Hlavní navigace

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13 - Kontrola vykonávaná policií

Předpis č. 119/2002 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13

Kontrola vykonávaná policií

§ 75

(1) Policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu nebo příslušném útvaru policie kontrolní průkaz, který je dokladem o pověření ke kontrole. Příslušník policie nebo zaměstnanec policie podle věty první je povinen prokázat se současně také služebním průkazem příslušníka policie nebo průkazem zaměstnance policie.

(2) Policejní prezidium spolupracuje při kontrole nakládání s municí zejména s orgány státní báňské správy a příslušnými orgány státního požárního dozoru nebo zvláštního požárního dozoru. Policejní prezidium projedná nejpozději do konce měsíce září plán kontrolní činnosti nakládání s municí na nadcházející kalendářní rok s Českým báňským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí za účelem koordinace kontrolní činnosti vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů upravujících nakládání s municí.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkon kontrolní činnosti kontrolním řádem31).

§ 75a

(1) Policejní prezidium kontroluje dodržování povinností držitelem

a) zbrojní licence skupiny C, pokud provádí zahraniční obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie,

b) zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, a

c) muniční licence.

(2) Příslušný útvar policie kontroluje dodržování povinností

a) držitelem zbrojní licence, který nepodléhá výkonu kontroly podle odstavce 1,

b) provozovatelem střelnice a

c) zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.

(3) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 2 je kontrolní orgán oprávněn

a) požadovat předložení zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střeliva do těchto zbraní, munice a příslušných dokladů,

b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva a dodržování dalších povinností osob při nakládání se zbraněmi nebo střelivem,

c) provádět kontrolu dodržování povinností při nakládání s municí a při zajišťování pyrotechnického průzkumu,

d) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střelivo do této zbraně, munici nebo výbušninu nalezenou v rámci pyrotechnického průzkumu; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení a

e) zajistit u držitele muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.

(4) Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, je kontrolní orgán oprávněn kontrolovat dodržování povinností podle tohoto zákona i jinými osobami, k jejichž kontrole je podle odstavce 1 nebo 2 příslušný jiný kontrolní orgán, souvisí-li jejich činnost s činností kontrolované osoby. Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, může kontrolní orgán také kontrolovat činnosti prováděné kontrolovanou osobou na základě jiných skupin zbrojní licence nebo na základě muniční licence.

§ 75b

Opatření k nápravě

Kontrolní orgán může uložit držiteli zbrojní licence nebo držiteli muniční licence povinnost odstranit protiprávní stav, pokud byly kontrolou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona a protiprávní stav trvá; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.

§ 75c

Oprávnění příslušníka policie

Příslušník policie je oprávněn

a) vyzvat k předložení zbraně, střeliva nebo munice, dokladu nebo jiného oprávnění k držení nebo nošení zbraně nebo střeliva nebo muničního průkazu,

b) zjišťovat způsob nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo D a zjišťovat, zda kontrolovaná osoba neumožnila držení nebo nošení zbraně nebo střeliva osobě, která není k držení zbraně kategorie C-I nebo D oprávněna,

c) zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici,

d) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem,

e) požadovat po provozovateli střelnice předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,

f) požadovat předložení dokladů nebo jiný způsob prokázání plnění povinností zbrojíře, muničáře nebo správce střelnice a

g) vyzvat každého, kdo nosí zbraň nebo se zbraní nebo střelivem na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje nebo manipuluje s municí, k vyšetření podle zvláštního právního předpisu30) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).