Hlavní navigace

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13 - Díl 2 - Přestupky na úseku munice

Předpis č. 119/2002 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13

Díl 2

Přestupky na úseku munice

§ 76e

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabude do vlastnictví, drží, přechovává nebo skladuje munici,

b) provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu,

c) vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

d) odpaluje nebo střílí munici, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,

e) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 70p odst. 2, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,

f) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě, nebo

g) v rozporu s § 70t odst. 2 neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny.

(2) Držitel muničního průkazu se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70b odst. 1 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum mimo rámec pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli příslušného druhu muniční licence,

b) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. a) nedbá zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,

c) na výzvu policie nepředloží muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. c),

d) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu podle § 70h odst. 1 písm. d),

e) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. e) ve stanovené lhůtě neprovede u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový nebo neodevzdá původní doklad,

f) při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu u sebe nemá muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. f),

g) se nepodrobí vyšetření podle § 70h odst. 1 písm. g),

h) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. h) se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti,

i) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. i) se nedostaví na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, nepodrobí se lékařské prohlídce nebo bez zbytečného odkladu nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo

j) v rozporu s § 70h odst. 3 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci.

(3) Muničář se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70h odst. 2 písm. a) umožní manipulaci s municí neoprávněné fyzické osobě,

b) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny podle § 70h odst. 2 písm. c),

c) neprodleně neoznámí policii zjištění rizikového technického stavu munice podle § 70h odst. 2 písm. d),

d) nezabezpečí munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště podle § 70h odst. 2 písm. f), nebo

e) opakovaně nebo hrubým způsobem nezajistí dodržování pravidel stanovených pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro jiné nakládání s municí podle § 70h odst. 2 písm. g).

(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že

a) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. a),

b) neoznačí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. b),

c) nezajistí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami podle § 70h odst. 4 písm. c),

d) v rozporu s § 70h odst. 4 písm. d) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

e) neprodleně neohlásí policii nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. e),

f) nedodržuje podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. f),

g) nezabezpečí nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením podle § 70h odst. 4 písm. g),

h) bez zbytečného odkladu nezapíše nález munice, střeliva nebo výbušniny do knihy nálezů podle § 70h odst. 4 písm. h),

i) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. a) manipuluje s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem, nebo

j) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. b) zneškodňuje munici, střelivo nebo výbušninu.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo f), odstavce 2 písm. b) nebo j) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e),

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo g) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 4.

§ 76f

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo jinak nakládá s municí,

b) v rozporu s § 70i odst. 3 zajišťuje provádění pyrotechnického průzkumu, nebo

c) neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70t odst. 2.

(2) Držitel muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. a),

b) na výzvu policie nepředloží muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici podle § 70m odst. 1 písm. b),

c) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. c),

d) neoznámí ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby anebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby podle § 70m odst. 1 písm. d), nebo

e) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.

(3) Držitel obecné muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. a),

b) nezajistí manipulaci s municí podle § 70m odst. 2 písm. b),

c) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. c) nevydá vnitřní předpis nebo jeho změnu nezašle ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,

d) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. d) a § 70r

1. nezajistí podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nezabezpečí,

2. nezajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště, nebo

3. nesplní stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice,

e) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. e)

1. neučiní nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo

2. učiněná opatření neprodleně neoznámí policii,

f) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení munice podle § 70m odst. 2 písm. f),

g) nepředloží na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. g),

h) na výzvu policie nepředloží na určeném místě munici včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. h),

i) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. i),

j) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. j) nezapisuje do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o munici nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,

k) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. k)

1. nezajistí nejméně jednou ročně školení, nebo

2. nevede evidenci o provedených školeních,

l) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. l) neumožní příslušnému útvaru policie po zániku platnosti obecné muniční licence ve stanovené lhůtě převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,

m) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. m),

n) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. n)

1. neoznačí znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou, nebo

2. při znehodnocování nezachová původní značení munice,

o) nevydá vlastníku munice potvrzení podle § 70m odst. 2 písm. o) nebo jej vydá v rozporu s prováděcím právním předpisem,

p) neprovede hlášení podle § 70m odst. 2 písm. p),

q) v rozporu s § 70m odst. 4 převede vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna,

r) v rozporu s § 70n odst. 3 a § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu munice nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,

s) odpaluje, střílí nebo ničí munici v rozporu s § 70o odst. 1,

t) v rozporu s § 70o odst. 2 provozuje střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice bez povolení nebo je provozuje po zániku platnosti povolení,

u) jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nesplní některou z povinností uvedených v § 70o odst. 7,

v) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, které byly zajištěny, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,

w) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení, nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě,

x) neodstraní v určené lhůtě munici podle § 70q, nebo

y) v rozporu s § 70r odst. 5

1. nezpracuje dokumentaci muničního skladiště, nebo

2. nezašle ve stanovené lhůtě dokumentaci muničního skladiště příslušnému útvaru policie.

(4) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70n odst. 1 přepravuje munici bez povolení,

b) v rozporu s § 70n odst. 2 a § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,

c) v rozporu s § 70n odst. 4 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo

d) v rozporu s § 70n odst. 5 nezabezpečí přepravovanou munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.

(5) Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b) nezajistí, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii podle § 70m odst. 3 písm. b),

c) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. c),

d) nezajistí provádění pyrotechnického průzkumu podle § 70m odst. 3 písm. d),

e) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. e)

1. nevede dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, nebo

2. dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin neuchovává po dobu 5 let od provedení pyrotechnického průzkumu,

f) neučiní při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 70m odst. 3 písm. f), nebo

g) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. g).

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), l), q), v) nebo w),

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u), x), y), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),

c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).