rozlišení, zda se jedná o provozovatele, který provozuje technické zařízení k hubení či nikoliv,

e) datum pozastavení a obnovení nebo ukončení činnosti ze strany oprávněného provozovatele a

f) datum vydání, popřípadě zrušení oprávnění k činnosti, ke které je provozovatel oprávněn podle § 68 odst. 1.

(5) V evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky vede Ústav pro účely rostlinolékařského dozoru a vydávání osvědčení druhého a třetího stupně údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele osvědčení,

b) místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození držitele osvědčení,

c) pořadové číslo osvědčení druhého nebo třetího stupně,

d) datum zkoušky,

e) datum vydání osvědčení druhého nebo třetího stupně,

f) dobu platnosti osvědčení druhého nebo třetího stupně,

g) název vzdělávacího zařízení, které provádělo základní kurz pro vydání osvědčení druhého nebo třetího stupně nebo doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození osoby, které byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky a datum ukončení výkonu tohoto správního trestu, a

j) identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiného provozovatele, který zajišťuje dohled nad držitelem osvědčení při nakládání s přípravky v rámci profesních činností.

(6) Úřední registry a rejstříky jsou informačními systémy veřejné správy, jejichž správcem je Ústav, který je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 88

Zmocnění

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku

a) o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin k provedení § 6 odst. 1, § 13 odst. 3, § 25b odst. 6, § 28 odst. 2 a 4 a § 29 odst. 3,

a) o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin k provedení § 6 odst. 1, § 13 odst. 3, § 28 odst. 2 a 4 a § 29 odst. 3,

b) o ošetřování nebo označování dřevěných obalových materiálů, dřeva a jiných předmětů k provedení § 68,

c) o zařízeních pro aplikaci přípravků k provedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3 a § 64 odst. 4,

d) o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků k provedení § 51 odst. 4 a 7,

e) k provedení § 5 a § 79 odst. 3.

(2) Ministerstvo vydá vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů k provedení § 71 odst. 1 písm. g).

(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí vyhlášku o přípravcích a pomocných prostředcích k provedení § 31a odst. 3, § 34 odst. 3, § 43 odst. 1, § 45 odst. 13, § 46b odst. 3, § 46c odst. 2, § 49 odst. 1 a 6, § 54a odst. 1, § 55 a § 60 odst. 4.

(4) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlášku k provedení § 86b odst. 3.

§ 89

Přechodná ustanovení

(1) Přípravky a pomocné prostředky registrované podle dosavadních právních předpisů

a) lze uvádět na trh až do skončení platnosti rozhodnutí o jejich registraci, avšak nejdéle do 31. prosince 2008; rozhodne-li v této době příslušný orgán Evropských společenství o nezařazení účinné látky obsažené v přípravku do seznamu účinných látek nebo stanoví zvláštní podmínky pro jejich použití, rostlinolékařská správa dosavadní registraci uvede do souladu s tímto rozhodnutím, popřípadě omezí nebo zruší registraci před uvedeným datem,

b) lze použít při podnikání i po datu uvedeném pod písmenem a), avšak jen do skončení doby použitelnosti přípravku, pokud rostlinolékařská správa se zřetelem k rozhodnutí příslušného orgánu Evropských společenství podle písmene a) neomezí použití přípravku na kratší dobu.

(2) Žádosti o registraci přípravků nebo o zápis do registru mechanizačních prostředků a žádosti o registraci osob podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za žádosti podle tohoto zákona, pokud nejde o případy podle odstavce 5.

(3) Osoby registrované podle dosavadního právního předpisu rostlinolékařskou správou z důvodu nakládání s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými v § 12 odst. 1 se považují za osoby zaregistrované podle tohoto zákona.

(4) Opatření nařízená k ochraně proti zavlékání a šíření škodlivých organismů podle dosavadních právních předpisů se považují za mimořádná rostlinolékařská opatření podle tohoto zákona. Rozhodnutí rostlinolékařské správy o povolení dovozu zásilek a škodlivých organismů, jejich přechovávání a jiné manipulace s nimi pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, vydaná podle dosavadních právních předpisů, se považují za rozhodnutí podle § 8 odst. 1.

(5) Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(6) Pověření fyzických a právnických osob ke zkoušení přípravků vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti do 31. prosince 2005.

(7) Povinnost absolvovat atestační studium podle § 83 se nevztahuje na zaměstnance rostlinolékařské správy, kteří ke dni 1. ledna 2004 zastávají specializovanou nebo vedoucí funkci po dobu nejméně 5 let. Zaměstnanci, kteří k tomuto datu zastávají specializovanou nebo vedoucí funkci po dobu kratší než 5 let, musí absolvovat atestační studium I. stupně do 3 let a atestační studium II. stupně do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona52) jmenuje a odvolává ředitele rostlinolékařské správy ministr zemědělství.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).