Hlavní navigace

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů - Přechodná ustanovení

Předpis č. 503/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 185/2016 Sb. Čl. II

1. Pozemky tvořící rezervu státních pozemků podle nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rezervy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K těmto pozemkům se v katastru nemovitostí zapíše poznámka o jejich zařazení do rezervy státních pozemků podle ohlášení Státního pozemkového úřadu, ve kterém budou pozemky označeny podle údajů katastru nemovitostí.

2. Převody pozemků na základě žádostí podle § 7, § 10 odst. 1 a 4 a § 11 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona splněny podmínky pro uplatnění nároku na převod stanovené zákonem č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. V případě souběhu dosud nevyřízené žádosti o převod pozemku podle § 10 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013, která byla podána do 31. prosince 2013, s žádostí podle § 10 nebo § 10a odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uspokojí přednostně žádost podle § 10 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013.

4. Převody pozemků na základě veřejné nabídky podle § 12 nebo obchodní veřejné soutěže podle § 13 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona splněny podmínky stanovené zákonem č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 229/2019 Sb. Čl. II

1. Státní pozemkový úřad zapíše údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do informačního systému územní identifikace do 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zajistí do 54 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provedení kontrol a odstranění nesouladů mezi údaji o bonitovaných půdně ekologických jednotkách zapsanými do informačního systému územní identifikace a údaji vedenými v katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí do 55 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona den, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

2. Ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne, kdy podle bodu 1 dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

3. Lhůta podle § 8 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje i na smlouvy

a) uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 7 odst. 1 nebo 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) o bezúplatném převodu uzavřené podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

a počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zánik a zachování poskytnuté výhody splátek u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 503/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí § 14 odst. 3 větou druhou až poslední zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Členství státu v honebním společenstvu s honebními pozemky uvedenými v § 4 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro honební pozemky a spoluvlastnické podíly k pozemkům, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, se použije § 4 odst. 4 tohoto zákona obdobně. Pro stanovení nároku na vypořádací podíl se použije zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 481/2020 Sb. Čl. V

Převody pozemků na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 10a odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly splněny podmínky stanovené zákonem č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).