Hlavní navigace

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Předpis č. 181/2007 Sb.

Vyhlášené znění

181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

§ 22

Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavce 2 až 8 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 3 písm. a) se slova "(dále jen "ministerstvo")" zrušují.

3. V § 3 písm. i) se za dosavadní text vkládají slova "v případě Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti (I. správa) se za osobu evidovanou dále považuje osoba, o které byl v uvedeném období evidován svazek v kategoriích ideový spolupracovník, důvěrník a důvěrný styk".

4. V nadpisu nad § 4 se slova "v působnosti Ministerstva vnitra" zrušují.

5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Ministerstvo je povinno" nahrazují slovy "Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") je povinen" a slova "občana České republiky, který" se nahrazují slovy ", která".

6. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "nejde-li o cizince," zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

8. V § 5 úvodní části ustanovení se slova "Ministerstvo je dále povinno" nahrazují slovy "Archiv je dále povinen".

9. V § 5 písm. d) se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovem "Archivem".

10. V § 6 se nadpis zrušuje.

11. V § 6 odst. 1 se slovo "povinno" nahrazuje slovy "Archiv povinen sdělit informace o existenci dokumentů a zpřístupnit zachované dokumenty vzniklé z činnosti".

12. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "Ministerstvo obrany sdělit informace o existenci dokumentů a zpřístupnit zachované dokumenty vzniklé z činnosti" zrušují.

13. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "Ministerstvo spravedlnosti sdělit informace o existenci dokumentů a zpřístupnit zachované dokumenty vzniklé z činnosti" zrušují.

14. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

15. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Na postup při zpřístupnění dokumentů uvedených v odstavci 1 se vztahují obdobně příslušná ustanovení o zpřístupnění dokumentů Statní bezpečnosti.".

16. V § 7 odst. 1 se slova "Ministerstvo a Ministerstvo obrany vydají" nahrazují slovy "Archiv vydává".

17. V § 7 odst. 2 se slova "Ministerstvo spravedlnosti vydá" nahrazují slovy "Archiv vydává".

18. V § 7 odst. 3 se slova "Ministerstvo a Ministerstvo obrany průběžně vydávají" nahrazují slovy "Archiv průběžně vydává".

19. V § 8 odst. 1 se slova "podle § 4 a 5" nahrazují slovy "podle § 4 až 6" a slovo "ministerstvu" se nahrazuje slovem "Archivu".

20. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovem "Archivem".

21. V § 9 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

22. V § 10 odst. 1 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovem "Archivem".

23. V § 10 odst. 2 se slova "ministerstvo sdělilo" nahrazují slovy "Archiv sdělil".

24. V § 10 odst. 3 se slova "orgán Poslanecké sněmovny" nahrazují slovy "Rada Ústavu pro studium totalitních režimů".

25. V § 10a odst. 1 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

26. V § 10a odst. 2 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovem "Archivu" a slova "ministerstvo povinno" se nahrazují slovy "Archiv povinen".

27. V § 10b se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

28. V § 10c odst. 1 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

29. V § 10c odst. 2 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

30. V § 10d odst. 1 a 2 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

31. V § 10d odst. 3 se slova "Ministerstvo není povinno" nahrazují slovy "Archiv není povinen".

32. V § 10d odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

33. § 11 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

34. V § 12 se slova ", s výjimkou postupu podle § 11 tohoto zákona" zrušují.

§ 23

Přechodné ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Archiv bezpečnostních složek práva a povinnosti správce informačních systémů dokumentů provozovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti podle § 10d a § 6 odst. 2 zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).