Hlavní navigace

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13 - HLAVA II

Předpis č. 119/2002 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13

HLAVA II

ZBRANĚ A STŘELIVO

Díl 1

Kategorie zbraní a střeliva

§ 3

Rozdělení zbraní a střeliva

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na

a) zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I,

b) zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B,

c) zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I,

d) ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a

e) střelivo, které není zakázané (dále jen „střelivo“).

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, jejichž součástí tyto hlavní části jsou nebo mají být. Na nakládání s hlavní částí zbraně se použijí ustanovení o nakládání se zbraní příslušné kategorie obdobně.

(3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle § 4 až 7 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní a střeliva stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Zbraň konstrukčně odpovídající zbrani kategorie C-I nebo D, která vznikla nevratnou úpravou zbraně podléhající registraci, je zbraní stejné kategorie jako zbraň podléhající registraci, z níž byla upravena; to neplatí, jde-li o zbraň znehodnocenou nebo řez zbraně. Expanzní zbraň, která byla zhotovena úpravou ze zbraně kategorie A, je zbraní kategorie A-I.

(5) Se samonabíjecí palnou zbraní určenou pro jednotné střelivo se středovým zápalem, do které je vložen nadlimitní zásobník, je držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, oprávněn nakládat pouze na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I anebo výjimky pro nadlimitní zásobníky; nadlimitním zásobníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

(6) Plynové nábojky pro expanzní zbraně musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

§ 4

Zbraně kategorie A

Zbraněmi kategorie A jsou

a) zbraně

1. zvláště účinné,

2. samočinné,

3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),

4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, a

5. střelná nástrahová zařízení;

b) střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.

§ 4a

Zbraně kategorie A-I

Zbraněmi kategorie A-I jsou

a) zbraně

1. samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,

2. samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník,

3. dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a

4. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis, a

b) střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.

§ 5

Zbraně kategorie B

Zbraněmi kategorie B jsou

a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,

b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,

c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,

d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,

g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a

h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

§ 6

Zbraně kategorie C

Zbraněmi kategorie C jsou

a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,

b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v § 5 písm. d) až f),

c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní,

d) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů a

e) tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby.

§ 6a

Zbraně kategorie C-I

Zbraněmi kategorie C-I jsou

a) zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40),

b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem,

c) jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,

d) palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,

e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,

f) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,

g) signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,

h) elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).

§ 7

Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou

a) historické zbraně,

b) paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,

c) plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,

d) expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,

e) znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,

f) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,

g) neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,

h) neaktivní střelivo a munice a

i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.

Díl 2

Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva

§ 8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 9

(1) Zbraň kategorie A a A-I je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)

(2) Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku, jde-li o zbraň kategorie A, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J, který provádí

a) sběratelskou nebo muzejní činnost,

b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,

c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kategorie A,

d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A, nebo

e) filmovou nebo divadelní činnost.

(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena podle odstavce 2 písm. b) až e). Za účelem posouzení, zda udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo právnickou osobu o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu. Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení podmínek pro udělení výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(4) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené v § 4 písm. a) bodě 1, která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, musí předem vyslovit souhlas Ministerstvo obrany.

(5) Sběratelskou činností podle odstavce 2 písm. a) a podle § 11a odst. 1 písm. a) se rozumí činnost spočívající ve shromažďování a konzervaci palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo památkové účely.

§ 10

(1) O udělení výjimky podle § 9 odst. 2 žádá držitel zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí obsahovat

a) v případě fyzické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k fyzické osobě, rodné příjmení a místo narození (dále jen „osobní údaje“),

b) v případě právnické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k právnické osobě (dále jen „údaje identifikující právnickou osobu“),

c) druh zbraně, značku výrobce zbraně, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně, pokud je žadateli známo (dále jen "údaje o zbrani"),

d) druh zakázaného střeliva, značku výrobce střeliva, ráži střeliva a jeho počet, jde-li o žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví a držení nebo nošení zakázaného střeliva,

e) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a

f) důvod udělení výjimky a konkrétní účel ve vztahu k prováděné činnosti.

(2) Žádost se podává u krajského ředitelství policie, příslušného podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby (dále jen "příslušný útvar policie").

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

§ 11

(1) Platnost výjimky udělené podle § 9 odst. 2 zaniká, jestliže

a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo

b) ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J.

(2) Výjimka podle § 9 odst. 2 bude odňata, pominul-li důvod, pro který byla udělena.

(3) V případě zániku platnosti výjimky podle odstavce 1 nebo jejího odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie A povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí a postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 11a

(1) Policie udělí výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli

a) zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I nebo J za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,

b) zbrojního průkazu skupiny B nebo E anebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu

1. ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle, nebo

2. výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,

c) zbrojního průkazu anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo

d) zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017.

(2) V žádosti o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I žadatel kromě náležitostí žádosti podle správního řádu uvede

a) zvláštní důvod pro její vydání uvedený v odstavci 1,

b) zda má být výjimka vydána pro zbraň uvedenou v § 4a písm. a), v takovém případě žadatel uvede údaje o zbrani, jsou-li žadateli známé, nebo pro střelivo uvedené v § 4a písm. b).

(3) Policie udělí výjimku, jde-li o zbraň uvedenou v § 4a písm. a) nebo b), také držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, který se v rámci své činnosti zabývá sportovní střelbou, ze kterého vyplývá, že

a) tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě a

b) zbraň splňuje specifikace požadované pro příslušnou sportovní střeleckou disciplínu.

(4) Udělení výjimky podle odstavce 1 neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, pokud žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu žádosti o vydání výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I.

§ 11b

Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je oprávněn držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, pouze na základě výjimky podle § 11a nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky, kterou příslušný útvar policie vydá žadateli za obdobných podmínek jako výjimku podle § 11a.

§ 11c

(1) Platnost výjimky udělené podle § 11a nebo 11b zaniká, jestliže ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny.

(2) Výjimku udělenou podle § 11a nebo 11b příslušný útvar policie odejme, pominul-li trvale zvláštní důvod, pro který byla vydána.

(3) V případě zániku platnosti výjimky nebo jejího odejmutí je vlastník zbraně kategorie A-I povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odejmutí a postupovat podle § 64 obdobně.

§ 12

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

(3) O povolení podle odstavce 1 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b) údaje o zbrani, které se povolení týká, jsou-li žadateli známé,

c) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a

d) důvod žádosti.

(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje

a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,

b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,

c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,

d) zajišťování ostrahy majetku a osob,

e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo

f) ochrana života, zdraví nebo majetku.

(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B, uvádí-li žadatel důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).

(7) Na žádost žadatele se povolení podle odstavců 5 a 6 vydá jedním rozhodnutím. Tato povolení lze rovněž vydat současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

§ 13

(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání.

(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).

(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 věty první nebo jeho odejmutí podle odstavce 2 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti povolení nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí a postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 13a

(1) Příslušný útvar policie odejme povolení vydané podle § 12 pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B pro střelivo se středovým zápalem, pokud držitel takové zbraně má neoprávněně v držení příslušný nadlimitní zásobník.

(2) V případě odnětí povolení podle odstavce 1 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí.

§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci (§ 41).

§ 14a

(1) Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která

a) je starší 18 let,

b) je plně svéprávná a

c) má místo pobytu na území České republiky.

(2) Policie zajistí postupem uvedeným v § 57 zbraň kategorie C-I, pokud

a) byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b); za účelem ověření této skutečnosti může policie vyžadovat vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, nebo

b) se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví; pro zjištění změny zdravotního stavu držitele zbraně kategorie C-I se přiměřeně použije § 20a odst. 3.

(3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.

(4) Držitel zbraně kategorie C-I nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak,

d) přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), a

e) střílet ze zbraně kategorie C-I

1. uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek,

2. uvedené v § 6a písm. c) mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

(5) Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem

a) ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a

b) vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva; evidenci zbraní kategorie C-I vede podnikatel v oboru zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor formuláře ohlášení podle odstavce 5 písm. a), způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální registr zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené elektronické identity.

§ 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též držitel zbrojního průkazu nebo právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo i) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. b) až d) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami a dodržovat provozní řád střelnice,

b) zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie D na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci, a

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě; plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze však přenechat též osobě, která dosáhla věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

(6) Na vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, se obdobně použijí ustanovení upravující vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie C-I; žádost o povolení přepravy podává podnikatel na předepsaném tiskopise. Převod zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, na osobu, která nemá místo pobytu na území České republiky, se považuje za trvalý vývoz takové zbraně.

Díl 3

Zbrojní průkaz

§ 16

Zbrojní průkazy a jejich skupiny

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin

a) A - ke sběratelským účelům,

b) B - ke sportovním účelům,

c) C - k loveckým účelům,

d) D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo

e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Vydání zbrojního průkazu

§ 17

(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být

a) osobní údaje a

b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a) posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen „zdravotní způsobilost“), nejde-li o podání žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 21a,

b) doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen „odborná způsobilost“), a

c) fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen „fotografie“).

(3) Pokud se žadatel o vydání zbrojního průkazu v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takové doklady předložit, protože mu je tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného (§ 22), nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého (§ 23).

(4) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a tlumočníků.

(5) Posudek podle odstavce 2 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší než 1 rok a doklad podle odstavců 3 a 4 nesmí být starší než 6 měsíců ke dni podání žádosti.

(6) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22.

§ 18

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

a) má místo pobytu na území České republiky,

b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),

c) je způsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),

e) je odborně způsobilá (§ 21),

f) je bezúhonná (§ 22) a

g) je spolehlivá (§ 23).

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec6), který není

a) občanem členského státu,

b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a)11a), kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky,

d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky11b), nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky11c),

e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo

f) osobou, které byl na území České republiky udělen azyl,

i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

§ 19

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě, a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

Zdravotní způsobilost

§ 20

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb

a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,

b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu, nebo

c) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.

(2) Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.

(3) Není-li držitel zbrojního průkazu v České republice registrován u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo nesdělí-li na výzvu příslušného útvaru policie držitel zbrojního průkazu, u kterého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v České republice registrován, může příslušný útvar policie v případě mimořádné prohlídky podle § 20a odst. 3 nebo 4 rozhodnout, že zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu posoudí poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kterého příslušný útvar policie určí s ohledem na včasné provedení lékařské prohlídky. Odvolání držitele zbrojního průkazu proti rozhodnutí příslušného útvaru policie podle věty první nemá odkladný účinek.

(4) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává, jde-li o zaměstnance, poskytovatel pracovnělékařských služeb, v ostatních případech poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Další potřebná odborná vyšetření je posuzující lékař oprávněn vyžádat, pokud je to potřebné pro posouzení zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu; přitom se přihlédne také k rozsahu skupin zbrojního průkazu, pro které má být posudek vydán, a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná osoba jako držitel zbrojního průkazu vykonávat.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a) požadavky na zdravotní způsobilost,

b) nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu provedení odborného vyšetření,

c) druhy prohlídek a jejich obsah a

d) náležitosti lékařského posudku.

§ 20a

(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám.

(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu, pokud je mu tato skutečnost známa, změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty první postupuje podle odstavce 3.

(3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. O výzvě podle věty první příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu informuje posuzujícího lékaře a sdělí mu důvody důvodného podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podle věty první podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Posuzující lékař a lékař se specializací v příslušném oboru zajišťující další potřebná odborná vyšetření jsou povinni lékařskou prohlídku provést a zajistit odborná vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy se držitel zbrojního průkazu k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo se jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.

(4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí změnu zdravotního stavu, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je povinen nový posudek o zdravotní způsobilosti zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen také informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele držitele zbrojního průkazu skupiny D. V případě, že si posuzující lékař před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti vyžádá provedení dalších potřebných odborných vyšetření, uvědomí o této skutečnosti příslušný útvar policie a uvede, zda u držitele zbrojního průkazu existuje podezření na změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví.

§ 21

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.

(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň praktické zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16 odst. 2).

(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost

a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,

c) nauky o zbraních a střelivu a

d) zdravotnického minima.

(5) Praktická část zkoušky se skládá ze

a) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a

b) střelby na pevný cíl.

(6) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, oznámí příslušný útvar policie za podmínek stanovených ve větě třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.

(7) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 6 nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.

(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

(9) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E a výši odměny zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21a

Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o zdravotní způsobilosti.

(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní způsobilosti, příslušný útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěn.

(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o vydání zbrojního průkazu podána do 3 měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, není žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.

§ 22

Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,

c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,

1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,

2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo

3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo

d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen13a).

§ 23

Spolehlivost fyzické osoby

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo

c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,

2. na úseku používání výbušnin,

3. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

4. na úseku obrany České republiky,

5. proti veřejnému pořádku,

6. proti občanskému soužití,

7. proti majetku, nebo

8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

(2) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

§ 24

Vydání nového zbrojního průkazu

(1) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti nový zbrojní průkaz na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise podle § 17 odst. 1, 2 písm. a), c) a odst. 4.

(2) Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takové doklady předložit, protože mu je tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle § 22 nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 23.

(3) Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

(4) Při rozhodování o vydání nového zbrojního průkazu posuzuje příslušný útvar policie také bezúhonnost a spolehlivost žadatele o vydání nového zbrojního průkazu podle § 22 a 23.

(5) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti uvedenou v § 16 odst. 1 navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

(6) Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu.

§ 24a

Příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního průkazu splňuje podmínky podle § 18 odst. 1 písm. a), c), f) a g).

§ 25

Rozšíření skupin zbrojního průkazu

(1) O rozšíření skupin zbrojního průkazu žádá držitel zbrojního průkazu příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, obsahující údaje podle § 17 odst. 1.

(2) K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,

b) posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a

c) fotografii.

(3) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti původního zbrojního průkazu.

(4) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny, jíž se žádost týká.

§ 26

Zánik platnosti zbrojního průkazu

(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,

c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),

d) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, nebo

e) jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu.

(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny,

c) obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu, nebo

d) jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky.

Uzná-li držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. b) anebo odstavce 2 písm. a) nebo c), vydá příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní průkaz vydán jako náhrada za zbrojní průkaz ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát.

§ 26a

Vzdání se zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu se může zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu vzdát.

(2) Vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu jeho držitel písemně oznámí příslušnému útvaru policie. K oznámení držitel zbrojního průkazu přiloží zbrojní průkaz. V oznámení o vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu se uvedou

a) osobní údaje držitele zbrojního průkazu,

b) číslo zbrojního průkazu,

c) skupina zbrojního průkazu, které se držitel zbrojního průkazu vzdává, a

d) datum a podpis držitele zbrojního průkazu.

(3) Platnost zbrojního průkazu zaniká dnem doručení oznámení příslušnému útvaru policie.

(4) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu, který se vzdal některé skupiny zbrojního průkazu, po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu, ve kterém budou vyznačeny pouze skupiny zbrojního průkazu, kterých se jeho držitel nevzdal.

§ 27

Odnětí zbrojního průkazu

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu

a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,

b) pozbyl zdravotní způsobilost,

c) přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23, nebo

d) skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu skupiny C mladší 18 let nebo držitel zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.

(2) Občanské sdružení podle § 19 odst. 3, které doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je mladší 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C mladšího 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny D mladšího 21 let. Povinnost podle věty druhé a třetí pro střední školy a střední odborná učiliště neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

§ 28

Oprávnění držitelů zbrojních průkazů

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo

b) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C; tuto zbraň, případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, a

b) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie A-I, B nebo C; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a

b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,

b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit a

c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.

(5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku. Střelbu, při které se ze zbraní nevystřelují střely, a střelbu ze signální zbraně za použití signálních nábojů je držitel zbrojního průkazu oprávněn provádět též na místě, kde je zajištěno, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

§ 29

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami a dodržovat provozní řád střelnice,

b) zabezpečit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo (§ 58),

c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva,

e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

f) vzniklo-li při předložení příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

g) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,

h) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele,

i) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně,

j) odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň a střelivo

1. do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo

2. neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c),

k) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A nebo A-I, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A nebo A-I.

l) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)

m) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany a

n) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde-li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí

a) převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,

b) nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,

c) nosit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně,

d) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou3), nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,

e) nosit zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo

f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu3), pokud takový tlumič hluku výstřelu podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu3) a není opatřen příslušnou platnou zkušební značkou.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu. Viditelně lze zbraň nebo střelivo přepravovat pouze

a) v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně,

b) je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu,

c) pokud lze viditelnou přepravu zbraně nebo střeliva považovat za přiměřenou místním podmínkám a povaze dané akce nebo činnosti a

d) není-li tím ohrožen veřejný pořádek.

Ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně.

§ 29a

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem.

§ 30

Zkušební komisař

(1) Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu 5 let ministerstvo. Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je průkaz zkušebního komisaře, který vydává ministerstvo.

(2) Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:

a) dosáhla věku 30 let,

b) má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,

c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra,

d) je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.

(3) Žádost o jmenování zkušebním komisařem podává fyzická osoba na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo podané žádosti eviduje v seznamu žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Termín konání zkoušky oznamuje ministerstvo do 3 měsíců od zaevidování prvního žadatele.

(4) Obsahem žádosti o jmenování zkušebním komisařem musí být

a) osobní údaje a

b) číslo zbrojního průkazu.

(5) K žádosti o jmenování zkušebním komisařem je žadatel povinen připojit doklady prokazující splnění podmínek pro jmenování zkušebním komisařem uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a d) a 2 fotografie.

(6) Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se skládá z teoretické a praktické části.

(7) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru. Žadatel při ní osvědčuje znalost

a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b) zvláštních právních předpisů upravujících

1. ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a

2. oprávněné použití zbraně,

c) nauky o zbraních a střelivu a

d) zdravotnického minima.

(8) Praktická část zkoušky se skládá

a) ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a

b) ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby.

(9) Nebyl-li žadatel jmenován zkušebním komisařem z důvodu nesplnění podmínky pro jmenování uvedené v odstavci 2 písm. c), může znovu požádat o toto jmenování nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým nebylo jeho žádosti o jmenování zkušebním komisařem vyhověno.

(10) Ministerstvo odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže

a) přestal splňovat podmínky podle odstavce 2 písm. d); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu,

b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nebo

c) požádal o odvolání.

(11) Zkušební komisař, který byl odvolán podle odstavce 10 písm. b), může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.

(12) Ministerstvo pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže

a) mu byl zajištěn zbrojní průkaz (§ 57); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu, nebo

b) je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.

Ministerstvo obnoví činnost zkušebního komisaře, pokud důvody pozastavení pominou.

(13) Obsahovou náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

(14) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti zkušebního komisaře v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě oprávněna k výkonu obdobné činnosti, může ministerstvo požadovat ověření odborné kvalifikace podle zvláštního zákona11d).

§ 30a

Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře

(1) Platnost průkazu zkušebního komisaře zaniká, jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,

c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),

d) nabylo právní moci rozhodnutí o odvolání zkušebního komisaře (§ 30 odst. 10), nebo

e) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti průkazu zkušebního komisaře rozhoduje ministerstvo, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo

c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel průkazu zkušebního komisaře důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Průkaz zkušebního komisaře neplatný podle odstavce 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle odstavce 2 je jeho držitel povinen odevzdat ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti.

(4) Zanikla-li platnost průkazu zkušebního komisaře podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) anebo c), vydá ministerstvo po předložení 2 fotografií bez žádosti nový průkaz zkušebního komisaře s dobou platnosti původního průkazu zkušebního komisaře.

Díl 4

Zbrojní licence

§ 31

Zbrojní licence a jejich skupiny

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin

a) A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,

b) B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,

c) C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,

d) D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,

e) E - zhotovování řezů nebo znehodnocování zbraní anebo ničení nebo znehodnocování střeliva,

f) F - výuka nebo výcvik ve střelbě,

g) G - zajišťování ostrahy majetku a osob,

h) H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,

i) I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a

j) J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu10).

§ 32

Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence

(1) Zbrojní licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b) důvod, pro který fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání zbrojní licence,

c) adresa každé provozovny nebo místa, kde je žadatel oprávněn vykonávat jinou než podnikatelskou činnost podle tohoto zákona, (dále jen „provozovna“), právní důvod užívání provozovny a způsob zabezpečení zbraní a střeliva v provozovně,

d) osobní údaje osoby, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (dále jen "zbrojíř") včetně čísla jejího zbrojního průkazu,

e) osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby, anebo osobní data odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, a

f) údaj, o kterou skupinu zbrojní licence žádá.

(2) V žádosti o vydání zbrojní licence žadatel rovněž uvede, které kategorie zbraní nebo střeliva budou předmětem jeho podnikatelské nebo jiné činnosti.

(3) K žádosti o vydání zbrojní licence je žadatel povinen připojit

a) návrh vnitřního předpisu podle § 39 odst. 1 písm. d) a

b) doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat se zbraněmi a střelivem, je-li důvodem žádosti o zbrojní licenci taková činnost.

(4) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence opatří výpis ze živnostenského rejstříku.

§ 33

Vydání zbrojní licence

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a

a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F,

b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň nebo střelivo, nebo

c) jedná se o sportovně střeleckou organizaci, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny F, H nebo J.

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne, jestliže

a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1,

b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku spolehlivosti podle § 23, nebo

d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.

(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby podle odstavce 2 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(4) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence, je-li zahájeno trestní stíhání právnické nebo fyzické osoby pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) nebo fyzické osoby podle odstavce 2 písm. c).

§ 34

Prověření trvání podmínek pro vydání zbrojní licence

Příslušný útvar policie prověří nejdéle ve lhůtě 5 let od vydání zbrojní licence a následně vždy nejpozději každých 5 let skutečnosti uvedené v § 33 odst. 2; stejně postupuje také při změně člena statutárního orgánu nebo odpovědného zástupce držitele zbrojní licence.

§ 35

Rozšíření skupin zbrojní licence

(1) O rozšíření skupin zbrojní licence žádá držitel zbrojní licence příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence, vydá novou zbrojní licenci.

(3) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojní licence zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojní licence skupiny, jíž se žádost týká.

§ 36

Odnětí zbrojní licence

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojní licence, jestliže

a) pominul důvod, pro který byla vydána,

b) její držitel závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto zákona, nebo

c) nastane skutečnost vylučující vydání zbrojní licence podle § 33 odst. 2.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o odnětí zbrojní licence, jestliže její držitel opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojní licence podle odstavce 1 nebo 2 nemá odkladný účinek a držitel zbrojní licence je povinen tuto licenci neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

(4) Ten, komu byla zbrojní licence odňata podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, může požádat o vydání zbrojní licence nejdříve po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence.

§ 37

Zánik platnosti zbrojní licence

(1) Platnost zbrojní licence zaniká, jestliže

a) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence (§ 36),

b) je ohlášena její ztráta nebo odcizení,

c) právnická osoba zanikla,

d) fyzická nebo právnická osoba ukončila činnost, pro kterou jí byla vydána zbrojní licence, nebo

e) držitel zbrojní licence zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti zbrojní licence rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozena tak, že zápisy v ní uvedené jsou nečitelné nebo je porušena její celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo

c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel zbrojní licence důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) je povinen odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti příslušnému útvaru policie její držitel, zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. e) ten, kdo s ní přišel do styku.

(4) Zanikla-li platnost zbrojní licence podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, vydá příslušný útvar policie bez žádosti novou zbrojní licenci s dobou platnosti původní zbrojní licence. Je-li zbrojní licence vydána jako náhrada za zbrojní licenci ztracenou nebo odcizenou, musí z ní být patrno, že se jedná o duplikát.

§ 38

Oprávnění držitele zbrojní licence

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A, B nebo C je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci, nebo

b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny D je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo kategorie C,

b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

c) půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny, nebo

d) přijímat do úschovy a uschovávat zbraň nebo střelivo kategorie uvedené ve zbrojní licenci.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci za účelem zhotovení řezů zbraní nebo jejich znehodnocení. Držitel zbrojní licence skupiny E je též oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(4) Držitel zbrojní licence skupiny F je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,

b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo

c) za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň nebo střelivo, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny G je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet, nebo

b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,

b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo

c) svěřovat za dohledu oprávněné osoby zbraň nebo střelivo, kterou je oprávněn držet, za účelem uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti.

(7) Držitel zbrojní licence skupiny I je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet. Držitel zbrojní licence skupiny I je též oprávněn přenechat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(8) Držitel zbrojní licence skupiny J je oprávněn

a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,

b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, nebo

c) je-li soudním znalcem, držet zbraň kategorie A, A-I, B anebo C a střelivo do této zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku.

§ 39

Povinnosti držitele zbrojní licence

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen

a) ustanovit zbrojíře, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pro každou provozovnu,

b) kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,

c) zajistit, aby zbraň nebo střelivo držela nebo nosila fyzická osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny; tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která

1. provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,

2. je k držiteli zbrojní licence skupiny A v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

3. je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,

4. je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,

5. vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,

d) vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel zbrojní licence stanoví

1. pravidla pro používání zbraní a střeliva,

2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a

3. způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,

e) zajistit podmínky pro zabezpečení zbraní nebo střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení podle § 50b a § 58 odst. 2 až 7,

f) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,

g) na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

h) na výzvu policie předložit zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,

i) vzniklo-li při předložení zbraně příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

j) ustanovit zbrojíře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,

k) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,

l) vést evidenci

1. zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a na které má vydán průkaz zbraně, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let i po skončení činnosti,

2. vydaných a přijatých zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,

m) zapisovat údaje o zbraních kategorie A, A-I, B a C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní,

n) zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,

o) oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní data; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,

p) odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně příslušnému útvaru policie, je-li jejich držitelem,

q) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E je dále povinen

a) při znehodnocování zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem nebo schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, nelze-li postupovat podle postupu stanoveného prováděcím právním předpisem,

b) označit znehodnocenou zbraň kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně, a

c) vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je dále povinen při ničení střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem.

(4) Držitel zbrojní licence nesmí převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu není oprávněna.

(5) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, musí být držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Přitom neplní povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), j) a n), je však povinen plnit povinnosti zbrojíře uvedené v § 40 odst. 1 písm. b) a e).

§ 39a

Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách

(1) Evidence zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně, se vede v listinné podobě v záznamní knize nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence; evidence se uchovává po dobu 5 let, a to i po skončení činnosti držitele zbrojní licence. Držitel zbrojní licence může vést evidenci podle věty první s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.

(2) Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní se vede v listinné podobě v knize výdeje a příjmu nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.

(3) Evidence o provedených cvičných střelbách se vede v listinné podobě v knize střeleb nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.

(4) Způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.

§ 40

Povinnosti zbrojíře

(1) Zbrojíř je povinen

a) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,

b) zabezpečit zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo další doklady vydané podle tohoto zákona proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

c) zabezpečit zbraň nebo střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

d) dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem a

e) plnit úkoly stanovené vnitřním předpisem vydaným podle § 39 odst. 1 písm. d).

(2) V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v odstavci 1 odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.

Díl 5

Registrace a průkaz zbraně

§ 41

(1) Každá zbraň kategorie A, A-I, B nebo C musí být zaregistrována; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.

(2) Registraci zbraně uvedené v odstavci 1 provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.

(3) Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, kterou osoba uvedená v § 42 odst. 1 není oprávněna podle tohoto zákona vlastnit, držet nebo nosit.

(4) Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.

(5) Vlastník zbraně, kterému příslušný útvar policie neprovede registraci zbraně podle odstavce 3, je povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 42

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň. V případě nabytí vlastnictví zbraně děděním (§ 66) počíná běh lhůty k ohlášení dnem, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně.

(3) Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C uvede

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,

b) údaje o zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně, a

c) způsob převodu vlastnictví.

§ 42a

(1) V případě, že ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky a překračování státních hranic České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo munici uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a) až d) na osobu, která je oprávněna se zbraní, střelivem nebo municí nakládat podle tohoto zákona, jsou povinny oznámit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu České republiky (dále jen „Policejní prezidium“). Ustanovení § 42 se použije přiměřeně.

(2) Před uskutečněním převodu palné zbraně podle odstavce 1 jsou ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států povinny zajistit označení zbraně vyrobené nebo dovezené na území Evropské unie po 14. září 2018 stanovenými identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a označením identifikujícím převádějící subjekt podle prováděcího právního předpisu.

§ 43

Povinnost registrace zbraně podle § 41 se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva. V ostatních případech tuto povinnost nemá fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva (§ 44 odst. 2), nebo která dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva (§ 46 odst. 2) s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.

Díl 6

Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva

§ 44

Trvalý vývoz zbraní a střeliva

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně lze trvale vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k vývozu a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, právnickou nebo fyzickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince6) k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky. Zbraň kategorie C-I smí na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nabýt do vlastnictví pouze osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 písm. a) a b) nebo v § 14a odst. 3.

(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává příslušný útvar policie. Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně.

(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

a) osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která bude zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, přepravovat,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, pro kterou je zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, určena,

c) místo, kam má být zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, přepravena, pokud není shodné s místem pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby,

d) údaje o zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I,

e) údaje identifikující střelivo (druh, značka výrobce, ráže a množství),

f) údaje o druhu a množství bezdýmného nebo černého prachu,

g) údaje o označení zbraně nebo střeliva uznávanou zkušební značkou,3)

h) název hraničního přechodu, kterým zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně opustí území České republiky,

i) přepravní prostředek a

j) datum odeslání a předpokládaného převzetí zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva.

(5) K žádosti o trvalý vývoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

(6) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně je trvale vyvézt mimo území České republiky.

(7) Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, není-li zbraň podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu3) označena uznávanou zkušební značkou nebo pokud zbraň nepodléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu3) není zaregistrována. Útvar policie dále žádost zamítne, jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise9). U vývozu zbraní kategorie A do zemí, které nejsou členskými státy, útvar policie zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nevydá bez předchozího souhlasu Ministerstva zahraničních věcí.

(8) V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného předpisu z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem24) vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

§ 45

Trvalý dovoz zbraní a střeliva

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně lze trvale dovézt na území České republiky pouze na základě povolení k dovozu; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, fyzickou nebo právnickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince6) k držení zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého dovozu a k trvalému dovozu na území České republiky. Osobou oprávněnou na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva k trvalému dovozu zbraně kategorie C-I je osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo 3.

(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva držitelům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nebo osobám splňujícím podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo 3 vydává příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 písm. a) až g), i) a j). Obsahem žádosti musí být také název hraničního přechodu, kterým zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně bude dovezena na území České republiky.

(5) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

(6) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

(7) V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky.

§ 46

Tranzit zbraní a střeliva

(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým osobám vydat zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky17b).

(4) K žádosti podle odstavce 3 je žadatel povinen předložit úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

(5) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C, osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci pro expanzní nebo znehodnocenou zbraň nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň kategorie A-I, B, C nebo C-I a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání podle odstavce 4.

(6) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít též ostatní držitelé evropského zbrojního pasu pro zbraně kategorie A-I, B, C nebo C-I a střelivo do této zbraně v případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže Policejní prezidium předem udělilo souhlas. Souhlas lze udělit na dobu až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.

(7) Cestující z třetí země, který cestuje do členského státu, musí při kontrole na vnější hranici Evropské unie předložit povolení každého členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.

(8) Pro držitele zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo pro držitele evropského zbrojního pasu platí ustanovení tohoto zákona o oprávněních a povinnostech držitele zbrojního průkazu přiměřeně. Zbraň uvedená ve zbrojním průvodním listu pro tranzit zbraní nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci podle § 41 odst. 1.

§ 47

Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Pro zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vydaného podle § 44, 45 nebo § 46 platí ustanovení § 37 obdobně.

§ 48

Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vydaného podle § 44, 45 nebo § 46, jestliže jeho držitel

a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,

b) pozbyl zdravotní způsobilost, nebo

c) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraní nebo střeliva podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

§ 49

Evropský zbrojní pas

(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a b), osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci expanzní nebo znehodnocenou zbraň anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 4a, § 5 písm. a) až f) nebo v § 6 písm. a) a b), vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem vykonávat tuto činnost, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden záznam v evropském zbrojním pase. Držitel evropského zbrojního pasu vydaného jiným členským státem je oprávněn dočasně dovézt, držet nebo nosit zbraň v něm zapsanou, pokud byl evropský zbrojní pas vydán jiným členským státem uvedeným v nařízení vlády a pokud je v něm zaznamenáno oprávnění jeho držitele nosit zbraň skrytě.

(3) Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a musí obsahovat osobní údaje žadatele; k žádosti žadatel připojí fotografii.

(4) Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.

(5) Platnost evropského zbrojního pasu zaniká, jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nebo

c) zanikla jeho držiteli platnost zbrojního průkazu nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27).

(6) O zániku platnosti evropského zbrojního pasu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo

c) obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu.

Uzná-li držitel evropského zbrojního pasu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(7) Držitel evropského zbrojního pasu, jehož platnost zanikla podle odstavce 5 nebo 6, je povinen jej odevzdat příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti. V případě úmrtí držitele evropského zbrojního pasu se postupuje jako při úmrtí držitele zbraně nebo střeliva (§ 65).

(8) Zanikla-li platnost evropského zbrojního pasu podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. a) anebo c), vydá příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti nový evropský zbrojní pas s dobou platnosti původního evropského zbrojního pasu. Je-li evropský zbrojní pas vydán jako náhrada za evropský zbrojní pas ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát.

(9) Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží, pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.

§ 50

Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení.

(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu9) vydávány.

(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním prezidiu; je-li žádost podána v elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání.

(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným zahájením přepravy. Žádost obsahuje

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,

d) druh zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,

e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,

f) předpokládanou trasu přepravy,

g) druh dopravy a

h) způsob zabezpečení přepravy.

(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.

(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.

(7) Nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy je podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje týkající se přepravy. Hlášení se podává s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí doprovázet zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení přepravy. Hlášení obsahuje

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,

d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní,

e) datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,

f) trasu přepravy,

g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky,

h) způsob zabezpečení přepravy a

i) předchozí souhlas následujícího tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem.

(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní nebo více než 200000 kusů střeliva. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle odstavce 7.

(10) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní.

(11) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.

(12) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států bez jejich předchozího souhlasu.

§ 50a

Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru policie ohlásit nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy přepravu více než 100 zbraní nebo více než 200000 kusů střeliva po území České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud již má na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle § 50. Toto hlášení se podává s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí doprovázet zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení obsahuje

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,

d) druh zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich počet,

e) datum zahájení a ukončení přepravy,

f) trasu přepravy,

g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a

h) způsob zabezpečení přepravy.

(2) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 1 musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(3) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.

(4) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, přepravu zbraní nebo střeliva rozhodnutím zakáže, stanoví jinou trasu přepravy nebo stanoví dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavce 1 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.

§ 50b

Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy

Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu18).

§ 50c

Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva

(1) Policie může přepravu zbraně nebo střeliva zakázat nebo pozastavit nebo stanovit jinou trasu přepravy nebo dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy, pokud

a) přeprava nebyla ohlášena v souladu s § 50 nebo 50a, dopravní prostředek není ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo takové zařízení není přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,

b) údaje uvedené v hlášení přepravy zbraní nebo střeliva neodpovídají skutečnosti,

c) jsou zjištěny vážné nedostatky v zabezpečení přepravy nebo skutečnosti nasvědčující tomu, že by v souvislosti s přepravou mohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku nebo bezpečnosti,

d) nebyl doložen předchozí souhlas následujícího státu, přes který probíhá tranzit zbraní nebo střeliva, nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu takových zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem, nebo

e) je to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo zabezpečení jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů.

(2) Policie umožní pokračování v přepravě zbraně nebo střeliva, pokud odpadnou důvody, pro které byla jejich přeprava zakázána, pozastavena nebo byla stanovena jiná trasa přepravy.

§ 51

Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva

(1) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina.

(2) Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní přes vnější státní hranice České republiky, je tuto skutečnost povinen oznámit policii na hraničním přechodu České republiky; to neplatí, je-li vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách. Zároveň je povinen předložit povolení podle § 44, 45 nebo § 46 a 50, popřípadě evropský zbrojní pas. Povolení nebo evropský zbrojní pas musí mít vždy u sebe, pokud má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní, a předložit jej příslušnému orgánu ke kontrole. Tyto povinnosti má i na vnitřní státní hranici České republiky, pokud je zde prováděna ochrana hranic podle zvláštního právního předpisu17b).

(3) Ustanovení § 44 až 46 a § 49 se nevztahují na vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva, realizovaný fyzickou nebo právnickou osobou v rámci její obchodní činnosti uskutečňované podle zvláštního právního předpisu.9) Ustanovení § 46 se nevztahuje také na dočasný tranzit zbraní nebo střeliva ozbrojeného doprovodu občanů cizích států (chráněných osob), kterým je ozbrojená ochrana poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu žádosti cizího státu o dočasný tranzit zbraní nebo střeliva.

(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, a to zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti.

(5) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.

(6) Vláda stanoví nařízením, které zbraně nebo střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.

(7) Seznam zbraní a střeliva, které lze dovézt na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, předává ministerstvo ostatním členským státům.

Díl 7

Střelnice

§ 52

Provozování střelnic

(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I uvedené v § 6a odst. 1 písm. c) nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo i) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.

(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva. Technicko-organizační požadavky na střelnice jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,

b) místo, kde má být střelnice provozována,

c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice,

d) sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a

e) datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.

(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit

a) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě,

b) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán,

c) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby.

(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování střelnice opatří

a) výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům, a

b) vyjádření příslušného stavebního úřadu, zda lze danou nemovitost podle stavebního zákona užívat jako střelnici; to neplatí, týká-li se žádost povolení dočasné střelnice.

(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě uvede v rozhodnutí začátek a konec doby platnosti povolení k provozování střelnice.

(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice se stanoví v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§ 53

Pozastavení provozování střelnice

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže

a) po dobu delší než 30 dnů není ustanoven žádný správce střelnice nebo po tuto dobu žádný správce střelnice svou funkci nevykonává, nebo

b) při provozu střelnice je z důvodu jejího technického stavu, který nevyhovuje technicko-organizačním požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, střelbou

1. způsobena újma na životě nebo zdraví, nebo

2. ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže její provozní řád nevyhovuje technicko-organizačním opatřením, požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, může-li z tohoto důvodu dojít k ohrožování života, zdraví nebo majetku jiné osoby střelbou.

(3) Příslušný útvar policie v rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků; tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.

(5) Příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší, pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno.

§ 54

Povinnosti provozovatele střelnice

(1) Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,

a) změnu provozního řádu střelnice,

b) změnu správce střelnice,

c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo

d) ukončení provozování nebo zrušení střelnice.

(2) Provozovatel střelnice je dále povinen

a) zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a

b) vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

§ 55

Správce střelnice

(1) Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.

(2) Správce střelnice je povinen

a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,

b) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,

c) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice,

d) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,

e) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a

f) oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

Díl 8

Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

§ 56

Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu

(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem.

(2) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, pokud

a) existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob,

b) byl odňat zbrojní průkaz podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo zbrojní licence podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo § 36 odst. 2 a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie, nebo

c) je dán důvod pro zajištění podle § 57 odst. 1 a existuje důvodné podezření, že další nakládání se zbraní nebo střelivem držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob.

(3) Pokud držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá věci, které mají být zadrženy podle odstavce 2, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.

(4) Příslušník policie může zadržet zbraň nebo střelivo podle odstavce 1 v místě jejich dosavadního uložení a současně zabránit přístupu k nim osobě, které byly zbraň nebo střelivo zadrženy, nebo jiné neoprávněné osobě, je-li to odůvodněno jejich množstvím nebo velikostí.

(5) Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou v odstavcích 1 a 2, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie.

(6) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pokud není ten, komu byly věci zadrženy, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.

§ 57

Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu

(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, jestliže proti jejich držiteli bylo zahájeno

a) v případě fyzické osoby trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1,

b) v případě právnické osoby trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,

c) v případě fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že

1. vlastní, drží nebo nosí zbraň v rozporu s § 8,

2. v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,

3. střílí ze zbraně v rozporu s § 28 odst. 5,

4. v rozporu s § 29 odst. 1 písm. l) se nepodrobí vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo v rozporu s § 29 odst. 3 písm. b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci,

5. nepostupuje podle § 41 odst. 5, nebo

6. neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C podle § 42 odst. 1 nebo neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I podle § 14a odst. 5, nebo

d) v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že vlastní nebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, které byly zadrženy podle § 56 a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona. Pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar policie postupuje podle odstavce 8.

(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 1 nebo 2 a dále jejich vlastník nebo osoba, která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 1 nebo 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení.

(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.

(5) Pokud držitel zbraně, střeliva nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle odstavce 1, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, je příslušný útvar policie oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo nebo doklad odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.

(6) Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění zbraně nebo střeliva v místě jejich dosavadního uložení. Osoba, u níž jsou zbraň nebo střelivo podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, je povinna zajištění strpět a nesmí se zbraní nebo střelivem zajištěnými podle odstavce 1 nebo 2 nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.

(7) Příslušný útvar policie může tomu, komu byly věci podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, uložit povinnost uhradit náklady na provedení jejich zajištění.

(8) Pominou-li důvody, které vedly k zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu, rozhodne příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.

(9) Byla-li zajištěna zbraň kategorie C-I z důvodu, že nebylo ohlášeno její nabytí, příslušný útvar policie rozhodne o jejím vrácení, pokud její držitel provede ohlášení podle § 14a odst. 5 ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o zajištění; není-li ohlášení zajištěné zbraně v této lhůtě provedeno, postupuje se obdobně podle § 64. Byla-li zbraň kategorie C-I zajištěna z důvodu uvedeného v § 14a odst. 2 a do 6 měsíců ode dne jejího zajištění se neprokáže, že důvod pro zajištění neexistuje nebo odpadl, postupuje se obdobně podle § 64.

§ 57a

Odstranění střeliva

(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu jeho držiteli přiměřenou lhůtu.

(2) Policie zajistí odstranění střeliva podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že v určené lhůtě není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní.

(3) Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva.

§ 58

Zabezpečení zbraní a střeliva

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie C-I nebo D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele.

(2) Držené zbraně kategorie A, A-I, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v

a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, A-I, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

(7) Pokud rozměry, množství nebo účel zbraní nebo střeliva neumožňují jejich zabezpečení podle předchozích odstavců anebo odpovídá-li to zvláštním místním podmínkám nebo významné provozní potřebě držitele zbrojní licence, může příslušný útvar policie jejich držiteli povolit jiný způsob zabezpečení v případě, že zbraň nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

(9) V případě zbraně, jejímž držitelem je osoba mladší 18 let, je zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen dohlížet na dodržování pravidel zabezpečení takové zbraně, pokud není taková zbraň zabezpečena jinou osobou starší 18 let, která je oprávněna s takovou zbraní nakládat.

§ 59

Svěření zbraně

(1) Zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D anebo střelivo do této zbraně lze svěřit jiné fyzické osobě, která není oprávněna takovou zbraň držet, zejména v rámci

a) výcviku a výuky ve střelbě,

b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,

c) výuky k loveckým účelům,

d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně,

e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo

f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva.

(2) Zbraň uvedenou v odstavci 1 nebo střelivo lze svěřit jen za dohledu osoby oprávněné takovou zbraň a střelivo držet. Ten, kdo dohlíží na osobu, které byly zbraň nebo střelivo svěřeny, je povinen

a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem a

b) provádět dohled tak, aby osoba, které byly zbraň a střelivo svěřeny, neporušila povinnost nebo zákaz stanovený tímto zákonem a zejména neohrozila život nebo zdraví.

(3) Zbraň kategorie A lze svěřit pouze po předchozím poučení a jiném nezbytném zaškolení

a) držiteli zbrojního průkazu, nebo

b) osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence; účelem svěření nesmí být zážitková střelba.

(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň uvedenou v odstavci 1, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

§ 60

Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech

Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pouze

a) drží-li zbraň k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích,

b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,

c) zabezpečuje-li úkoly podle zvláštního právního předpisu,10) nebo

d) pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku, a nošení zbraně povolí útvar policie příslušný podle místa konání akce.

Veřejné vystavování zbraní a střeliva

§ 61

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného útvarem policie příslušným podle místa konání akce.

(2) Žádost o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva předkládá pořadatel výstavy nejpozději měsíc před zahájením výstavy. Žádost obsahuje

a) název a sídlo pořadatele výstavy,

b) přesné označení místa a dobu trvání výstavy,

c) druh zbraní, hlavních částí zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány,

d) předpokládané množství zbraní, hlavních částí zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány, a jejich vlastníky nebo vystavovatele a

e) způsob vystavování a zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva před zneužitím, ztrátou nebo odcizením.

(3) Útvar policie podle odstavce 1 před vydáním povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva posoudí zejména podmínky zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva proti jejich zneužití, ztrátě nebo odcizení. V rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva může stanovit další podmínky pro jejich zabezpečení. Rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavování zbraní nebo střeliva musí být pořadateli výstavy doručeno nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením výstavy. Nebudou-li podmínky zabezpečení splněny, útvar policie podle odstavce 1 žádost zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nemá odkladný účinek.

(4) Pořadatel výstavy, kterému bylo útvarem policie podle odstavce 1 vydáno povolení k veřejnému vystavování zbraní, je povinen 24 hodin před zahájením výstavy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením výstavy, ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 přesné množství a údaje umožňující identifikaci každé zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, které mají být vystavovány.

(5) Pořadatel výstavy je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 jakékoliv změny ve vystavování zbraní nebo střeliva.

§ 62

Dojde-li v průběhu veřejného vystavování zbraně nebo střeliva k porušení podmínek jejich zabezpečení, vyzve útvar policie, který povolení vydal, pořadatele výstavy k odstranění nedostatků. V případě neuposlechnutí výzvy nebo při opakovaném porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, útvar policie, který povolení vydal, toto zruší, ledaže pořadatel výstavy prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm možno požadovat, aby neuposlechnutí výzvy nebo porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva zabránil. O zrušení povolení vyrozumí útvar policie, který povolení vydal, neprodleně pořadatele výstavy. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá odkladný účinek.

§ 63

Znehodnocování zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva

(1) Znehodnotit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo s výrobou jejího řezu.

(2) Vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je povinen je před jejich znehodnocením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b) důvod znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výroby jejího řezu a

c) údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně.

(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit

a) zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,

b) průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a

c) písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou,

o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.

(4) Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně kategorie A, A-I, B nebo C k takovým zásahům, které nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí.

(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, A-I, B anebo C předat ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, A-I, B anebo C ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému útvaru policie.

(7) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení nebo výrobě řezu. V případě znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výroby jejich řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň nebo hlavní část zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení. Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele licence za přestupek.

(8) Držitel znehodnocené zbraně nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

§ 63a

Úřední zničení zbraně a střeliva

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze formou úředního zničení zbraně, není-li dále stanoveno jinak. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn stát.

(2) Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie. Zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu.

(3) Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předávají i přijímají bezplatně.

(4) Ministerstvo může rozhodnout, že zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení budou využity pro sbírkové, muzejní, výzkumně-vývojové nebo obdobné účely nebo jinak dále využity.

(5) Příslušný útvar policie může držiteli zbrojní licence povolit provést zničení zbraně uvedené v odstavci 1, pokud je to nezbytné pro vývojové nebo výzkumné účely, pro účely technických zkoušek nebo pro účely zpracování znaleckého posudku. Příslušný útvar policie v povolení stanoví způsob, kterým držitel zbrojní licence prokáže, že skutečně došlo ke zničení zbraně. Na řízení o žádosti o povolení se přiměřeně použije § 63.

§ 64

Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti

(1) Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen do 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti

a) převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele,

b) požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo předat ke znehodnocení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna,

c) požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, nebo

d) požádat příslušný útvar policie o jejich předání k úřednímu zničení.

(2) Jestliže vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní ani po opakované výzvě příslušného útvaru policie nenaloží se zbraní nebo střelivem v souladu s odstavcem 1, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že je nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji.

(3) Rozhodne-li příslušný útvar policie o prodeji zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do této zbraně za cenu obvyklou, zpracování znaleckého posudku pro určení ceny se nevyžaduje. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje a skladování, jejich původnímu vlastníku.

(4) Pokud se nepodaří uskutečnit prodej zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 2 nejpozději do 2 let od opakované písemné výzvy příslušného útvaru policie, bude zničena.

(5) Zanikne-li právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která byla držitelem zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, plní podle povahy věci povinnosti stanovené v odstavci 1 ten, kdo nakládá s majetkem zaniklé právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele.

(6) V případě zániku platnosti oprávnění nakládat se zbraní kategorie C-I se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.

§ 65

Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva

(1) V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O oznámení podle věty první vydá policie potvrzení.

(2) Příslušný útvar policie předává příslušnému orgánu, který provádí řízení o dědictví, informace o zemřelém vlastníku zbraně a o jeho zbrani, hlavní části zbraně nebo střelivu.

§ 66

Dědění zbraně nebo střeliva

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva. V případě, že tak neučiní nebo dojde k zamítnutí žádosti, je povinna postupovat podle § 64.

(2) Nabude-li vlastnictví ke zbrani uvedené v odstavci 1 děděním fyzická osoba, která má zákonného zástupce, platí pro tohoto zástupce odstavec 1 obdobně.

§ 66a

Úmrtí provozovatele střelnice

V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého provozovatele střelnice se postupuje obdobně podle § 65 a 66 tohoto zákona a § 13 zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která hodlá pokračovat v provozování střelnice, je povinna požádat o vydání povolení podle § 52 do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

§ 67

Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva

Orgán, který v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci příslušnému útvaru policie.

§ 68

Nálezy dokladů nebo zbraní

(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů vydá ten, kdo je převzal, potvrzení.

(2) Každý, kdo nalezne zbraň, je povinen neprodleně oznámit nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně, uloží nalezenou zbraň a zabezpečí úschovu po dobu 6 měsíců od uložení. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.

(4) Zbraň, kterou její vlastník opustil34), připadá do vlastnictví státu.

§ 69

Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a přebíjení nábojů

(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Osoba uvedená ve větě první je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit nejvýše celkem 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami29) se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném ve větě druhé nepoužije.

(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva může za účelem prodeje přechovávat černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nejvýše v množství, které s ohledem na způsob skladování stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.

(4) Každý, kdo nabývá do vlastnictví nebo drží černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky, je musí zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a musí zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a stanoví prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí.

(5) Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí pouze držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie C-I nebo D smí osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Přebíjet náboje je osoba podle věty první a druhé oprávněna jen pro vlastní potřebu, přitom musí dodržovat technologické postupy, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů; to neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A a B.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).