Hlavní navigace

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13 - Díl 7 - Střelnice

Předpis č. 119/2002 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13

Díl 7

Střelnice

§ 52

Provozování střelnic

(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I uvedené v § 6a odst. 1 písm. c) nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo i) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.

(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva. Technicko-organizační požadavky na střelnice jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,

b) místo, kde má být střelnice provozována,

c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice,

d) sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a

e) datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.

(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit

a) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě,

b) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán,

c) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby.

(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování střelnice opatří

a) výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům, a

b) vyjádření příslušného stavebního úřadu, zda lze danou nemovitost podle stavebního zákona užívat jako střelnici; to neplatí, týká-li se žádost povolení dočasné střelnice.

(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě uvede v rozhodnutí začátek a konec doby platnosti povolení k provozování střelnice.

(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice se stanoví v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§ 53

Pozastavení provozování střelnice

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže

a) po dobu delší než 30 dnů není ustanoven žádný správce střelnice nebo po tuto dobu žádný správce střelnice svou funkci nevykonává, nebo

b) při provozu střelnice je z důvodu jejího technického stavu, který nevyhovuje technicko-organizačním požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, střelbou

1. způsobena újma na životě nebo zdraví, nebo

2. ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby.

(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže její provozní řád nevyhovuje technicko-organizačním opatřením, požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, může-li z tohoto důvodu dojít k ohrožování života, zdraví nebo majetku jiné osoby střelbou.

(3) Příslušný útvar policie v rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků; tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.

(5) Příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší, pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno.

§ 54

Povinnosti provozovatele střelnice

(1) Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,

a) změnu provozního řádu střelnice,

b) změnu správce střelnice,

c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo

d) ukončení provozování nebo zrušení střelnice.

(2) Provozovatel střelnice je dále povinen

a) zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a

b) vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

§ 55

Správce střelnice

(1) Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.

(2) Správce střelnice je povinen

a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,

b) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,

c) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice,

d) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,

e) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a

f) oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).