Hlavní navigace

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Předpis č. 503/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

§ 26

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „Vlastník pozemků je“ nahrazují slovy „Pro účely tohoto zákona je vlastník pozemků“.

2. V § 4a odst. 2 se slova „pozemkový úřad“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“)“.

3. V § 9 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

(6) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 je možno podat žalobu k soudu25).

25) § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.“.

4. V § 9 odst. 8 se slova „ , povinná osoba a pozemkový fond“ nahrazují slovy „a povinná osoba“.

5. V § 11 odst. 7 větě poslední se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

6. V § 11a odst. 1, 5, 8, 9 a 10, § 16 odst. 1, § 18 odst. 1 a 2 a § 20 odst. 2 se slova „pozemkový fond“ nahrazují slovy „pozemkový úřad“.

7. V § 11a odstavec 2 zní:

(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový úřad jak z pozemků, které se nacházejí v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, pokud jejich převodu nebrání zákonná překážka, tak z pozemků, které se nacházejí mimo zastavěné území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí územně plánovací dokumentace. Pozemky nepřevedené na základě této nabídky budou předmětem převodu podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.“.

8. V § 11a odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

9. V § 11a odst. 4 a 6 se slova „pozemkového fondu“ nahrazují slovy „pozemkového úřadu“.

10. V § 13 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

11. V § 14 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

12. V § 14 odstavec 9 zní:

(9) V případě, že oprávněná osoba získala nemovitost do vlastnictví přídělem od státu po 23. červnu 1945, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen do výše uhrazené přídělové ceny; pokud nelze zjistit výši uhrazené přídělové ceny, poskytne se náhrada ve výši 1,5 % z ceny nemovitosti stanovené podle § 28a.“.

13. V 253/2003 Sb.“ zrušují a slova „pozemkovému fondu“ se nahrazují slovy „pozemkovému úřadu“.

14. V § 16 odst. 4 se slova „s výjimkou nemovitostí ve správě pozemkového fondu,“ zrušují.

15. V § 17 odst. 3 se slova „pozemkový fond“ nahrazují slovy „pozemkový úřad“.

16. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

17. V § 18a odst. 1 se slovo „fond“ nahrazuje slovem „úřad“.

18. V § 18a odst. 2 se slova „ve správě pozemkového fondu“ nahrazují slovy „ , s nimiž je pozemkový úřad příslušný hospodařit,“.

§ 27

Přechodná ustanovení

(1) Právo užívat půdu podle § 2 odst. 1 mají kromě vlastníka i jiné osoby na základě smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona s pozemkovým úřadem, není-li zákonem stanoveno jinak.

(2) Oprávnění a povinnosti pozemkového fondu stanovené v § 17 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v tomto rozsahu vykonává pozemkový úřad.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).