Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA III - UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA III

UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU

§ 3

Základní ustanovení

(1) Reprodukční materiál druhů lesních dřevin uvedených v seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou, lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Reprodukční materiál umělých kříženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(2) Reprodukční materiál smrku ztepilého (Picea abies Karst.), borovice lesní (Pinus sylvestris L.), modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a modřínu eurojaponského (Larix x eurolepis Henry) lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(3) Reprodukční materiál druhů a umělých kříženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, které byly rozmnoženy vegetativně, lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Selektovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že byl získán hromadným rozmnožováním ze semenného materiálu.

(4) Geneticky modifikovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako testovaný. Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.7)

(5) Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních druhů topolů s domácími druhy, který byl vyprodukován na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České republiky pouze jako testovaný. Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjimkou topolu osiky, který byl vyprodukován na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České republiky pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.

(6) Seznam druhů a hybridů topolů podle odstavce 5 je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 4

Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu

Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu, pouze vyhovuje-li požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení zvláštního právního předpisu8) nejsou tímto dotčena.

§ 5

Oddíly reprodukčního materiálu

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v oddílech.

(2) Každý oddíl musí být v celém průběhu produkce uchováván odděleně a opatřen údaji označujícími

a) český a vědecký název dřeviny, popřípadě označení klonu nebo směsi klonů,

b) oblast provenience,

c) původ,

d) výškové pásmo,

e) typ zdroje reprodukčního materiálu,

f) účel použití reprodukčního materiálu,

g) rok zrání, u směsi roky zrání, jde-li o semenný materiál,

h) stáří a druh semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a to, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny,

i) kategorii reprodukčního materiálu.

(3) Každý oddíl identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu musí být, kromě údajů uvedených v odstavci 2, opatřen

a) číslem potvrzení o původu podle § 6,

b) evidenčním číslem uznané jednotky a

c) údajem o tom, zda se jedná o geneticky modifikovaný reprodukční materiál.

(4) Slučování reprodukčních materiálů z různých oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se jedná o

a) jednoho a téhož vlastníka reprodukčního materiálu,

b) jeden a tentýž druh lesní dřeviny,

c) jednu a tutéž oblast provenience,

d) stejné výškové pásmo původu reprodukčního materiálu,

e) stejnou genovou základnu,

f) stejnou kategorii reprodukčního materiálu.

(5) Oddíly testovaného reprodukčního materiálu, oddíly kvalifikovaného reprodukčního materiálu a oddíly selektovaného reprodukčního materiálu fenotypových tříd A se neslučují.

(6) Výškové pásmo je určeno lesním vegetačním stupněm, zjištěným z mapy lesních vegetačních stupňů v oblastních plánech rozvoje lesa25). U zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek se výškové pásmo určuje podle nadmořské výšky.

(7) Podrobnosti o slučování oddílů reprodukčního materiálu a určení výškových pásem u zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek stanoví vyhláška.

§ 5a

Sběr reprodukčního materiálu

(1) Dodavatel je povinen oznámit pověřené osobě nejméně 15 dnů předem

a) konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,

b) konání odběru částí rostlin, jde-li o následně vegetativně množený selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,

c) sloučení reprodukčního materiálu (§ 5 odst. 4).

(2) V oznámení podle odstavce 1 dodavatel uvede

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu nebo název a adresu sídla,

b) identifikační číslo dodavatele, je-li přiděleno,

c) číslo licence (§ 22) a registrační číslo dodavatele,

d) místo a časový interval předpokládané doby sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení v jednom vegetačním období; přesné datum oznámí dodavatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem,

e) plánované maximální množství sebraného semenného materiálu, odebraných částí rostlin a vyzvednutého sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí být součástí oznámení též písemný souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně ověřeným podpisem, popřípadě elektronická podoba souhlasu podepsaného způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu31), vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo jeho oprávněného zástupce.

(4) Jde-li o identifikovaný reprodukční materiál buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 10 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o selektovaný reprodukční materiál smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého, buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 20 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o semenné sady uznané na území České republiky, lze sběr provádět pouze v případě, kdy se na úrodě podílelo minimálně 50 % klonů v semenných sadech borovice lesní, modřínu opadavého a smrku ztepilého a minimálně 30 % klonů v semenných sadech ostatních lesních dřevin.

(5) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

§ 6

Potvrzení o původu

(1) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, vystaví pověřená osoba po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirozeného zmlazení dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

(2) Místně příslušným pracovištěm pověřené osoby pro vydání potvrzení o původu je to, v jehož působnosti dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

(3) Žádost o vystavení potvrzení o původu podle odstavce 1 je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději do 21 kalendářních dnů po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto sběru se rozumí poslední den, kdy sběr reprodukčního materiálu proběhl. Nedodrží-li žadatel o vystavení potvrzení o původu stanovenou lhůtu, pověřená osoba potvrzení o původu nevystaví.

(4) Pověřená osoba vystaví nové potvrzení o původu, jestliže

a) je kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3,

b) je selektovaný reprodukční materiál generativního původu následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3, nebo

c) byl reprodukční materiál sloučen podle § 5 odst. 4.

(5) U oddílu, který vznikl sloučením oddílů různého roku zrání, jsou v novém potvrzení o původu uvedeny příslušné roky zrání a podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.

(6) Pověřená osoba vede evidenci o vydaných potvrzeních o původu a vydaných nových potvrzeních o původu.

(7) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí § 5a odst. 1 až 3 a odstavce 1 až 5 obdobně.

(8) Vzor žádosti podle odstavce 3 a náležitosti potvrzení o původu stanoví vyhláška.

(9) Na vydávání potvrzení o původu se nevztahuje správní řád22).

§ 7

Balení reprodukčního materiálu

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu zamezujícím účinně jeho záměně a uzavřeném tak, aby byla zachována možnost kontroly původnosti obsahu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.

(2) Semenný materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu, který není možno otevřít bez zjevného poškození obalu nebo jeho uzávěru.

Průvodní list

§ 8

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen průvodní list, ve kterém jsou vedle údajů uvedených v § 5 odst. 2 dále uvedeny tyto údaje:

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla,

b) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

c) označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla,

d) množství reprodukčního materiálu a počet balení,

e) údaj o tom, zda byl reprodukční materiál množen vegetativně.

Ustanovení zvláštních právních předpisů7), 8) o uvádění reprodukčního materiálu do oběhu nejsou tímto dotčena.

(2) Průvodní list reprodukčního materiálu uváděného do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí obsahovat též údaje uvedené v § 5 odst. 3.

(3) Průvodní list testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů musí obsahovat též označení "předběžně uznáno".

(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o

a) čistotě, tedy hmotnostním podílu čistých semen nebo plodů, semen nebo plodů jiných druhů a neškodných nečistot připadajících na produkt uváděný do oběhu jako oddíl osiva,

b) klíčivosti čistých semen nebo plodů; v případě, že klíčivost není možné nebo účelné zjistit, o životaschopnosti zjištěné za pomoci specifických metod,

c) hmotnosti 1000 čistých semen nebo plodů,

d) počtu klíčivých semen nebo plodů na kilogram produktu uváděného do oběhu jako semenný materiál; v případě, že počet klíčivých semen nebo plodů není možné nebo účelné zjistit, o počtu životaschopných semen nebo plodů na kilogram.

(5) Není-li možno údaje podle odstavce 4 písm. b) a d) zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu k prvnímu kupujícímu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.

(6) V případě Populus ssp. musí průvodní list obsahovat také jejich klasifikační označení.

(7) Pokud jsou průvodní list nebo obal reprodukčního materiálu označeny barevně, použije se k označení výlučně barva

a) žlutá pro identifikovaný reprodukční materiál,

b) zelená pro selektovaný reprodukční materiál,

c) růžová pro kvalifikovaný reprodukční materiál a

d) modrá pro testovaný reprodukční materiál.

(8) Při uvádění do oběhu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je dodavatel povinen předat odběrateli na jeho žádost kopii příslušného potvrzení o původu.

(9) Specifické metody podle odstavce 4 písm. b), obsah a formu průvodního listu, způsob jeho připojení a klasifikační označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška.

§ 9

Rostlinný materiál, který nevykazuje vlastnosti stanovené tímto zákonem, nesmí být uváděn do oběhu

a) jako reprodukční materiál,

b) způsobem, který může vést k jeho záměně s reprodukčním materiálem.

§ 10

Fenotypová klasifikace

(1) Při fenotypové klasifikaci se porost podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu zařazuje do

a) fenotypové třídy A, jde-li o hospodářsky vysoce hodnotný porost, který je autochtonní, nebo jde-li o porost, který není autochtonní, avšak vyniká množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky a odolností,

b) fenotypové třídy B, jde-li o ostatní porosty nadprůměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,

c) fenotypové třídy C, jde-li o porost průměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,

d) fenotypové třídy D, jde-li o porost, který je geneticky a hospodářsky nevhodný se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou.

(2) Porost nezařazený do fenotypové třídy A až C nelze uznat jako zdroj reprodukčního materiálu.

(3) Fenotypovou klasifikaci provádí osoba, která má licenci k vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle zvláštního právního předpisu.9) Fenotypová klasifikace se provádí vždy při vypracování nového lesního hospodářského plánu nebo nové lesní hospodářské osnovy, a to na dobu jejich platnosti. V odůvodněných případech může pověřená osoba provést změnu fenotypové klasifikace v rámci uznání zdroje reprodukčního materiálu. Změna fenotypové klasifikace není důvodem pro změnu lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4) Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování stanoví vyhláška.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).