Hlavní navigace

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů - Přechodná ustanovení

Předpis č. 326/2004 Sb.

Znění od 14. 12. 2020

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 245/2011 Sb. Čl. II

1. Pověření k výkonu činnosti referenční laboratoře vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím dne 30. června 2012.

2. Osvědčení o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 199/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované Státní rostlinolékařskou správou podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za držitele osvědčení třetího stupně podle tohoto zákona. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na jejich žádost vydá od 1. ledna 2013 Státní rostlinolékařská správa osvědčení druhého nebo třetího stupně.

2. Do 31. prosince 2012 lze získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 279/2013 Sb. Čl. III

1. Státní rostlinolékařská správa se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona slučuje s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a jako správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka zaniká.

2. Řízení zahájená Státní rostlinolékařskou správou podle dosavadních právních předpisů a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

3. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, s nímž byla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Státní rostlinolékařská správa, jakož i výkon práv a povinností České republiky z pracovněprávních vztahů, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala Státní rostlinolékařská správa, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

4. Práva a povinnosti České republiky z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, jejichž pracovní poměr v rámci Státní rostlinolékařské správy skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

5. Finanční prostředky na účtech Státní rostlinolékařské správy se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příjmem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.

6. Práva a závazky České republiky, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala a plnila Státní rostlinolékařská správa, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností zajišťovanou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Státní rostlinolékařskou správou, vykonává a plní počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 299/2017 Sb. Čl. II

1. Rozhodnutí o uznání způsobilosti technického zařízení a o zapsání do rejstříku provozovatelů technického zařízení (§ 68 odst. 3) či o zapsání do rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu (§ 69 odst. 2) vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou platná do 31. prosince 2018.

2. Další prostředky registrované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v rozsahu registrace považují za pomocné prostředky povolené podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Přípravky pro profesionální uživatele může podle dosavadních právních předpisů uvádět na trh fyzická nebo právnická osoba, která není registrovaným distributorem, do 30. června 2018.

4. Profesionální uživatel může používat přípravky pro profesionální uživatele získané do 30. června 2018 od fyzické osoby nebo právnické osoby, která není registrovaným distributorem.

5. Přípravky, které byly uvedeny na trh v České republice v rámci souběžného obchodu a jejichž přemístění na území České republiky bylo oznámeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínky uvedené v § 31a odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 369/2019 Sb. Čl. II

1. Osoby, zapsané před nabytím účinnosti tohoto zákona v úředním registru Ústavu pod registračním číslem podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považují za osoby registrované v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 i po nabytí účinnosti tohoto zákona. Registrační číslo těchto osob se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvádí ve tvaru „CZ-stávající registrační číslo osoby“. Tyto osoby se považují za osoby oprávněné k vydávání rostlinolékařských pasů, pokud postupem podle § 13 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokáží, že disponují znalostmi podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

2. Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů udělené podle § 17 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává po nabytí účinnosti tohoto zákona nadále v platnosti, pokud jeho držitel postupem podle § 13 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokáže, že disponuje znalostmi potřebnými k provádění šetření uvedených v čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031.

3. Vstupní místa podle § 25 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za stanoviště hraniční kontroly určená v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v souladu s čl. 59 nařízení (EU) 2017/625, pokud Ústavem nebude rozhodnuto o pozastavení či zrušení jejich určení.

4. Místa pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie schválená podle § 25a zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za místa schválená pro provádění kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo partie schválená v souladu s § 25a odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Držitelé rozhodnutí o uznání způsobilosti technického zařízení a o zapsání do rejstříku provozovatelů technického zařízení podle § 68 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou označovat či provádět opravy dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům po dobu platnosti tohoto rozhodnutí. Držitelé rozhodnutí o zapsání do rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou označovat nebo provádět opravy dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, za předpokladu, že budou používat dřevo ošetřené v zařízení jiného provozovatele.

6. Státní zaměstnanec zařazený na služebním místě v Ústavu nebo jmenovaný na služební místo představeného v Ústavu, který v den nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje kvalifikaci uvedenou v § 82 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu odborně způsobilou k činnostem uvedeným v § 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával v Ústavu odbornou nebo kontrolní činnost související s rostlinami nebo se vstupy do zemědělství alespoň po dobu 4 let nebo byl jmenován na služební místo představeného v útvaru, jehož náplní je provádění odborné nebo kontrolní činnosti související s rostlinami nebo se vstupy do zemědělství.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).