Hlavní navigace

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13 - HLAVA V - PŘESTUPKY

Předpis č. 119/2002 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13

HLAVA V

PŘESTUPKY

Díl 1

Přestupky na úseku zbraní a střeliva

Přestupky fyzických osob

§ 76

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8,

b) ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti nebo tím, že nedodržuje provozní řád střelnice,

c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C,

d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně,

e) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,

f) znemožní zajištění zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,

g) neoprávněně nakládá se zbraní nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení podle § 57 odst. 6, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě,

h) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,

i) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60,

j) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1,

k) znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v rozporu s § 63 odst. 5, anebo zničí zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I v rozporu s § 63a,

l) v rozporu s § 63 odst. 7

1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně nebo hlavní části zbraně,

2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň nebo hlavní část zbraně, nebo nesdělí místo uložení zbraně nebo hlavní části zbraně,

m) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,

n) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně podle § 68 odst. 2,

o) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,

p) v rozporu s § 69 odst. 3 nedbá zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem nebo zápalkami, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,

q) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo

r) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí, nebo

d) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně nebo střeliva.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo k),

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g), h), l), p), q) nebo r),

c) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),

d) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), m), n) nebo o) nebo odstavce 2.

§ 76a

(1) Držitel zbraně kategorie C-I nebo D se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo i) v rozporu s § 15 odst. 2,

b) střílí ze zbraně kategorie C-I v rozporu s § 14a odst. 4 písm. e) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. b) až f) v rozporu s § 15 odst. 3,

c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, anebo na takové místo přepravuje zbraň kategorie C-I v rozporu s § 14a odst. 4 písm. a) nebo zbraň kategorie D v rozporu s § 15 odst. 5 písm. a),

d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

e) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě v rozporu s § 15 odst. 5 písm. c) anebo vyveze, doveze, provede tranzit anebo přepravuje palnou zbraň kategorie D v rozporu s § 15 odst. 6, nebo

f) v rozporu s § 14a odst. 5 neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, anebo nevede evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti.

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře nebo bez zbytečného odkladu po provedené lékařské prohlídce nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo

b) neodevzdá posudek o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5,

b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo

e) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky, nebo

b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a),

b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b),

c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů, nebo

d) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 10000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 4.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady podle § 29 odst. 1 písm. e),

b) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. f)

1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo

2. zbraň kategorie A, A-I, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,

c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) u sebe nemá zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně,

d) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,

e) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,

f) svěří zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 2 nebo 4,

g) svěří zbraň kategorie A v rozporu s § 59 odst. 3,

h) střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou nebo jejíž použití ke střelbě bylo zakázáno podle § 41 odst. 4, nebo

i) nosí zbraň v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e) nebo střílí ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu v rozporu s § 29 odst. 3 písm. f).

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, A-I, B anebo C.

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3.

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že

a) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 4 písm. b),

b) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c), nebo

c) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 10000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že

a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6,

b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou,

c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny,

i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo

j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy.

(14) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3, 4, 5, odstavce 8 písm. h) nebo i), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13 písm. i),

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo f), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 10 písm. c), odstavce 11, odstavce 12 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13 písm. a) až h) nebo j),

c) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až g) nebo odstavce 9,

d) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 6 písm. b) nebo c) nebo odstavce 12 písm. a).

§ 76b

(1) Zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

a) vydá zbraň nebo střelivo v rozporu s § 40 odst. 1 písm. a), nebo

b) nedodrží podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 79 odst. 1.

(2) Fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 52 odst. 2 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,

b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,

c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo

d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci nebo vybaví střelnici lékárničkou první pomoci s obsahem neodpovídajícím obsahu lékárničky první pomoci stanovenému prováděcím právním předpisem.

(3) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 55 odst. 2.

(4) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20a odst. 4 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti, nezašle jej příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.

(5) Lékař se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 20a odst. 2 neučiní oznámení poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti nebo neuvědomí policii, nebo

b) nezajistí ve stanovené nebo určené lhůtě provedení lékařské prohlídky nebo odborného vyšetření podle § 20a odst. 3.

(6) Zkušební komisař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30a odst. 3 neodevzdá průkaz zkušebního komisaře, jehož platnost zanikla podle § 30a odst. 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle § 30a odst. 2.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,

b) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,

c) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

§ 76c

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) převede vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo D nebo střelivu do této zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě,

b) znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v rozporu s § 63 odst. 5, anebo zničí zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I v rozporu s § 63a,

c) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,

d) znemožní zajištění zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,

e) v rozporu s § 57 odst. 6 neoprávněně nakládá se zbraní nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě,

f) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,

g) v rozporu s § 63 odst. 7

1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně nebo hlavní části zbraně,

2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň nebo hlavní část zbraně, nebo

3. nesdělí místo uložení zbraně nebo hlavní části zbraně,

h) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,

i) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo

j) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně nebo střeliva.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 52 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,

b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,

c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo

d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je stanoven prováděcím právním předpisem.

(5) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva se dopustí přestupku tím, že přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky za účelem jejich prodeje v rozporu s § 69 odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 2, 4 nebo 5,

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

§ 76d

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se dopustí přestupku tím, že

a) neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a),

b) nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastníkem nebo držitelem jako právnická nebo podnikající fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen fyzickou osobou uvedenou v § 39 odst. 1 písm. c),

c) nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d) nebo nezašle jeho změnu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,

d) nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem uvedeným v § 50b a § 58 odst. 2 až 7,

e) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,

f) nepředloží zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 39 odst. 1 písm. g),

g) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů,

h) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i)

1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo

2. zbraň kategorie A, A-I, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,

i) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. j) neustanoví nového zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,

j) nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. k),

k) nevede některou z evidencí podle § 39 odst. 1 písm. l) nebo ji vede v rozporu s § 39a,

l) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. m) nebo § 73a odst. 8 písm. a) nezapisuje údaje o zbraních kategorie A, A-I, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,

m) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. n),

n) nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,

o) neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. o),

p) neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence zbraň nebo střelivo nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. p),

q) neohlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. q),

r) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani, munici nebo střelivu není oprávněna,

s) přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo není k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

t) svěří zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 2 nebo 4,

u) svěří zbraň kategorie A v rozporu s § 59 odst. 3, nebo

v) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů postup podle § 39 odst. 2 písm. a),

b) neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2 písm. b), nebo

c) nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně anebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí přestupku tím, že nedodrží při ničení střeliva postup podle § 39 odst. 3.

(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí přestupku tím, že

a) půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu držení, popřípadě nošení oprávněna, nebo

b) přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo střelivo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí přestupku tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 4 písm. c).

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí přestupku tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 6 písm. c).

(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b) nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c) zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39 odst. 6 písm. d),

d) neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. e),

e) nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. g),

f) nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39 odst. 6 písm. h),

g) neučiní při nálezu munice nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo

h) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. j)

1. nezpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,

2. nezpracuje o výsledku provedeného pyrotechnického průzkumu závěrečnou zprávu,

3. nepředloží závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie, nebo

4. na žádost stavebníka neprovede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.

(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 50 odst. 1 přepravuje zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní bez povolení,

b) v rozporu s § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,

c) v rozporu s § 50 odst. 8 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu,

d) v rozporu s § 50 odst. 10 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní, nebo

e) v rozporu s § 50b nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,

b) v rozporu s § 50a odst. 2 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo

c) v rozporu s § 50a odst. 3 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.

(10) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), f), k), l), p), q), r), t), u) nebo v), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), i), j), m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3, odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).

Díl 2

Přestupky na úseku munice

§ 76e

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabude do vlastnictví, drží, přechovává nebo skladuje munici,

b) provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu,

c) vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

d) odpaluje nebo střílí munici, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

e) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 70p odst. 2, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,

f) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě, nebo

g) v rozporu s § 70t odst. 2 neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny.

(2) Držitel muničního průkazu se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70b odst. 1 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum mimo rámec pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli příslušného druhu muniční licence,

b) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. a) nedbá zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,

c) na výzvu policie nepředloží muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. c),

d) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu podle § 70h odst. 1 písm. d),

e) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. e) ve stanovené lhůtě neprovede u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový nebo neodevzdá původní doklad,

f) při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu u sebe nemá muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. f),

g) se nepodrobí vyšetření podle § 70h odst. 1 písm. g),

h) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. h) se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti,

i) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. i) se nedostaví na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, nepodrobí se lékařské prohlídce nebo bez zbytečného odkladu nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo

j) v rozporu s § 70h odst. 3 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci.

(3) Muničář se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70h odst. 2 písm. a) umožní manipulaci s municí neoprávněné fyzické osobě,

b) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny podle § 70h odst. 2 písm. c),

c) neprodleně neoznámí policii zjištění rizikového technického stavu munice podle § 70h odst. 2 písm. d),

d) nezabezpečí munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště podle § 70h odst. 2 písm. f), nebo

e) opakovaně nebo hrubým způsobem nezajistí dodržování pravidel stanovených pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro jiné nakládání s municí podle § 70h odst. 2 písm. g).

(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že

a) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. a),

b) neoznačí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. b),

c) nezajistí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami podle § 70h odst. 4 písm. c),

d) v rozporu s § 70h odst. 4 písm. d) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

e) neprodleně neohlásí policii nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. e),

f) nedodržuje podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. f),

g) nezabezpečí nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením podle § 70h odst. 4 písm. g),

h) bez zbytečného odkladu nezapíše nález munice, střeliva nebo výbušniny do knihy nálezů podle § 70h odst. 4 písm. h),

i) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. a) manipuluje s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem, nebo

j) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. b) zneškodňuje munici, střelivo nebo výbušninu.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo f), odstavce 2 písm. b) nebo j) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e),

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo g) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 4.

§ 76f

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo jinak nakládá s municí,

b) v rozporu s § 70i odst. 3 zajišťuje provádění pyrotechnického průzkumu, nebo

c) neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70t odst. 2.

(2) Držitel muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. a),

b) na výzvu policie nepředloží muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici podle § 70m odst. 1 písm. b),

c) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. c),

d) neoznámí ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby anebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby podle § 70m odst. 1 písm. d), nebo

e) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.

(3) Držitel obecné muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. a),

b) nezajistí manipulaci s municí podle § 70m odst. 2 písm. b),

c) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. c) nevydá vnitřní předpis nebo jeho změnu nezašle ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,

d) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. d) a § 70r

1. nezajistí podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nezabezpečí,

2. nezajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště, nebo

3. nesplní stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice,

e) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. e)

1. neučiní nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo

2. učiněná opatření neprodleně neoznámí policii,

f) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení munice podle § 70m odst. 2 písm. f),

g) nepředloží na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. g),

h) na výzvu policie nepředloží na určeném místě munici včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. h),

i) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. i),

j) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. j) nezapisuje do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o munici nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,

k) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. k)

1. nezajistí nejméně jednou ročně školení, nebo

2. nevede evidenci o provedených školeních,

l) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. l) neumožní příslušnému útvaru policie po zániku platnosti obecné muniční licence ve stanovené lhůtě převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,

m) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. m),

n) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. n)

1. neoznačí znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou, nebo

2. při znehodnocování nezachová původní značení munice,

o) nevydá vlastníku munice potvrzení podle § 70m odst. 2 písm. o) nebo jej vydá v rozporu s prováděcím právním předpisem,

p) neprovede hlášení podle § 70m odst. 2 písm. p),

q) v rozporu s § 70m odst. 4 převede vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna,

r) v rozporu s § 70n odst. 3 a § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu munice nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,

s) odpaluje, střílí nebo ničí munici v rozporu s § 70o odst. 1,

t) v rozporu s § 70o odst. 2 provozuje střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice bez povolení nebo je provozuje po zániku platnosti povolení,

u) jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nesplní některou z povinností uvedených v § 70o odst. 7,

v) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, které byly zajištěny, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,

w) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení, nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě,

x) neodstraní v určené lhůtě munici podle § 70q, nebo

y) v rozporu s § 70r odst. 5

1. nezpracuje dokumentaci muničního skladiště, nebo

2. nezašle ve stanovené lhůtě dokumentaci muničního skladiště příslušnému útvaru policie.

(4) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70n odst. 1 přepravuje munici bez povolení,

b) v rozporu s § 70n odst. 2 a § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,

c) v rozporu s § 70n odst. 4 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo

d) v rozporu s § 70n odst. 5 nezabezpečí přepravovanou munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.

(5) Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b) nezajistí, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii podle § 70m odst. 3 písm. b),

c) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. c),

d) nezajistí provádění pyrotechnického průzkumu podle § 70m odst. 3 písm. d),

e) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. e)

1. nevede dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, nebo

2. dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin neuchovává po dobu 5 let od provedení pyrotechnického průzkumu,

f) neučiní při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 70m odst. 3 písm. f), nebo

g) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. g).

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), l), q), v) nebo w),

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u), x), y), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),

c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).

Díl 3

Společná ustanovení k přestupkům

§ 77

Příslušnost k projednání přestupků

(1) Přestupky fyzických osob podle tohoto zákona projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 75a odst. 1 a 2, a nepodléhá-li právnická nebo podnikající fyzická osoba kontrole, projedná její přestupek Policejní prezidium.

(3) Pokuty za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil.

§ 77a

Příkaz na místě

Policie může příkazem na místě uložit pokutu do

a) 5000 Kč, jde-li o přestupek na úseku zbraní nebo střeliva,

b) 10000 Kč, jde-li o přestupek na úseku munice.

§ 77b

Evidence přestupků

Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).