Hlavní navigace

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Předpis č. 146/2002 Sb.

Znění od 1. 7. 2020

146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 21

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňují odstavce 6 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 9d) a 9e) znějí:

"(6) Osoba, která uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby9d) určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

(7) Právnická osoba, která je výrobcem, prodejcem nebo dovozcem, může činnost uvedenou v odstavci 6 vykonávat jen prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, který získal osvědčení prokazující znalost hub.

(8) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví1a) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek podle zvláštního zákona.9e)

(9) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba plnoletá, bezúhonná, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Bezúhonnost pro účely tohoto zákona se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.

(10) Platnost osvědčení zaniká

a) dopustí-li se osoba, která jej získala, trestného činu ublížení na zdraví nebo obecného ohrožení, je pro takový trestný čin pravomocně odsouzena a jeho skutková podstata souvisí s předmětem její činnosti,

b) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

c) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,

d) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let,

e) úmrtím osoby, která jej získala.

9d) Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.

9e) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 11 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 4 čárka zrušuje a doplňují se tato slova: "dosud neuvedené ve vyhlášce nebo vyrobené ze surovin nového typu, dosud neuvedených ve vyhlášce nebo neschválených Ministerstvem zdravotnictví,".

3. V § 11 se doplňují odstavce 7, 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 10f) znějí:

"(7) Podnikatel, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru,10) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.10)

(8) V oznámení podle odstavce 7 podnikatel uvede jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět do oběhu nebo vyvážet.

(9) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora" založené podle zvláštního zákona.10f)

10f) § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět do oběhu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4 a doplňují se nové odstavce 5, 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 10g) znějí:

"(5) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen

a) předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií podle zvláštního právního předpisu10g) a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí, za účelem zveřejnění,

b) seznam složek podle písmene a) doplnit prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.

(6) Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží výrobce nebo dovozce vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku

a) Ministerstvu zemědělství, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,

b) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.

(7) Při zveřejňování seznamu složek podle odstavce 6 musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které výrobce nebo dovozce za tímto účelem takto označí.

10g) Vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.".

5. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

"1. v § 3 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 3 odst. 2, 3, 4, 6 nebo 7 nebo § 4a odst. 1,".

6. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

"2. v § 11 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 11 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 11 odst. 5, 6, 7 nebo 8.".

7. V § 17 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova "§ 3 odst. 1 písm. c) a e)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1 písm. c), e), j), k), l) a m) a § 3 odst. 4 nebo 5" a slova "§ 3a odst. 1 písm. a)" se nahrazují slovy "§ 3a odst. 1 nebo 2".

8. V § 17 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova "§ 11 odst. 1 písm. a) a c)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. a), c), e) a f)".

9. V § 17 odst. 2 písm. a) bod 5 zní:

"5. v § 12 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 3, 4, 5 nebo 6,".

10. V § 17 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 14a) a 14b) zní:

"(7) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgány dozoru přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením14a) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o jinou než zdravotně nezávadnou potravinu nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví,14b) může orgán dozoru od uložení pokuty upustit.

14a) § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

14b) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 18 se vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu,".

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena g) až o).

12. V § 19 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení.".

13. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou určit potraviny a suroviny nového typu, schválené k uvádění do oběhu v zemích Evropských společenství, včetně podmínek jejich uvádění do oběhu, jestliže Česká republika obdrží k tomuto potřebné podklady od orgánů Evropských společenství.".

14. Část druhá se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).