Hlavní navigace

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13 - Veřejné vystavování zbraní a střeliva

Předpis č. 119/2002 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13

Veřejné vystavování zbraní a střeliva

§ 61

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného útvarem policie příslušným podle místa konání akce.

(2) Žádost o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva předkládá pořadatel výstavy nejpozději měsíc před zahájením výstavy. Žádost obsahuje

a) název a sídlo pořadatele výstavy,

b) přesné označení místa a dobu trvání výstavy,

c) druh zbraní, hlavních částí zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány,

d) předpokládané množství zbraní, hlavních částí zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány, a jejich vlastníky nebo vystavovatele a

e) způsob vystavování a zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva před zneužitím, ztrátou nebo odcizením.

(3) Útvar policie podle odstavce 1 před vydáním povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva posoudí zejména podmínky zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva proti jejich zneužití, ztrátě nebo odcizení. V rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva může stanovit další podmínky pro jejich zabezpečení. Rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavování zbraní nebo střeliva musí být pořadateli výstavy doručeno nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením výstavy. Nebudou-li podmínky zabezpečení splněny, útvar policie podle odstavce 1 žádost zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nemá odkladný účinek.

(4) Pořadatel výstavy, kterému bylo útvarem policie podle odstavce 1 vydáno povolení k veřejnému vystavování zbraní, je povinen 24 hodin před zahájením výstavy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením výstavy, ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 přesné množství a údaje umožňující identifikaci každé zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, které mají být vystavovány.

(5) Pořadatel výstavy je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 jakékoliv změny ve vystavování zbraní nebo střeliva.

§ 62

Dojde-li v průběhu veřejného vystavování zbraně nebo střeliva k porušení podmínek jejich zabezpečení, vyzve útvar policie, který povolení vydal, pořadatele výstavy k odstranění nedostatků. V případě neuposlechnutí výzvy nebo při opakovaném porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, útvar policie, který povolení vydal, toto zruší, ledaže pořadatel výstavy prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm možno požadovat, aby neuposlechnutí výzvy nebo porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva zabránil. O zrušení povolení vyrozumí útvar policie, který povolení vydal, neprodleně pořadatele výstavy. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá odkladný účinek.

§ 63

Znehodnocování zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva

(1) Znehodnotit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo s výrobou jejího řezu.

(2) Vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je povinen je před jejich znehodnocením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b) důvod znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výroby jejího řezu a

c) údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně.

(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit

a) zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,

b) průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a

c) písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou,

o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.

(4) Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně kategorie A, A-I, B nebo C k takovým zásahům, které nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí.

(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, A-I, B anebo C předat ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, A-I, B anebo C ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému útvaru policie.

(7) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení nebo výrobě řezu. V případě znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výroby jejich řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň nebo hlavní část zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení. Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele licence za přestupek.

(8) Držitel znehodnocené zbraně nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

§ 63a

Úřední zničení zbraně a střeliva

(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze formou úředního zničení zbraně, není-li dále stanoveno jinak. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn stát.

(2) Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie. Zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu.

(3) Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předávají i přijímají bezplatně.

(4) Ministerstvo může rozhodnout, že zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení budou využity pro sbírkové, muzejní, výzkumně-vývojové nebo obdobné účely nebo jinak dále využity.

(5) Příslušný útvar policie může držiteli zbrojní licence povolit provést zničení zbraně uvedené v odstavci 1, pokud je to nezbytné pro vývojové nebo výzkumné účely, pro účely technických zkoušek nebo pro účely zpracování znaleckého posudku. Příslušný útvar policie v povolení stanoví způsob, kterým držitel zbrojní licence prokáže, že skutečně došlo ke zničení zbraně. Na řízení o žádosti o povolení se přiměřeně použije § 63.

§ 64

Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti

(1) Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen do 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti

a) převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele,

b) požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo předat ke znehodnocení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna,

c) požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, nebo

d) požádat příslušný útvar policie o jejich předání k úřednímu zničení.

(2) Jestliže vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní ani po opakované výzvě příslušného útvaru policie nenaloží se zbraní nebo střelivem v souladu s odstavcem 1, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že je nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji.

(3) Rozhodne-li příslušný útvar policie o prodeji zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do této zbraně za cenu obvyklou, zpracování znaleckého posudku pro určení ceny se nevyžaduje. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje a skladování, jejich původnímu vlastníku.

(4) Pokud se nepodaří uskutečnit prodej zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 2 nejpozději do 2 let od opakované písemné výzvy příslušného útvaru policie, bude zničena.

(5) Zanikne-li právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která byla držitelem zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, plní podle povahy věci povinnosti stanovené v odstavci 1 ten, kdo nakládá s majetkem zaniklé právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele.

(6) V případě zániku platnosti oprávnění nakládat se zbraní kategorie C-I se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.

§ 65

Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva

(1) V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O oznámení podle věty první vydá policie potvrzení.

(2) Příslušný útvar policie předává příslušnému orgánu, který provádí řízení o dědictví, informace o zemřelém vlastníku zbraně a o jeho zbrani, hlavní části zbraně nebo střelivu.

§ 66

Dědění zbraně nebo střeliva

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva. V případě, že tak neučiní nebo dojde k zamítnutí žádosti, je povinna postupovat podle § 64.

(2) Nabude-li vlastnictví ke zbrani uvedené v odstavci 1 děděním fyzická osoba, která má zákonného zástupce, platí pro tohoto zástupce odstavec 1 obdobně.

§ 66a

Úmrtí provozovatele střelnice

V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého provozovatele střelnice se postupuje obdobně podle § 65 a 66 tohoto zákona a § 13 zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která hodlá pokračovat v provozování střelnice, je povinna požádat o vydání povolení podle § 52 do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

§ 67

Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva

Orgán, který v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci příslušnému útvaru policie.

§ 68

Nálezy dokladů nebo zbraní

(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů vydá ten, kdo je převzal, potvrzení.

(2) Každý, kdo nalezne zbraň, je povinen neprodleně oznámit nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně, uloží nalezenou zbraň a zabezpečí úschovu po dobu 6 měsíců od uložení. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.

(4) Zbraň, kterou její vlastník opustil34), připadá do vlastnictví státu.

§ 69

Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a přebíjení nábojů

(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Osoba uvedená ve větě první je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit nejvýše celkem 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami29) se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném ve větě druhé nepoužije.

(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva může za účelem prodeje přechovávat černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nejvýše v množství, které s ohledem na způsob skladování stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.

(4) Každý, kdo nabývá do vlastnictví nebo drží černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky, je musí zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a musí zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a stanoví prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí.

(5) Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí pouze držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie C-I nebo D smí osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Přebíjet náboje je osoba podle věty první a druhé oprávněna jen pro vlastní potřebu, přitom musí dodržovat technologické postupy, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů; to neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A a B.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).